Gwasanaethau Iaith Busnes Pam mae ieithoedd modern yn cwympo o'u plaid fel dewis gradd?

Dirywiad Poblogrwydd mewn Ieithoedd Modern yn yr Ysgol

Am nifer o flynyddoedd, roedd cymryd pwnc iaith ar lefel O ac yna'n fwy diweddar TGAU, yn ofyniad hanfodol ar gyfer mynediad i gwrs prifysgol. Dechreuodd hyn ddisgyn o'i blaid ac mae cysylltiad tebygol rhwng y diffyg pwyslais hwn ar ieithoedd modern yn yr ysgol a'r diffyg poblogrwydd ymddangosiadol mewn graddau iaith dramor.

Ieithoedd Modern yn y Brifysgol

Ym Mhrifysgol Caergrawnt, gostyngodd ceisiadau i astudio iaith Ewropeaidd o 580 yn 2010 i 385 yn 2014, gan gynyddu'r siawns y bydd myfyriwr yn cael mynediad i un o'r cyrsiau hyn yn sylweddol, ond yn ystadegyn pryderus i'r Brifysgol hon a llawer o rai eraill. Yng Ngholeg y Brenin, Llundain, roedd 1,165 o geisiadau a oedd wedi gostwng tua hanner i 575 bedair blynedd yn ddiweddarach. Mae UCAS, y Gwasanaeth Derbyn i Brifysgolion a Cholegau, yn cadarnhau bod y niferoedd yn gostwng yn gyffredinol, ym mhob sefydliad.

Gweithio Tuag at Datrysiad

Nid yw'r academyddion, gwleidyddion ac arweinwyr busnes wedi sylwi ar y dirywiad hwn, a'r ofn yw pe bai'n parhau ar yr un raddfa dros y pum mlynedd nesaf, byddai adrannau iaith fodern mewn prifysgolion yn cael eu gorfodi i gau oherwydd bod y niferoedd yn gostwng. Mae Grŵp Prifysgolion Russell bellach wedi dechrau adfer yr hoffter o iaith fodern mewn TGAU ymhlith yr holl fyfyrwyr waeth beth fo'u dewis gradd. Mewn gwirionedd, serch hynny, ni fydd unrhyw brifysgol yn troi myfyriwr da i ffwrdd sydd â het at y canlyniadau Safon Uwch gorau nad oes ganddo gymhwyster iaith fodern a enillwyd yn 16 oed, yn enwedig gan y gellir nodi hyn fel cwrs atodol ochr yn ochr ag astudiaethau gradd pan yn y brifysgol.

Amser i Addasu

Mae'r diffyg diddordeb mewn poblogrwydd cyrsiau gradd iaith fodern ac yn lleihau, yn ymddangos ychydig yn wrth-reddfol, gan fod pobl, yn fwy nag erioed, yn ein pentref byd-eang yn teithio ac yn gweithio dramor a hefyd yn dod ar draws gwahanol ethnigrwydd ac ieithoedd trwy'r Rhyngrwyd; ni fu erioed amser gwell i ystyried astudio iaith fodern ar lefel gradd. Mae rhai dadansoddwyr yn credu ei fod yn rhannol oherwydd y ffaith bod Saesneg yn cael ei siarad mor eang ledled y byd sy'n darparu llai o gymhelliant. Mae yna duedd bendant hefyd ymhlith y myfyrwyr hynny sydd eisiau astudio ieithoedd modern i fath gwahanol o gwrs i'r rhai hen. Mae cyrsiau gradd tair iaith yn dod yn fwy a mwy poblogaidd gyda'r cyfle i astudio ar y pwnc. Mae diddordeb cynyddol yn natblygiad iaith a diwylliant siaradwyr brodorol yn golygu bod yn rhaid i sefydliadau symud gyda'r oes a newid eu cynnig cwrs os ydyn nhw am aros yn hyfyw a denu'r myfyrwyr gorau.

 

[Ffynhonnell ddelwedd: http://gordonschools.aberdeenshire.sch.uk/modern-languages. Cyrchwyd: 18 Mehefin 2018]

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab