Business Language Services Ltd.

Datganiad Preifatrwydd a Hysbysiad Cwci

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol GDPR

Bydd y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn dod i rym ar 25 Mai 2018, gan ddisodli'r fframwaith diogelu data presennol o dan Gyfarwyddeb Diogelu Data'r UE.

 Ffocws y GDPR yw amddiffyn data personol, hy data am unigolion, ac mae'n adeiladu ar gyfreithiau diogelu data sy'n bodoli eisoes, gan nodi cyfrifoldebau busnesau mewn perthynas â'r data personol y maent yn ei gasglu, ei ddal, ei drosglwyddo a'i ddefnyddio fel arall.

I gael rhagor o wybodaeth am GDPR a Rheolau Diogelu Data'r UE, ewch i: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection

Datganiad Preifatrwydd a Hysbysiad Cwci (y 'Datganiad Preifatrwydd')

Mae Business Language Services Ltd., sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr gyda rhif cwmni 2861501 ac y mae ei gyfeiriad cofrestredig yn Business Language Services Ltd., The Cottages, Jones Court, Caerdydd CF10 1BR, wedi ymrwymo i amddiffyn a pharchu eich preifatrwydd ac i gydymffurfio â'i rhwymedigaethau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Pob cyfeiriad at 'ein','ni'neu'ni'yn y Datganiad Preifatrwydd hwn, bernir eu bod yn cyfeirio at Business Language Services Ltd., ei is-gwmnïau, ei gysylltiadau a'i gymdeithion.

Mae'r Datganiad Preifatrwydd hwn ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt yma yn nodi'r sail y bydd unrhyw ddata personol a gasglwn gennych chi, neu a ddarperir gennych i ni, yn cael ei brosesu gennym ni. Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a'n harferion ynglŷn â'ch data personol a sut y byddwn yn ei drin. Gan

ymweld â www.businesslanguageservices.co.uk (y 'Safle') eich bod yn derbyn ac yn cydsynio i'r arferion a ddisgrifir yn y Datganiad Preifatrwydd hwn.

Gwybodaeth y gallwn ei chasglu gennych chi

Efallai y byddwn yn casglu ac yn prosesu'r data canlynol amdanoch chi:

 • Gwybodaeth rydych chi'n ei rhoi inni. Gallwch roi gwybodaeth amdanoch chi trwy lenwi ffurflenni ar y Wefan neu drwy ohebu â ni dros y ffôn, e-bost neu fel arall (gan gynnwys trwy unrhyw nodweddion newydd ar y Wefan yr ydym yn cadw'r hawl i'w hychwanegu ar unrhyw adeg yn y dyfodol) . Gall hyn gynnwys gwybodaeth rydych chi'n ei darparu pan fyddwch chi'n cofrestru i ddefnyddio'r Wefan, tanysgrifio i'n gwasanaeth, chwilio am gynnyrch, rhoi archeb ar y Wefan, a phan fyddwch chi'n riportio problem gyda'r Wefan. Gall y wybodaeth a roddwch inni gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn, a'ch cerdyn ariannol a chredyd
 • Gwybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi. Mewn perthynas â phob un o'ch ymweliadau â'r Wefan gallwn gasglu'r wybodaeth ganlynol yn awtomatig:
  • gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys cyfeiriad y protocol Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu'ch cyfrifiadur â'r Rhyngrwyd, eich gwybodaeth mewngofnodi, math a fersiwn porwr, gosodiad parth amser, mathau a fersiynau plug-in porwr, system weithredu a llwyfan;
  • gwybodaeth am eich ymweliad, gan gynnwys llif clic llawn Lleolwyr Adnoddau Unffurf (URL) i'r Wefan, drwyddi ac oddi yno (gan gynnwys dyddiad ac amser); cynhyrchion y gwnaethoch edrych arnynt neu chwilio amdanynt; amseroedd ymateb tudalennau, gwallau lawrlwytho, hyd yr ymweliadau â rhai tudalennau, gwybodaeth rhyngweithio tudalennau (megis sgrolio, cliciau, a throsglwyddo llygoden), a'r dulliau a ddefnyddir i bori i ffwrdd o'r dudalen ac unrhyw rif ffôn a ddefnyddir i ffonio ein rhif ffôn cyswllt a ddarperir ar y
 • Gwybodaeth a gawn o ffynonellau eraill. Efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth amdanoch chi os ydych chi'n defnyddio unrhyw wefannau eraill rydyn ni'n eu gweithredu neu wasanaethau eraill rydyn ni'n eu darparu. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda thrydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, partneriaid busnes, isgontractwyr mewn gwasanaethau technegol, talu a darparu, rhwydweithiau hysbysebu, darparwyr dadansoddeg, darparwyr gwybodaeth chwilio, asiantaethau cyfeirio credyd) ac efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth amdanoch chi gan

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i'ch gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu i ddarparu profiad da i chi wrth bori trwy ein gwefan a hefyd yn caniatáu inni wella'r Wefan. Trwy barhau i bori trwy'r wefan, rydych chi'n cytuno i'n defnydd o gwcis.

Mae cwci yn ffeil fach o lythrennau a rhifau rydyn ni'n eu storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur os ydych chi'n cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio ac yn cadw'r hawl i ddefnyddio'r cwcis canlynol:

 • Cwcis hollol angenrheidiol. Cwcis yw'r rhain sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu'r Wefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy'n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o'n gwefan, defnyddio trol siopa neu ddefnyddio e-filio
 • Cwcis dadansoddol / perfformiad. Maent yn caniatáu inni gydnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o amgylch y Wefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella'r ffordd y mae'r Wefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent yn edrych amdano
 • Cwcis ymarferoldeb. Defnyddir y rhain i'ch adnabod pan ddychwelwch i'r Wefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys ar eich rhan, eich cyfarch yn ôl enw a chofio'ch dewisiadau (er enghraifft, eich dewis iaith neu ranbarth).
 • Targedu cwcis. Mae'r cwcis hyn yn cofnodi'ch ymweliad â'r Wefan, y tudalennau rydych chi wedi ymweld â nhw a'r dolenni rydych chi wedi'u dilyn. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud y Wefan a'r hysbysebu sy'n cael ei harddangos arni yn fwy perthnasol i'ch diddordebau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd partïon ar gyfer hyn

Sylwch y gall trydydd partïon (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig ar y we) hefyd ddefnyddio cwcis, nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Mae'r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol / perfformiad neu'n targedu cwcis.

Gallwch rwystro cwcis trwy actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os ydych chi'n defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch chi'n gallu cyrchu ein Gwefan gyfan neu rannau ohoni.

Defnyddiau a Wnaed O'r Wybodaeth

Rydym yn defnyddio gwybodaeth a gedwir amdanoch chi yn y ffyrdd a ganlyn:

 • Gwybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon:
 • cyflawni ein rhwymedigaethau sy'n deillio o unrhyw gontractau yr ymrwymwyd rhyngoch chi a ni ac i roi'r wybodaeth, y cynhyrchion a'r gwasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt gennym;
 • i ddarparu gwybodaeth i chi am nwyddau a gwasanaethau eraill a gynigiwn sy'n debyg i'r rhai yr ydych eisoes wedi'u prynu neu ymholi amdanynt;
 • eich hysbysu am newidiadau i'n gwasanaeth;
 • i sicrhau bod cynnwys o'r Wefan yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi ac i'ch
 • Gwybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon:
 • gweinyddu'r Wefan ac at weithrediadau mewnol, gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi, ymchwil, ystadegol ac atolygon;
 • gwella'r Wefan i sicrhau bod cynnwys yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi ac i'ch cyfrifiadur;
 • i ganiatáu ichi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan ddewiswch wneud hynny;
 • fel rhan o'n hymdrechion i gadw'r Wefan yn ddiogel;
 • i fesur neu ddeall effeithiolrwydd hysbysebu yr ydym yn ei wasanaethu i chi ac eraill, ac i gyflwyno hysbysebu perthnasol i chi;
 • Gwybodaeth a gawn o ffynonellau eraill. Efallai y byddwn yn cyfuno'r wybodaeth hon â gwybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni a gwybodaeth rydyn ni'n ei chasglu amdanoch chi. Efallai y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon a'r wybodaeth gyfun at y dibenion a nodir uchod (yn dibynnu ar y mathau o wybodaeth a dderbyniwn).

Datgelu Eich Gwybodaeth

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw aelod o'n grŵp, sy'n golygu ein his-gwmnïau a'n cwmni daliannol yn y pen draw.

Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon dethol gan gynnwys:

 • Partneriaid busnes, cyflenwyr ac isgontractwyr ar gyfer perfformiad unrhyw gontract yr ydym yn ymrwymo iddo gyda nhw neu
 • Hysbysebwyr a rhwydweithiau hysbysebu sy'n gofyn am y data i ddewis a gweini hysbysebion perthnasol i chi a
 • Darparwyr dadansoddeg a pheiriannau chwilio sy'n ein cynorthwyo i wella ac optimeiddio'r Wefan.
 • Asiantaethau cyfeirio credyd at ddibenion asesu eich sgôr credyd lle mae hyn yn amod i ni ymrwymo i gontract gyda

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon:

 • Os byddwn yn gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu asedau, ac os felly gallwn ddatgelu eich data personol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o'r fath.
 • Os yw Business Language Services Ltd. Me yn rheoli gyda'i asedau i gyd neu'n sylweddol eu caffael gan drydydd parti, ac os felly bydd data personol a gedwir ganddo am ei gwsmeriaid yn un o'r rhai a drosglwyddwyd
 • Os ydym dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso ein Telerau ac Amodau a chytundebau eraill; neu i amddiffyn hawliau, eiddo neu ddiogelwch Business Language Services Ltd., ei is-gwmnïau, cysylltiedigion a chymdeithion, ein cwsmeriaid neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion amddiffyn twyll a risg credyd

Lle Rydym Yn Storio'ch Data Personol

Cedwir eich data personol ar weinydd diogel. Gellir trosglwyddo'r data a gasglwn gennych i gyrchfan y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop, a'i storio mewn cyrchfan ('AEE'). Efallai y bydd hefyd yn cael ei brosesu gan staff sy'n gweithredu y tu allan i'r AEE sy'n gweithio i ni neu i un o'n cyflenwyr. Gall staff o'r fath ymwneud, ymhlith pethau eraill, â chyflawni'ch archeb, prosesu eich manylion talu a darparu gwasanaethau cymorth. Trwy gyflwyno'ch data personol, rydych chi'n cytuno i'r trosglwyddiad, y storio neu'r prosesu hwn. Byddwn yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Datganiad Preifatrwydd hwn.

Lle rydyn ni wedi rhoi cyfrinair i chi (neu lle rydych chi wedi dewis) cyfrinair sy'n eich galluogi i gyrchu rhai rhannau o'r Wefan, rydych chi'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Gofynnwn ichi beidio â rhannu cyfrinair ag unrhyw un.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth trwy'r Rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn defnyddio ymdrechion rhesymol i amddiffyn eich data personol, ni allwn warantu diogelwch eich data a drosglwyddir i'r Wefan; mae unrhyw drosglwyddiad ar eich risg eich hun. Ar ôl i ni dderbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau caeth a nodweddion diogelwch i geisio atal mynediad heb awdurdod.

Eich Hawliau

Mae gennych hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Byddwn fel arfer yn eich hysbysu (cyn casglu eich data) os ydym yn bwriadu defnyddio'ch data at y dibenion hynny neu os ydym yn bwriadu datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at y dibenion hynny. Gallwch arfer eich hawl i atal prosesu o'r fath trwy wirio blychau penodol ar y ffurflenni a ddefnyddiwn i gasglu eich data. Gallwch hefyd arfer yr hawl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni yn info@businesslanguageservices.co.uk

O bryd i'w gilydd, gall y Wefan gynnwys dolenni i wefannau ein rhwydweithiau partner, ein hysbysebwyr a'n cysylltiedigion ac oddi yno. Os dilynwch ddolen i unrhyw un o'r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Gwiriwch y polisïau hyn cyn i chi gyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn.

Gallwch ein hysbysu o unrhyw newidiadau yn eich data personol, ac yn unol â'n rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Diogelu Data byddwn yn diweddaru neu'n dileu eich data personol yn unol â hynny. I ddarganfod pa ddata personol sydd gennym arnoch chi neu i gael eich data personol wedi'i ddiweddaru, ei newid neu ei dynnu o'n cronfa ddata, rhowch wybod i ni yn info@businesslanguageservices.co.uk gyda'r holl fanylion pa wybodaeth rydych chi ei hangen neu unrhyw ddiweddariadau neu ddiwygiadau neu ddileuiadau yr hoffech chi eu gwneud i'ch gwybodaeth bersonol ar ein cronfa ddata. Gall unrhyw geisiadau gwrthrych data o'r fath fod yn destun y ffi ddeddfwriaethol ragnodedig.

Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd

Bydd unrhyw newidiadau y gallwn eu gwneud i'r Datganiad Preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu postio ar ein tudalen gwefan. Gwiriwch yn ôl yn aml i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i'r Datganiad Preifatrwydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am faterion preifatrwydd, ysgrifennwch at:

Business Language Services Ltd., Jones Court, Womanby Street, Caerdydd, CF10 1BR

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab