Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg

Cyfieithiad Saesneg i Gymraeg a Chyfieithiad Cymraeg i Saesneg

Amdanom ni

Wedi'i sefydlu'n wreiddiol fel busnes teulu Cymraeg ym 1990, mae Business Language Services Ltd. (BLS) bellach yn un o'r prif ddarparwyr gwasanaeth iaith yng Nghymru. Fe symudon ni i swyddfeydd newydd ym mhrifddinas Cymru, Caerdydd, ym mis Mawrth 2010 i gadw i fyny â'r galw cynyddol am ein gwasanaethau cyfieithu, dehongli a hyfforddi. Bellach mewn lleoliad gwych yng nghanol dinas Caerdydd, rydym yn llawer mwy hygyrch ac yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf i'n cwsmeriaid.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn gweithwyr proffesiynol Cyfieithiad Cymraeg (y ddau Saesneg i'r Gymraeg cyfieithu a Cymraeg i'r Saesneg cyfieithu). Mae gennym rwydwaith eang o bobl gymwys, profiadol iawn cyfieithwyr Cymraeg proffesiynol. Yn fwy na hynny, mae pob un o'n cyfieithiadau Cymraeg yn cael eu hadolygu gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o Dehonglwyr Cymreig, wedi'u dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid Cymraeg gorau, sy'n ein helpu i gynnig cyrsiau pwrpasol i chi i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Mae ein cwmni yn a Aelod Corfforaethol o'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli (ITI), Aelod o Sefydliad Siartredig yr Ieithyddion (IOL) ac a Aelod Llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC). Rydym hefyd yn falch o fod ISO 9001: 2008 wedi'i ardystio a gweithredu yn unol â safonau a chanllawiau ansawdd llym yn yr holl waith a wnawn.

Ein Lleoliad

Gan ein bod wedi ein lleoli yng nghanol Caerdydd a bod pob un o'n cyfieithwyr a'n darllenwyr proflenni yn byw yng Nghymru, rydym yn hynod addas i ddarparu cyfieithiadau sy'n berthnasol yn ddiwylliannol, sy'n gywir iawn diolch i wybodaeth ac arbenigedd lleol. Yn ogystal â'n tîm mewnol profiadol o ieithyddion, rydym yn gweithio gyda rhwydwaith ddethol o gyfieithwyr arbenigol, y mae gan bob un ohonynt brofiad amrywiol ynddo Saesneg i gyfieithiad Cymraeg, golygu a phrawfddarllen. Rydym wedi datblygu ein perthynas â chyfieithwyr llawrydd ac wedi cydweithio â llawer ohonynt am fwy na deng mlynedd. Mae'n rhaid i gyfieithwyr llawrydd sy'n gweithio gyda'r Business Language Services i gyd fodloni meini prawf llym, sy'n cynnwys pasio o leiaf un cyfieithiad prawf. At hynny, mae'r holl waith cyfieithu a wneir ar gyfer Gwasanaethau Iaith Busnes yn destun adolygiad rheolaidd ac asesiad ansawdd rheolaidd.

Cyfieithiad Saesneg i Gymraeg

Cyfieithiad Saesneg i Gymraeg yw un o brif arbenigeddau Gwasanaethau Iaith Busnes ac, o'r herwydd, rydym wedi ennill cyfoeth o brofiad yn cyfieithu testunau o bob math. Ni yw darparwr unigryw Gwasanaethau cyfieithu Cymraeg ar gyfer banc blaenllaw ar y stryd fawr, sydd wedi cynnwys deunydd marchnata mewn-siop a thestun meddalwedd ATM. Mae prosiectau blaenorol eraill yn cynnwys cyfieithu i'r Gymraeg o lenyddiaeth ar gyfer cartref urddasol i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, copi gwefan ar gyfer gwefan Ymweld â Chaerdydd a chopi marchnata ar gyfer Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Rydym wedi cydweithredu'n helaeth â Llywodraeth Cynulliad Cymru, gan gyfieithu copi ar gyfer eu mentrau cardiau sQuid Share Cymru a Go Cymru, yn ogystal â chopi marchnata a chanllawiau i ymwelwyr. Fe wnaethom hefyd gydlynu prosiect mawr yn llwyddiannus yn ddiweddar, a oedd yn cynnwys cyfieithu copi gwefan a deunydd marchnata ar gyfer 22 o gartrefi gofal yng Nghymru ar gyfer HC-One.

Roedd llawer o'r prosiectau hyn yn cynnwys copi a gyfieithwyd dros gyfnod o fisoedd. Mae ein Rheolwyr Prosiect yn brofiadol iawn o oruchwylio prosiectau o'r fath a sicrhau bod cyfieithiadau o ansawdd uchel yn cael eu darparu bob tro a bod cysondeb yn cael ei gynnal drwyddo draw. Yn Business Language Services, rydym yn ymfalchïo yn ein hymagwedd hyblyg tuag at brosiectau, a adlewyrchir yn ein gallu i weithio gydag amrywiaeth o fformatau ffeiliau gan gynnwys holl raglenni MS Office, HTML, InDesign, Adobe PDFs a holl feddalwedd Adobe arall.

Mae pob prosiect yn wahanol ac rydym yn teilwra ein dull i weddu i'r cwsmer a'r prosiect dan sylw. Pan ofynnir i Business Language Services wneud cyfieithiad, mae Rheolwr Prosiect ymroddedig yn goruchwylio'r prosiect o'r dechrau i'r diwedd. Maent yn bwynt cyswllt cyson rhwng y cleient a'r cyfieithydd ac yn gallu cynnal yr holl wiriadau ansawdd angenrheidiol cyn eu danfon. Mae pob Rheolwr Prosiect yn y Gwasanaethau Iaith Busnes yn gyfieithwyr proffesiynol, cymwys eu hunain, ac felly maent mewn sefyllfa dda iawn i gynorthwyo gyda'ch holl ofynion cyfieithu ac i wneud awgrymiadau gwybodus. Mae gan ein Rheolwyr Prosiect brofiad helaeth hefyd gyda phrosiectau o bob hyd a hyd. ; rydym yn deall yn iawn y ffordd orau o gydlynu prosiectau sy'n mynd ymlaen dros sawl mis ac sy'n cynnwys ffeiliau lluosog ac sy'n gymhleth eu natur.

Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg

Os ydych chi'n chwilio am ddarparwr gwasanaeth iaith dibynadwy, cyfeillgar a chystadleuol, yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Rydym yn cynnig agwedd hyblyg a phersonol tuag at eich anghenion iaith. Rydyn ni'n angerddol am yr hyn rydyn ni'n ei wneud ac yn gweithio'n galed i adeiladu perthnasoedd gwerth chweil gyda chleientiaid a chyflenwyr fel ei gilydd.

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am ein gweithiwr proffesiynol Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg dros y ffôn ar + 44 (02920) 667666 neu anfonwch e-bost atom yn info@businesslanguageservices.co.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau. Byddwn yn hapus i helpu.

Os hoffech ddysgu mwy am yr Iaith Gymraeg, edrychwch ar ein Hanes y Gymraeg adran.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab