Cyfieithiad Sbaeneg i Saesneg a Chyfieithiad Saesneg i Sbaeneg

Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn Cyfieithiad Sbaeneg (y ddau Cyfieithiad Saesneg i Sbaeneg a Cyfieithiad Sbaeneg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o weithwyr proffesiynol cymwys, profiadol iawn Cyfieithwyr Sbaeneg, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, ein holl Cyfieithiadau Sbaeneg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Gallwn ddarparu ar gyfer pob math o Sbaeneg a gallwn hefyd leoleiddio cynnwys sy'n bodoli eisoes. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o Dehonglwyr Sbaeneg, wedi'u dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Sbaeneg gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Iaith Sbaeneg

Sbaeneg (español neu castellano) yw iaith frodorol mwy na 500 miliwn o bobl ledled y byd. Yn ogystal â Sbaen, Sbaeneg yw iaith swyddogol yr Ariannin, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, y Weriniaeth Ddominicaidd, Ecuador, El Salvador, Gini Cyhydeddol, Guatemala, Honduras, Mecsico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Periw, Uruguay, a Venezuela. Ar ben hynny, fe'i siaredir yn eang mewn sawl gwlad arall, gan gynnwys Canada, Moroco, Ynysoedd y Philipinau a'r Unol Daleithiau. Hi yw'r ail iaith frodorol fwyaf llafar ledled y byd ac un o chwe iaith swyddogol y Cenhedloedd Unedig. Adroddir hefyd mai hi yw'r drydedd iaith a ddefnyddir amlaf ar y rhyngrwyd.

Yn y DU, Sbaeneg yw'r unig iaith a astudiwyd ar lefel TGAU sydd wedi gweld nifer ei hymgeiswyr yn codi flwyddyn ar ôl blwyddyn (yn hytrach na'r duedd gyffredinol ar gyfer llai o bobl yn manteisio ar yr holl ieithoedd modern eraill ar lefel ysgol) ac mae'n cynyddu mewn poblogrwydd i raddau helaeth oherwydd amlder yr iaith mewn diwylliant poblogaidd (er enghraifft cantorion Lladin fel y Colombia, Shakira, neu ffilm ddwy ran Steven Soderbergh ar chwyldroadol Ciwba Che Guevara).

Esblygodd Sbaeneg o Ladin di-chwaeth a hi oedd yr iaith fodern fodern Ewropeaidd i gyhoeddi ei gramadeg ei hun (yn Salamanca, Sbaen ym 1492). Yn 711 OC goresgynnwyd Sbaen gan Rostiroedd Gogledd Affrica (Mwslemiaid sy'n siarad Arabeg) ac ymgorfforwyd llawer o eiriau Arabeg yn yr iaith Sbaeneg. Mewn gwirionedd, mae'r mwyafrif o enwau sy'n dechrau 'al-' yn dod o Arabeg, fel 'alcoba' (alcove) ac 'alcohol'. Trosglwyddwyd rhai o'r rhain i'r Saesneg yn ddiweddarach (yn aml trwy Ffrangeg). Pan ddarganfu Christopher Columbus yr America, ymledodd yr iaith i'r cyfandir hwnnw hefyd. Yn fwy diweddar mae Sbaeneg wedi mabwysiadu geiriau Saesneg, yn enwedig ym maes TG, fel 'blog'. Mae'r Academia Go Iawn Española Sefydlwyd (Academi Frenhinol Sbaen) ym 1713 ac mae'n gweithredu fel awdurdod safoni trwy gyhoeddi geiriaduron a chanllawiau gramadeg ac arddull. Mae gan yr wyddor Sbaeneg 27 llythyren (yr wyddor Ladin ynghyd â 'ñ') a 2 ddeugraff ('ch' a 'll'). Mae'r llythrennau 'k' ac 'w' yn estron i'r Sbaeneg ac felly dim ond mewn geiriau o darddiad tramor y maent i'w cael, ee 'cilo'.

Mae amrywiadau sylweddol yn y ffurfiau Sbaeneg a siaredir ledled gwahanol ranbarthau Sbaen ac America Ladin. Un o'r prif wahaniaethau mewn ynganiad yw'r 'lisp' a ddefnyddir ledled tir mawr Sbaen ar gyfer y llythrennau 'c' a 'z', sy'n cael ei ynganu fel 's' safonol yn y rhan fwyaf o America Ladin. Mae geirfa hefyd yn amrywio'n fawr, yn enwedig geiriau ar gyfer bwydydd. Er ei fod yn ddealladwy i'r ddwy ochr, mae potensial i gamddealltwriaeth a hyd yn oed dramgwydd gael ei achosi rhwng siaradwyr yr amrywiadau gwahanol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab