Mae arlywydd Y Gambia wedi gwneud penderfyniad mawr iawn ynglŷn ag iaith swyddogol ei wlad. Wrth iddo dyngu yn y Prif Ustus newydd, gwnaeth y cyhoeddiad na fyddai’n defnyddio’r iaith Saesneg mwyach i gyfathrebu rhwng llywodraethau.

Yn ei eiriau ei hun, “Nid ydym bellach yn tanysgrifio i’r gred y dylech siarad iaith Saesneg er mwyn i chi fod yn llywodraeth. Fe ddylen ni siarad ein hiaith. ”

Datgelodd yr Arlywydd Yahya Jammeh ei fwriadau ar deledu cenedlaethol, gan anfon shifftiau arweinwyr gwleidyddol sydd eisoes wedi rhagweld gwrthryfel yn erbyn dinasyddion Prydain. Mae'n sicr yn sioe o annibyniaeth ac yn ffordd i yrru'r neges adref na ddylai'r DU na'r UD ddisgwyl i seneddau siarad Saesneg fel safon.

Gwneud Stondin

Ychydig fisoedd yn ôl, tynnodd y Gambia yn ôl o’r Gymanwlad, gan nodi na fyddai “byth yn aelod o unrhyw sefydliad neo-drefedigaethol”. Roedd hwn yn gam beiddgar ac ymddengys iddo gael ei ysgogi gan honiadau diweddar a wnaed yn erbyn y DU o geisio trefnu coup yn gyfrinachol.

Mae gwlad Gorllewin Affrica bob amser wedi cael ei ffafrio gan deithwyr a phobl ar eu gwyliau moethus ond mae nifer wedi mynegi pryder ynghylch record hawliau dynol y wlad. Un digwyddiad o'r fath a anfonodd tonnau sioc ledled y byd oedd dienyddiad sydyn naw carcharor rhes marwolaeth trwy danio carfan.

O dan y Sbotolau

Mae'r Gambia hefyd dan y chwyddwydr ynghyd â llawer o ddiwylliannau eraill yn cael eu craffu am eu hagweddau tuag at gyfunrywioldeb. Mae Amnest Rhyngwladol wedi beirniadu The Gambia a’r Arlywydd Yahya Jammeh am gam-drin ei leiafrifoedd rhywiol.

Mae'r datblygiad newydd hwn wedi gorfodi'r DU i dynnu cymorth yn ôl nes bod y materion hawliau dynol yn cael sylw. Mae Jammeh wedi dial trwy ddweud nad oes gan y DU lwyfan moesol i ddarlithio am hawliau dynol. Mae'n honni bod y Gambia wedi ennyn diddordeb o'r DU yn unig oherwydd y doreth o ifori sydd ar gael a nawr mai ychydig o eliffantod sydd ar ôl, mae'r DU wedi troi at werthu Affricanwyr yn lle.

Bob amser yn cael ei ystyried ychydig yn ansefydlog, mae Jammeh yn hawlio annibyniaeth dros ei wlad, ond fel un o genhedloedd tlotaf Affrica, gall hyn fod yn achos o dorri ei drwyn i ffwrdd er gwaethaf ei wyneb.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab