Gwasanaethau Iaith Busnes Dysgu iaith gan ddefnyddio ffoneg

Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Adran Addysg ganlyniadau gwiriad ffoneg y Llywodraeth, a weithredwyd i helpu'r plant ysgol gynradd ieuengaf yn iawn ynganu geiriau a synau syml. Dangosodd y ffigurau fod 74% o blant pump a chwech oed ar draws ysgolion y wladwriaeth yn Lloegr wedi pasio'r siec sy'n gynnydd o 5% o 2012 pan oedd 58% yn unig yn gallu ynganu'r nifer disgwyliedig o eiriau yn gywir.

Mae'r dull darllen hwn a elwir yn ffoneg synthetig systematig yn annog pobl ifanc i 'seinio allan' rhannau o'r gair yn dawel neu ei ddweud yn uchel, ac i nodi sain y gair ar y cyd â'i ystyr. Gellir defnyddio'r un fethodoleg hon wrth ddysgu ieithoedd tramor i blant ac oedolion. Mae rhai ieithoedd fel Sbaeneg, Ffinneg, Pwyleg, Serbeg a Chroatia yn gynhenid ffonetig, sy'n golygu bod y geiriau yn cael eu ynganu fwy neu lai yr un peth ag y maen nhw wedi'u hysgrifennu.

Wrth ddysgu iaith newydd, mae ynganu'r synau allweddol yn gywir yn hynod bwysig a dyma'n union lle gall ffoneg helpu. Os ydych chi'n dysgu Almaeneg neu Ffrangeg er enghraifft,  
efallai y bydd hi'n anodd i chi ynganu geiriau 'anodd' a dod i arfer â'r categorïau sain newydd. Gall ffoneg fod yn arbennig o ddefnyddiol wrth wynebu'r dasg o orfod cynhyrchu'r newydd synau a gall also helpu gyda chofio'r geiriau yn ogystal â sillafu. Gall darllen geiriau tramor a cheisio eu 'dadgodio' a chyfrif i maes sut y dylid eu ynganu fod yn eithaf llafurus tasg wrth ddysgu iaith. Fodd bynnag, os ydym yn canolbwyntio ar y synau yn hytrach na dim ond y llythrennau eu hunain, gall y broses gyfan ddod yn llawer haws.

Dadleua rhai athrawon iaith y gall defnyddio ffoneg gyflymu'r broses ddysgu yn fawr a'i disgrifio fel dull dysgu carlam. Os yw'r dysgwyr yn blant neu'n oedolion ifanc, gall athrawon sy'n defnyddio'r dull hwn esbonio'r dull i rieni a all gynorthwyo'r plant wrth iddynt ddarllen ac ynganu'r geiriau gartref.

Yn ddiddorol ddigon, mae digraffau a thrigraffau sy'n gydrannau ffoneg hefyd i'w cael mewn rhaglennu cyfrifiadurol, pwnc a fydd yn cael ei ddysgu'n fuan i blant ysgolion cynradd ledled y wlad. Rhan o'r diwygiadau addysgol mawr yw cyflwyno iaith dramor orfodol i'w dysgu i blant o saith oed. Gan fod plant yn dysgu codio cyfrifiadur, byddant yn gallu deall yn haws y cysyniad o ddefnyddio'r cod wyddor ffonig wrth ddysgu iaith newydd.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab