Cyfieithiad Pwyleg

Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn cyfieithu Pwyleg (y ddau Cyfieithiad Saesneg i Bwyleg a Cyfieithiad Pwyleg i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o bobl gymwys, profiadol iawn cyfieithwyr Pwylaidd proffesiynol (tlumacz angielsko polski), sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, ein holl Cyfieithiadau Pwyleg yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Gallwn ddarparu ar gyfer pob math o Bwyleg a gallwn hefyd leoleiddio cynnwys sy'n bodoli eisoes. Mae gan BLS cronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Pwylaidd, wedi'u dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r Pwyleg gorau tiwtoriaid iaith, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i chi i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Iaith Bwyleg

Pwyleg yw'r iaith swyddogol Gwlad Pwyl, yr ail iaith Slafaidd a siaredir yn fwyaf eang (ar ôl Rwseg) ac mae ganddi gysylltiad agos ag ieithoedd Indo-Ewropeaidd eraill. Amcangyfrifir bod 50 miliwn o siaradwyr Pwyleg ledled y byd, nid yn unig yng Ngwlad Pwyl ond hefyd ar draws y Gweriniaeth Tsiec, Rwmania, Slofacia, yr Almaen, yr Wcráin ac mewn mannau eraill.

Er bod gan Wlad Pwyl wahanol dafodieithoedd, mae'n amlwg 'safonol' amrywiaeth o Bwyleg. Cynorthwywyd yr homogenedd hwn gan ymfudiad torfol Pwyliaid o'r Dwyrain i Orllewin y wlad ym 1939, yn dilyn anecs Sofietaidd Kresy. Amrywiadau rhanbarthol fodd bynnag, mae'r iaith yn ddealladwy i raddau helaeth, gyda'r gwahaniaethau yn gorwedd ynganiad a geirfa.

Mae'r wyddor Bwylaidd yn deillio o'r Yr wyddor Ladin (yn wahanol i lawer o ieithoedd Slafaidd eraill fel Rwseg a Bwlgaria) ond mae'n cynnwys diacritics. Roedd hyn oherwydd mynychder Catholigiaeth Rufeinig, gan fod testunau eglwysig ymhlith y llawysgrifau ysgrifenedig cyntaf a oedd ar gael. Mae wedi benthyg nifer o eiriau o ieithoedd eraill dros y canrifoedd. Mabwysiadwyd y geiriau hyn fel arfer trwy newid y sillafu i frasamcanu ynganiad Pwyleg, geiriau mwyaf diweddar o Lladin neu Roeg tarddiad o'r Saesneg (ee 'komputer'). Yn y gorffennol, fodd bynnag, Lladin oedd iaith swyddogol Gwlad Pwyl ac felly dylanwadodd ar y geiriadur. Mae Almaeneg hefyd wedi bod yn ddylanwad cryf ar eirfa Bwylaidd oherwydd poblogaethau arwyddocaol yr Almaen yn ninasoedd Gwlad Pwyl a'u safle daearyddol fel cymdogion. Mae'r iaith Bwyleg hefyd wedi dylanwadu ar eraill; Mae'r Saesneg yn cael y gair 'gherkin' o'r cyfwerth Pwyleg 'ogórek', er enghraifft.

Pwyleg daeth yn iaith diplomyddiaeth trwy gydol y bymthegfed ganrif. Cafodd orgraff Pwyleg ei safoni i raddau helaeth gan argraffwyr, a oedd yn annog cyhoeddi llyfrau a geiriaduron Pwyleg, a thrwy hynny helpu'r iaith i ddatblygu. Erbyn canol yr unfed ganrif ar bymtheg, roedd argraffwyr yn Krakow wedi cyrraedd y lefel uchaf yn Ewrop i gyd. Roedd llyfrgell Zaluski yn Warsaw yn un o'r llyfrgelloedd cyhoeddus cyntaf yn Ewrop. Cyhoeddwyd y geiriadur cyflawn cyntaf o Bwyleg modern ar ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac ar yr adeg honno roedd Pwyleg yn fwy datblygedig na'r iaith Rwsieg; roedd ganddo lenyddiaeth a geirfa hynod gyfoethog. Mewn gwirionedd, mae'r Iaith Bwyleg ac mae ei lenyddiaeth yn parhau i fod o arwyddocâd diwylliannol mawr heddiw.

Sicrhewch ddyfynbris Cyfieithu Pwyleg yma

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab