Golygu neu brawfddarllen - a oes gwahaniaeth?

Weithiau defnyddir y termau 'prawfddarllen' a 'golygu' yn gyfnewidiol, ond mewn gwirionedd mae gwahaniaethau pwysig rhyngddynt, fel a ganlyn:

- Mae golygu yn canolbwyntio'n bennaf ar wneud newidiadau fel bod dogfen wedi'i strwythuro'n well, yn haws ei darllen ac yn fwy addas i'r gynulleidfa darged. Bydd hyn fel arfer yn cynnwys adolygu'r strwythur, arddull, eglurder, darllenadwyedd ac arddull gyffredinol.

- Mae prawfddarllen fel arfer yn canolbwyntio ar gywiro gwallau mewn sillafu, gramadeg, cystrawen, atalnodi a fformatio. Mae'r cam hwn fel arfer yn digwydd ar ddiwedd y broses ysgrifennu fel cam olaf.

Pam mae'r ddau gam hyn yn bwysig?

Dim ond trwy gynnal prosesau golygu a phrawfddarllen trylwyr y gallwch fod yn sicr bod eich cyfieithiad terfynol yn cwrdd â'r safonau yr ydych eu hangen. Gall gwallau cyfieithu fod yn gostus yn fasnachol, achosi camddealltwriaeth trychinebus, oedi ac yn waeth o lawer - achosion cyfreithiol! Efallai y bydd gan gamgymeriad syml oblygiadau enfawr, y gellid yn hawdd eu hosgoi gan y camau ychwanegol hyn. Mae'n iawn i fod yn falch o'r hyn rydych chi'n ei wneud, felly gwnewch yn siŵr nad yw llenyddiaeth eich cwmni yn eich siomi.

Y gwasanaethau rydyn ni'n eu darparu yn BLS

Yn y Gwasanaethau Iaith Busnes, mae golygu a phrawfddarllen yn elfennau hanfodol o'r broses gyfieithu gyfan. Gyda medr o leiaf dau ieithydd, nid un, gallwch fod yn hyderus y byddant yn cyflawni rhywbeth na allai unrhyw beiriant ei gyflawni erioed: cyfieithiad cywir a chlir sy'n canolbwyntio ar ansawdd lle gallwch fod â hyder llawn.

Yn Business Language Services, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod byth yn dibynnu ar gyfieithu dynol yn unig, ac mae'r un broses yn berthnasol gyda'n gwasanaethau golygu a phrawfddarllen. Er mwyn darparu'r methiant pwysig hwnnw, mae pob testun rydyn ni'n ei gyfieithu, felly, bob amser yn cael ei adolygu gan ail ieithydd annibynnol.

Ar ôl y cyfieithiad cychwynnol, bydd y rheolwr prosiect a ddyrennir i'ch aseiniad yn anfon eich gwaith at ail ieithydd; dim ond adolygwyr hyfforddedig yr ydym yn eu defnyddio sydd â gwybodaeth ac arbenigedd yn eu pâr iaith penodol. Bydd yr ieithydd hwn yn cynnal adolygiad cynhwysfawr gan ddefnyddio'r un ffynhonnell a deunydd cyfeirio a gyflenwir i'r cyfieithydd cychwynnol. Ar gyfer y camau golygu a phrawfddarllen, bydd yr adolygiad hwn fel arfer yn cynnwys y canlynol:

  • Cynnal asesiad o'r rhuglder a'r arddull ac, mewn ymgynghoriad â'r cwsmer, gwneud y newidiadau angenrheidiol
  • Gwirio a gwella strwythur, darllenadwyedd ac eglurder y cyfieithiad
  • Newid camgymeriadau sillafu, gramadeg, atalnodi a fformatio

Mae unrhyw faterion sy'n codi yn ystod y cam hwn yn cael eu cyfleu i reolwr y prosiect, sy'n cysylltu â'r cyfieithydd yn uniongyrchol. Weithiau bydd angen i'r cyfieithydd a'r adolygydd gyfnewid syniadau, ac os felly bydd rheolwr y prosiect yn hwyluso'r broses hon yn unig. Dim ond ar ôl i'r prosesau cyfieithu, golygu a phrawfddarllen gael eu cwblhau, a bod y cwsmer wedi cael cyfle i adolygu'r gwaith, y gellir ystyried bod y cynnwys wedi'i gyfieithu yn ddarlun cywir a chywir o'r ddogfen ffynhonnell.

Adolygu gwaith a gyfieithwyd o'r blaen

Mae Business Language Services hefyd yn cynnig gwasanaeth golygu a phrawfddarllen ar gyfer dogfennau sydd wedi'u cyfieithu o'r blaen, er mwyn i chi allu gwirio cywirdeb a dilysrwydd y cyfieithiad blaenorol yn ddwbl. Gofynnir i ni yn aml hefyd, fel rhan o weithdrefnau rheoli rheoli ansawdd y cwsmer, gyflawni'r gwasanaeth hwn ar ôl i gyfieithiad gael ei gysodi neu ei fformatio'n helaeth, neu os yw'r cynnwys wedi'i gyfieithu ar gyfer gwefan ac wedi'i uwchlwytho gan drydydd parti. Mae'r gwiriadau ansawdd hyn yn sicrhau nad oes unrhyw wallau wedi ymddangos ar ôl i'r ddogfen adael dwylo'r cyfieithydd, y golygydd a'r darllenydd prawf gwreiddiol.

Golygu a phrawfddarllen uniaith

Yn Business Language Services, gofynnir i ni yn aml adolygu copi Saesneg ar gyfer llawer o gwmnïau mewn gwahanol ddiwydiannau er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei olygu a'i brawfddarllen yn iawn. Rydyn ni'n aml yn synnu pa mor aml rydyn ni'n darllen dogfennau sydd heb eu gwirio cyn cael eu cyhoeddi, eu dosbarthu neu eu huwchlwytho i wefan. Fel practis cyffredinol yn BLS, adolygir ein holl ddeunydd ysgrifenedig mewnol ein hunain gan ail ieithydd ar gyfer cywirdeb ac arddull; does dim ots pa mor gymwys y gallai unrhyw un fod yn ysgrifennu, mae adolygiad gan ieithydd arall bob amser yn gam hanfodol i ni.

Pan ofynnir i ni gynnal adolygiad uniaith, mae angen cydweithredu agos rhwng y cwsmer a'r adolygydd yn BLS; y nod yw darparu'r fersiwn derfynol orau bosibl o'r ddogfen, a gall hyn yn aml gynnwys trafodaethau pwysig am gynnwys, yn ogystal ag unrhyw oblygiadau newidiadau arddull neu ieithyddol. Yn anad dim, rydym bob amser yn cydnabod mai'r cwsmer yw'r arbenigwr go iawn yn y maes, ac mae profiad wedi dangos inni ei fod bob amser yn fwy cynhyrchiol pan fyddwn yn gweithio'n agos gyda'r cwsmer.

I gael dyfynbris ar ein gwasanaethau golygu a phrawfddarllen, neu i drafod eich prosiect cyfieithu cyfan, ffoniwch 00 (44) 2920 667 666 neu anfonwch e-bost atom yn info@businesslanguageservices.co.uk

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab