Ein nod fel darparwr gwasanaeth cyfieithu o safon yw sicrhau bod pob cyfieithiad a wnawn yn cwrdd â'r safonau uchaf posibl a'i fod yn gywir yn ieithyddol ac yn ddiwylliannol. I gyflawni hyn, rydym yn gweithredu proses pum cam yn BLS, fel a ganlyn:

Rheoli prosiect

Ar gyfer pob un prosiect cyfieithu, Mae BLS yn penodi rheolwr prosiect a fydd yn gyfrifol am gysylltu â'ch staff a'n cyfieithwyr i sicrhau bod eich gofynion yn cael eu deall yn llawn cyn bwrw ymlaen â'r cyfieithu. Eu cyfrifoldeb yn y pen draw yw sicrhau bod y swydd yn cael ei chwblhau mewn pryd ac er eich boddhad.

Cyn-gyfieithu

Cyn dechrau unrhyw cyfieithu, rydym yn cynnal adolygiad cychwynnol o'r testunau. Yna byddwn yn dewis yr ieithydd priodol yn ofalus ar sail ei gymwysterau a'i brofiad yn y pwnc. Mae BLS yn buddsoddi yn y diweddaraf offer rheoli terminoleg, sy'n ein galluogi i gynnal cysondeb â therminoleg benodol i gwsmeriaid.

Cyfieithu

Mae gan BLS dîm mewnol cyfieithwyr yn ogystal â rhwydwaith helaeth o cyfieithwyr arbenigol a fydd yn cynhyrchu cyfieithiad hynod gywir ac wedi'i ysgrifennu'n dda. Dim ond gydag ieithyddion brodorol yr iaith darged yr ydym yn gweithio, sydd yn y mwyafrif o achosion wedi'u lleoli yn y gwledydd lle siaredir yr iaith darged. Mae pob cyfieithiad newydd yn cael ei drin â gofal eithafol ac rydym yn ymdrechu i gynhyrchu'r canlyniadau gorau posibl bob amser. I'r perwyl hwn, mae gennym weithdrefnau asesu ansawdd trwyadl ar waith i sicrhau mai dim ond y cyfieithwyr gorau yn cael eu dewis ar gyfer eich swydd.

Golygu

Mae'r cam hwn yn hanfodol ar gyfer sicrhau cywirdeb cyfieithu ac ansawdd. Ar ôl cwblhau'r cyfieithiad, fe'i hanfonir at ail ieithydd i gynnal adolygiad trylwyr o'r testun wedi'i gyfieithu. Os oes gan y golygydd unrhyw ymholiadau, gofynnir i'r rhain gael eu datrys. Mae'r rhan fwyaf o'n golygyddion iaith wedi gweithio i BLS am fwy na deng mlynedd a diolch i'w hiaith a'u harbenigedd pwnc penodol, rydym yn gallu cwrdd â'r uchaf posibl yn gyson safonau cyfieithu.

Gwiriad mewnol

Mae'r wedi'i gyfieithu yna caiff ffeil wedi'i golygu ei gwirio gan ddarllenydd prawf mewnol, a bydd yn cael ei fformatio i fodloni manylebau'r cleient. Mae holl aelodau staff BLS yn ieithyddion eu hunain, sy'n golygu ein bod yn ddelfrydol i gyflawni'r cam gwirio terfynol hwn.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab