Gwasanaethau Cyfieithu Rwmania

Cyfieithiad Saesneg i Rwmaneg a Chyfieithiad Rwmaneg i Saesneg

Amdanom ni

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) wedi bod yn ddarparwr gwasanaeth iaith blaenllaw ers dros 25 mlynedd. O'n Prif Swyddfa yng Nghaerdydd, Cymru, rydym yn gwasanaethu busnesau ledled y DU a ledled y byd. Rydym yn arbenigo mewn Cyfieithiad Rwmaneg (y ddau Saesneg i Rwmaneg a Rwmaneg i'r Saesneg cyfieithu). Rydym yn gweithio gyda rhwydwaith helaeth o bobl gymwys a phrofiadol iawn Cyfieithwyr Rwmania, ac mae pob un o'n cyfieithiadau yn cael eu hadolygu gan ddarllenwyr prawf proffesiynol, er mwyn sicrhau'r ansawdd gorau.

Mae BLS yn a Aelod Corfforaethol o'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli (ITI) ac a Aelod Llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC). Rydym hefyd wedi cael ein hardystio i Safon ISO 9001: 2008, ac o'r herwydd rydym yn gwarantu gweithredu o fewn yr holl ganllawiau perthnasol a reoleiddir gan y diwydiant.

Mae pob un o'n rheolwyr prosiect mewnol yn ieithyddion yn anad dim. Eu profiad, gyda chefnogaeth detholiad o Cyfieithwyr Rwmania, golygyddion a phrawf ddarllenwyr, yn golygu y gallwn gynnig cyfieithu o'r ansawdd uchaf, sy'n addas yn benodol i'ch anghenion. Rydym yn ymfalchïo yn ein cydweithrediad cryf gyda'n cyfieithwyr, ac yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod y bobl iawn yn cael eu paru â phob prosiect. Rhaid i bob cyfieithydd Rwmania rydyn ni'n gweithio gyda nhw gyflawni meini prawf llym yn gyntaf, yn ogystal â phasio o leiaf un cyfieithiad prawf. Rydym hefyd yn monitro ac yn adolygu'r holl waith cyfieithu yn rheolaidd, er mwyn sicrhau lefelau ansawdd parhaus.

Cyfieithiad Saesneg i Rwmaneg

Mae gennym gyfoeth o arbenigedd yn gweithio ar gyfieithiadau Rwmania. Rydym yn gweithio gyda sawl cleient ar brosiectau rheolaidd, rheolaidd, gan ddarparu cyfieithiadau cyson o ansawdd uchel, mewn nifer o wahanol feysydd. Gall rhai o'r prosiectau cyfieithu hyn ymestyn dros gyfnod o wythnosau neu fisoedd, ac mae gan ein rheolwyr prosiect yr offer da i oruchwylio'r prosiectau hirsefydlog hyn. Rydym yn deall y ffordd orau o gydlynu adnoddau, gan ddelio â ffeiliau lluosog a gofynion cymhleth sy'n newid. Gallwn weithio gydag amrywiaeth o wahanol fformatau ffeil, yn dibynnu ar eich gofynion penodol, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) holl raglenni Microsoft Office, HTML, PDF a FrameMaker.

Neilltuir Rheolwr Prosiect (PM) pwrpasol i'ch prosiect a byddant yn ei oruchwylio o'r dechrau i'r diwedd, gan gadw mewn cysylltiad â chi i sicrhau eich bod yn gyfoes â'r cynnydd, a hefyd yn goruchwylio'r adnoddau. Mae pob un o'n PMs yn gyfieithwyr proffesiynol eu hunain, ac felly mewn sefyllfa berffaith i gynnig cymorth ar unrhyw agwedd ar y prosiect dan sylw.

Yn BLS, rydym yn deall bod pob prosiect a phob cwsmer yn unigryw, ac o'r herwydd mae ein gwasanaethau wedi'u teilwra i'ch anghenion. Gallwn ddod o hyd i ateb i unrhyw broblem bosibl, boed yn ddyddiad cau tynn neu'n gleient terfynol ymestynnol.

Mae BLS wedi darparu gwasanaethau dehongli wyneb yn wyneb yn Rwmania ers blynyddoedd lawer, ac rydym yn gweithio gyda nifer o ddehonglwyr proffesiynol a dibynadwy. Gall ein dehonglwyr Rwmania profiadol ddarparu gwasanaethau cyfieithu ar y pryd mewn digwyddiadau neu mewn amgylcheddau corfforaethol. Mae gennym rwydwaith helaeth o ieithyddion Rwmania, yng Nghymru a ledled y DU, ac mae pob cyfieithydd ar y pryd yn cael ei ddewis yn unigol ar sail eu cymwysterau a'u profiad.

Gwasanaethau Cyfieithu Rwmania

Mae BLS hefyd yn cynnig Hyfforddiant iaith Rwmaneg. Gallwn ddatblygu rhaglen hyfforddi wedi'i theilwra i'ch gofynion, gan addysgu ar sail unigol, neu mewn grwpiau bach, i chi neu'ch staff. Gellir cynnal dosbarthiadau yn ein hadeilad yng nghanol dinas Caerdydd, lle mae gennym ystafelloedd dosbarth llawn offer, neu gallwn ddod i'ch gweithle ar y tro sy'n addas i chi.

Pa bynnag wasanaeth iaith yr ydych yn edrych amdano, yn BLS rydym yn ymfalchïo yn ein hagwedd hyblyg a'n prisiau cystadleuol, felly edrychwch ddim pellach am wasanaeth personol, proffesiynol.

Cysylltwch â ni ar + 44 (02920) 667666 neu drwy e-bost i info@businesslanguageservices.co.uk.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Os hoffech ddysgu mwy am yr iaith Rwmaneg, beth am edrych ar ein Iaith Rwmaneg adran?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab