Gwasanaethau Cyfieithu

Gall dod o hyd i ddarparwr gwasanaethau cyfieithu addas fod yn dipyn o ddioddefaint os nad ydych yn ieithydd neu os nad oes gennych lawer o wybodaeth am y diwydiant cyfieithu. Yn Business Language Services Ltd. (BLS), rydym yn deall hyn a byddwn bob amser yn ceisio gwneud y broses mor llyfn a di-dor â phosibl. Wedi'i sefydlu yn 1990, rydym wedi ennill cyfoeth o brofiad ac arbenigedd ym mhob maes cyfieithu, fel y gallwch roi eich ymddiriedaeth yn ein dwylo yn ddiogel.

Yn gyntaf oll, nid robotiaid ydyn ni! Yn BLS, rydyn ni i gyd yn gyfieithwyr ac yn ieithyddion ein hunain. Mae hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa freintiedig unigryw i drin eich ceisiadau cyfieithu gyda gwybodaeth a dealltwriaeth arbenigol. Credwn fod cyfieithu yn ymwneud ag adeiladu pontydd dealltwriaeth rhwng ieithoedd a diwylliannau trwy gyfleu ystyr, yn hytrach na chyfieithu rhywbeth air wrth air yn unig. Mae ein harbenigedd o fudd i'n cleientiaid ar bob cam o'r broses gyfieithu, o ddadansoddi'r dogfennau ar ddechrau'r cam dyfynbris, i gysylltu ag ieithyddion a chleientiaid pan fydd ymholiadau'n codi, hyd at daflu llygad arbenigol dros y cynnyrch terfynol.

Rydym yn deall bod eich llenyddiaeth yn cynrychioli eich cwmni dramor, felly mae ansawdd o'r pwys mwyaf. Mae BLS yn cynnig y sicrwydd bod ein gwasanaethau cyfieithu yn cael eu cyflawni gan bobl gymwys iawn, cyfieithwyr proffesiynol gweithio yn eu meysydd pwnc arbenigol i'w mamiaith. Mae hyn yn sicrhau bod eich cyfieithu bydd yn briodol yn ieithyddol ac yn ddiwylliannol ar gyfer y farchnad y bwriedir ar ei chyfer. Gallwch fod yn sicr bod ein hieithyddion yn cwrdd â'n gofynion craidd o ran profiad iaith a chyfieithu, gwybodaeth pwnc (hanfodol), sgil, cymhelliant a dibynadwyedd. Mae ein cyfieithwyr, sydd wedi'u lleoli ledled y byd, yn cael eu dewis a'u hasesu'n ofalus ar sail eu cymwysterau a'u profiad, a'u gwaith BLS yn cael ei werthuso'n rheolaidd, felly byddwn bob amser yn ymdrechu i ddewis yr ieithydd mwyaf addas ar gyfer eich swydd. Mae'r dull caeth hwn yn rhan annatod o'n ISO 9001 system rheoli ansawdd.

Rydym yn gweithio gyda'r dechnoleg ddiweddaraf yn y diwydiant cyfieithu. Mae hyn yn caniatáu inni reoli unrhyw derminoleg sy'n benodol i'r diwydiant a sicrhau cysondeb rhwng eich dogfennau a dod o hyd i 'lais' sy'n iawn i'ch cwmni neu'ch cynnyrch. Nid ydym byth yn defnyddio unrhyw offer cyfieithu awtomataidd i gyflawni ein gwaith.

Rydym yn gweithio gyda'r holl bynciau a fformatau gan gynnwys cyfieithu gwefan, llawlyfrau technegol, contractau cyfreithiol, llenyddiaeth farchnata, testunau meddygol a fferyllol, cyfieithu dogfennau ariannol, llawlyfrau hyfforddi, patentau, telathrebu, TG, peirianneg ac adeiladu, i mewn ac oddi wrth yr holl brif ieithoedd y byd.

Ein Dull Cyfieithu

Yn unol â'n system rheoli ansawdd ISO 9001: 2015, mae'r canlynol yn egluro ein dull safonol ar gyfer trin prosiectau cyfieithu:

  • Pan fydd cwsmer yn anfon ffeiliau atom i'w cyfieithu, bydd un o'n Rheolwyr Prosiect yn cadarnhau eu bod wedi'u derbyn. Byddant yn gweithio gyda'r cwsmer i gael unrhyw wybodaeth berthnasol arall; er enghraifft, yr amserlen / dyddiad cau ar gyfer y cyfieithu, unrhyw derminoleg sy'n benodol i'r cwsmer, ac ati.
  • Yna bydd y ffeil ffynhonnell yn cael ei hasesu gan y Rheolwr Prosiect sy'n goruchwylio'r prosiect. Bydd y Rheolwr Prosiect yn dadansoddi'r pwnc, hyd y testun a'r math o ffeil fel y gellir ystyried unrhyw ofynion cyhoeddi bwrdd gwaith.
  • Ar yr adeg hon, bydd y Rheolwr Prosiect yn anfon y dyfynbris at y cwsmer, gan fanylu ar yr holl brisiau perthnasol ac amserlen i gyflawni'r gwaith.
  • Yna dewisir cyfieithydd ar sail ei brofiad yn y pwnc. Ar y pwynt hwn, bydd y Rheolwr Prosiect yn anfon yr holl ddeunydd cyfeirio angenrheidiol at y cyfieithydd: termau, geirfaoedd neu adnoddau ar-lein. Mae pob un o'n ieithyddion allanol wedi llofnodi cytundeb peidio â datgelu (NDA) a chytundeb cyfrinachedd llym; gall ein cwsmeriaid fod yn gwbl hyderus y bydd y dogfennau a ddarperir i ni i'w cyfieithu yn cael eu trin yn ddiogel ac yn gyfrinachol. Rydym hefyd yn gallu storio unrhyw ddogfennau sy'n cael eu hanfon atom mewn ffolder wedi'i hamgryptio ar ein gweinydd, ac mae gennym systemau ar waith i sicrhau bod unrhyw ddogfennau a anfonwn at ein hieithyddion yn cael eu hamgryptio ac yn ddiogel wrth eu cludo.
  • Byddai'r cyfieithydd wedyn yn dechrau'r cyfieithiad. Trwy gydol y broses hon, mae'r Rheolwr Prosiect a'r cyfieithydd yn parhau i fod mewn cysylltiad agos. Mae hyn yn helpu i sicrhau y gellir ateb unrhyw ymholiadau ieithyddol neu gynnwys yn gyflym.
  • Bydd y cyfieithydd yn cyflwyno'r cyfieithiad i'r Rheolwr Prosiect trwy e-bost ar yr amser a'r dyddiad y cytunwyd arno o'r blaen. Yna bydd y Rheolwr Prosiect yn sicrhau bod yr holl gyfarwyddiadau penodol a ddarparwyd wedi'u dilyn, ac ar ôl hynny bydd y ffeiliau ffynhonnell a thargedau yn cael eu hanfon at y proflennydd. Dim ond ieithyddion sy'n gweithio yn y pâr iaith penodol hwnnw sy'n ymgymryd â phrawfddarllen erioed. Yn ystod y cam hwn, cynhelir adolygiad trylwyr o'r cyfieithiad. Gwirir cywirdeb, eglurder a darllenadwyedd y cyfieithiad, nid sillafu, gramadeg a fformatio yn unig. Mae'r prawfddarllenwr hefyd yn derbyn unrhyw ddeunydd cyfeirio neu adnoddau a roddwyd i'r cyfieithydd.
  • Ar ôl i'r holl newidiadau gael eu gwneud, bydd y Rheolwr Prosiect wedyn yn cynnal adolygiad ansawdd terfynol, gan wirio am unrhyw wallau sillafu a gramadeg, yn ogystal â thrafod unrhyw un o'r gofynion fformatio. Yn dibynnu ar y cais, byddai unrhyw waith cyhoeddi bwrdd gwaith yn digwydd wedyn.
  • Anfonir y cyfieithiad yn ôl at y cwsmer, fel y cytunwyd, naill ai trwy e-bost neu gopi caled pe bai angen cyfieithiad ardystiedig.

Mae'r dull amlweddog hwn wedi bod yn allweddol i ansawdd ein gwaith cyfieithu ers sefydlu'r cwmni ym 1990.

 

Golygu a Phrawfddarllen o Ansawdd Uchel

Gall cyfieithiadau o ansawdd gwael arwain at gamddealltwriaeth, oedi, colli busnes a hyd yn oed achosion cyfreithiol. Gallai gwall gramadegol syml newid holl ystyr brawddeg. Mae hyd yn oed y cyfieithwyr gorau un yn y byd yn fodau dynol, ac felly'n dueddol o gamgymeriad.

Am yr union resymau hyn, rydym yn mynnu bod darllenydd proflenni brodorol, hyfforddedig yn adolygu'r ddogfen wedi'i chyfieithu ac yn sicrhau bod y cynnwys wedi'i gyfieithu yn ddarlun cywir a chywir i'r ddogfen ffynhonnell. Yn fwy na hynny, mae rhuglder ac arddull hefyd yn cael eu hasesu, unwaith eto yn rhywbeth y mae bodau dynol yn unig yn wirioneddol gymwys i'w wneud. Mae'r cam prawfddarllen yn rhan hanfodol o'r broses gyfieithu gyfan yn Business Language Services Ltd. Gan weithio gyda'n rheolwyr prosiect, mae ein proflenni yn adolygu ac yn golygu cynnwys y gwaith cyfieithu a wnawn ar gyfer ein cwsmeriaid yn ofalus.

Yn BLS, mae pob un o'n cyfieithiadau yn cael eu prawfddarllen gan eiliad, ieithydd annibynnol. Rydym yn aseinio Rheolwr Prosiect i bob aseiniad, a fydd yn cysylltu â chi a'n cyfieithwyr i sicrhau bod eich gofynion yn cael eu deall yn llawn a bod y swydd yn cael ei chyflawni mewn pryd ac i'ch boddhad llawn. Mae BLS yn gweithio gyda phob un o'r prif fathau o ffeiliau a fformatau meddalwedd ac rydym yn buddsoddi yn y diweddaraf offer cof cyfieithu. Mae hyn yn ein galluogi i gynnal cysondeb trwy unrhyw ddogfen a sicrhau bod geirfaoedd a therminoleg cleientiaid-benodol yn cael eu dilyn.

Peidiwch â gadael eich busnes i siawns (neu i beiriant) - mae BLS yma i'ch helpu chi.

Mae croeso i chi gysylltu â ni trwy e-bost yn info@businesslanguageservices.co.uk neu mae croeso i chi ein ffonio ar 00 (44) 2920 667 666

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab