Gwasanaethau Cyfieithu Ardystiedig

A. cyfieithu ardystiedig yw cyfieithu dogfen sy'n ofynnol yn nodweddiadol at ddefnydd swyddogol.

Mae enghreifftiau o ddogfennau y gallai fod angen eu hardystio yn cynnwys y canlynol:

 

Ein cyfieithiadau ardystiedig yw:

 • Wedi'i achredu'n llawn a'i gydnabod yn gyfreithiol
 • Am bris cystadleuol ac yn gyflym
 • Derbyniwyd gan gyrff y llywodraeth, fel y Swyddfa Gartref, Llysoedd Barn, DVLA

 

Mae ein cyfieithiad ardystiedig yn nodi:

 • Ei fod yn 'gyfieithiad gwir a chywir o'r ddogfen'
 • Dyddiad y cyfieithiad
 • Enw llawn a manylion cyswllt y cyfieithydd neu gynrychiolydd y cwmni cyfieithu

 

Gwasanaethau Cyfieithu Ardystiedig Proffesiynol

Fel rhan o'n Gwasanaethau Cyfieithu Ardystiedig, Bydd BLS yn trefnu a cyfieithu proffesiynol i'w gynnal, a fydd wedyn yn cael ei stampio gyda'n stamp cwmni a gymeradwywyd gan ATC, a darperir llythyr dilysrwydd, wedi'i lofnodi gan un o gyfarwyddwyr BLS, yn cadarnhau bod y ddogfen wedi'i chyfieithu gan a cyfieithydd cymwys, a'n bod yn credu ei fod yn gyfieithiad cywir a 'gwir'.

Ein Cymwysterau

Business Language Services wedi bod yn aelod llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu ers blynyddoedd lawer. Mae hyn yn golygu ein bod wedi cael ein fetio’n llawn gan eu pwyllgor moeseg proffesiynol, rydym yn cadw at god ymddygiad proffesiynol llym ac yn cario yswiriant yswiriant indemniad proffesiynol llawn i ddiogelu buddiannau’r prynwr cyfieithu. Ein haelodaeth i'r ATC yn rhoi statws cyfieithydd ardystiedig inni, ac yn ein galluogi i gynnig llawn Gwasanaeth Cyfieithu Ardystiedig i gwmnïau neu unigolion.

Rydym hefyd yn falch ein bod wedi cyflawni Ardystiad ISO 9001: 2015 am nifer o flynyddoedd. ISO 9001 yw'r safon ryngwladol ar gyfer system rheoli ansawdd. Rydym yn dilyn y gofynion a nodir yn Safon ISO 9001. Defnyddir y safon gan sefydliadau i ddangos eu gallu i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau yn gyson sy'n cwrdd â gofynion cwsmeriaid a rheoliadol ac i ddangos gwelliant parhaus.

Mathau gwahanol o Ardystiad

Mae gofynion ardystio yn wahanol yn y DU i wledydd eraill, felly dylech bob amser wirio gyda'r corff sy'n gofyn pa lefel ardystio, dilysu neu gyfreithloni sy'n ofynnol. Os nad ydych yn siŵr pa ddogfennau y mae angen i chi eu cyfreithloni, dylech gysylltu â'r Is-gennad neu'r Llysgenhadaeth berthnasol. Mae gan Business Language Services yr offer da i'ch cynorthwyo yn y broses hon.

Yn ogystal â'r dogfennau a restrir uchod, rydym hefyd yn gallu cynnig gwasanaethau cyfieithu ardystiedig ar gyfer y canlynol:

 • Dogfennau rheoleiddio fel pwerau atwrnai a chontractau
 • Biliau cartrefi
 • Affidafidau
 • Cytundebau
 • Datganiadau Banc
 • Ffurflenni Hawlio
 • Llythyrau Masnachol a Phersonol
 • Dogfennau Cwmni
 • Pôl Gweithred
 • Llythyrau Cyfeirio
 • Dogfennau Meddygol
 • Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu
 • Slipiau talu
 • Dogfennau Clirio'r Heddlu
 • Cytundebau Prenuptial
 • Datganiadau Statudol
 • Ffurflenni Treth

 

Os hoffech ofyn am gyfieithiad ardystiedig, os gwelwch yn dda cwblhewch y ffurflen neu ei anfon trwy e-bost i'r cyfeiriad canlynol: info@businesslanguageservices.co.uk. Gallwch hefyd ein ffonio ar unrhyw adeg yn ystod oriau gwaith ar 02920 667666 i drafod eich gofynion ardystio.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab