Gwasanaethau Iaith Busnes Adam Burman - Rheolwr Gyfarwyddwr

Mae Adam yn MBA llwyddiannus (Meistr mewn Gweinyddu Busnes), yn rhugl mewn Sbaeneg ar ôl byw ac astudio yn Seville (Sbaen), Madrid a San Sebastián (Gwlad y Basg) am nifer o flynyddoedd. Mae'n siarad sawl iaith Ewropeaidd, gan gynnwys Ffrangeg, Portiwgaleg a rhywfaint o Eidaleg. Ar ôl graddio gyda BA (Anrh) mewn Sbaeneg, cwblhaodd ei MBA yn Ysgol Fusnes Caint a chymhwyster deuol ym Mhrifysgol Deusto (San Sebastián) yn ddiweddarach, a derbyniodd ragoriaeth mewn Sbaeneg Busnes Uwch.

Gweithiodd Adam fel cyfrifydd rheoli i gwmni daliannol diwydiannol, ac fel cyfieithydd Sbaeneg i Saesneg proffesiynol am nifer o flynyddoedd. Mae'n aelod llawn o'r Sefydliad Ieithwyr (MCIL) a'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli, ac mae'n gymwys i ddysgu Saesneg fel Iaith Dramor (TEFL). Mae Adam wedi bod yn berchen ac yn rheoli Business Language Services Ltd. ers 12 mlynedd, ar ôl caffael y cwmni pan oedd yn ysgol iaith fach a chwmni cyfieithu yn y Fenni. Adam sy'n gyfrifol yn y pen draw am reolaeth a pherfformiad cyffredinol y cwmni, gyda ffocws penodol ar oruchwylio'r holl waith cyfieithu a rheoli ansawdd.

Cymwysterau: BA (Anrh) Sbaeneg, MBA, MCIL, MITI, TEFL

Gwasanaethau Iaith Busnes Rhys Thomas - Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Mae Rhys yn siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg. Astudiodd Almaeneg gydag Astudiaethau Busnes ym Mhrifysgol Abertawe, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio yn Ysgol Fusnes Reutlingen ac yn gweithio fel cyfieithydd a rheolwr prosiect yn Bremen. Yna cwblhaodd radd Meistr mewn Astudiaethau Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith yn 2012.

Cafodd Rhys ei ddyrchafu i rôl uwch Rheolwr Gweithrediadau ym mis Medi 2016 ac mae bellach yn gweithio'n agos gydag uwch reolwyr i sicrhau bod ein holl aseiniadau cyfieithu, lleoleiddio, dehongli a hyfforddi iaith yn cael eu darparu'n llwyddiannus. Mae'n chwarae rhan allweddol wrth sicrhau bod Business Language Services Ltd. yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithlon er mwyn diwallu anghenion ein cwsmeriaid niferus. Mae Rhys yn parhau i ymwneud â phrosiectau cyfieithu penodol a phrawfddarllen Almaeneg i'r Saesneg, yn ôl yr angen.
Cymwysterau: BA (Anrh) Astudiaethau Almaeneg a Busnes, MA Astudiaethau Cyfieithu gyda Thechnoleg Iaith

Mae Sarah yn siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg. Astudiodd BA Ffrangeg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Caerdydd a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Catania yn Sisili a'r Gyfadran Cyfieithu a Dehongli ym Mhrifysgol Genefa. Aeth ymlaen i ennill Rhagoriaeth yn ei MA Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd. Trwy ei hamser yn y brifysgol, yn byw dramor ac yn gweithio yn Business Language Services Ltd., mae gan Sarah hefyd wybodaeth ddatblygedig o nifer o Ieithoedd Ewropeaidd eraill, gan gynnwys Sbaeneg ac Almaeneg.

Ymunodd Sarah â'r cwmni ym mis Ionawr 2017 fel rheolwr prosiect. Yn ogystal â'i dyletswyddau rheoli prosiect, mae'n ymgymryd â chyfieithu a phrawfddarllen Eidaleg i Saesneg, Ffrangeg i Saesneg, Cymraeg i Saesneg a Saesneg. Mae ei harbenigeddau yn cynnwys marchnata creadigol, hysbysebu a thestunau llenyddol.

Cymwysterau: BA (Anrh) Ffrangeg ac Eidaleg, MA Astudiaethau Cyfieithu (Rhagoriaeth)

Astudiodd Madeleine ei BA (Anrh) mewn Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Cáceres yn Extremadura a Phrifysgol Caen yn Normandi. Mae ganddi wybodaeth am Almaeneg a Rwseg hefyd, ac mae'n gweithio i gynyddu ei hyfedredd yn yr ieithoedd hyn.

Ar ôl graddio, bu Madeleine yn gweithio fel prawfddarllenydd mewn cwmni cyfieithu yn Swydd Buckingham, cyn symud ymlaen i rôl hyfforddi. Penderfynodd Madeleine adleoli yn ôl i Dde Cymru yn 2016, a bu’n gweithio am sawl blwyddyn mewn rôl datblygu busnes ac ymchwil i gwmni cudd-wybodaeth ariannol. Ymunodd Madeleine â Business Language Services Ltd. ym mis Ebrill 2019. Ochr yn ochr â’i dyletswyddau rheoli prosiect, mae Madeleine yn cyfieithu ac yn prawfddarllen testunau Ffrangeg a Sbaeneg i’r Saesneg.

Cymwysterau: BA (Anrh) Ffrangeg a Sbaeneg

Mae Josh yn siaradwr rhugl mewn Eidaleg a Sbaeneg, ac yn siaradwr Saesneg brodorol. Mae wedi cysegru'r rhan fwyaf o'i yrfa a'i addysg i gyfieithu ac ieithyddiaeth, gan ennill BA (Anrh) mewn Cyfieithu ac MA mewn Astudiaethau Cyfieithu yn y broses.

Mae arbenigeddau Josh yn cynnwys cyfieithu comig, gwaith graffig cyfrifiadurol a lleoleiddio. Yn aml mae'n cyfieithu o'r Sbaeneg a'r Eidaleg i'r Saesneg ac yn golygu ac yn prawfddarllen testunau Saesneg. Mae hefyd yn ymroddedig i ddysgu Japaneeg i allu cyfieithu o Japaneg i Saesneg hefyd.

Cyn ymuno â Gwasanaethau Iaith Busnes fel Rheolwr Prosiect ym mis Mehefin 2019, roedd Josh wedi gweithio fel cyfieithydd ar ei liwt ei hun a pharagyfreithiwr sy'n canolbwyntio ar TG yng Nghaerdydd.

Cymwysterau: BA (Anrh) Cyfieithu, MA Astudiaethau Cyfieithu

Mae Tom yn gyfieithydd Cymreig medrus a raddiodd o Brifysgol Abertawe gyda BA mewn Cymraeg. Yn ystod yr amser hwn, fe barodd ei sgiliau iaith, ac yna aeth ymlaen i gwblhau ei radd Meistr, hefyd ym Mhrifysgol Abertawe, mewn Cyfieithu Proffesiynol, lle dysgodd sut i ddefnyddio offer CAT a thechnolegau eraill o safon diwydiant yn effeithiol. Cyflawnodd hefyd ei wobr hyfedredd Cymraeg yn ystod ei astudiaethau a chwblhaodd interniaeth gyda chwmni cyfieithu Cymraeg fel cyfieithydd Cymraeg, tra hefyd yn cynorthwyo gyda defnyddio offer CAT.

Gan ddechrau ar gontract dros dro ar gyfer Gwasanaethau Iaith Busnes tuag at ddiwedd 2019, ers hynny mae Tom wedi cael cynnig apwyntiad llawn amser, parhaol. Ers ymuno â'r cwmni, mae Tom wedi ymgymryd â llawer o swyddi cyfieithu a phrawfddarllen yn ogystal â darparu cefnogaeth i'r cwmni ym mhob agwedd ar gyfieithu Cymraeg.

Ar hyn o bryd mae Tom yn gweithio tuag at ddod yn aelod llawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru, ac mae'n cael ei yrru i wella a datblygu fel cyfieithydd.

Cymwysterau: BA Cymraeg (Anrh). MA Cyfieithu Proffesiynol

Astudiodd Abbie BA Ieithoedd Tramor Modern, gradd sy'n cynnwys pum iaith, ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei gradd, treuliodd flwyddyn yn dysgu Saesneg mewn ysgol uwchradd yn Caserta, yr Eidal ac yna aeth ymlaen i dreulio peth amser yn byw yn Jerez, Sbaen. Mae hi'n siaradwr brodorol Saesneg a Chymraeg ac ar ôl cyflawni gradd Meistr mewn Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd yn ddiweddar, mae'n gobeithio neilltuo peth amser i ddysgu Rwmaneg a Phortiwgaleg o'r diwedd.

Ymunodd Abbie â'r tîm Gwasanaethau Iaith Busnes ym mis Hydref 2020, ac er iddi weithio gartref yn unig yn ystod yr amser hwn, mae hi eisoes yn teimlo'n aelod gwerthfawr o'r tîm. Yn ogystal â'i dyletswyddau rheoli prosiect dyddiol, mae'n cyfieithu ac yn prawfddarllen testunau Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg, Cymraeg a Saesneg.

Cymwysterau: BA (Anrh) Ieithoedd Tramor Modern, MA Astudiaethau Cyfieithu

Astudiodd Louise Gyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gyfieithu testunau o'r Ffrangeg a'r Eidaleg i'r Saesneg mewn nifer o feysydd pwnc gwahanol gan gynnwys cyfreithiol, gwyddonol, technegol a marchnata. Ar ôl cwblhau’r BA mewn cyfieithu yn llwyddiannus, penderfynodd Louise ddatblygu ei sgiliau a’i gwybodaeth yn y maes a chael MA mewn cyfieithu, hefyd o Brifysgol Caerdydd.

Mae gan Louise ddiddordeb arbennig mewn cyfieithu llenyddol, ar ôl cynnal sawl prosiect ar gyfieithu llyfrau plant yn ystod ei hastudiaethau yng Nghaerdydd ac mae'n dymuno gwella ei galluoedd ieithyddol trwy wella ar ei sgiliau Sbaeneg a Chymraeg.

Cymwysterau: BA (Anrh) Cyfieithu, MA Astudiaethau Cyfieithu

Astudiodd Holly ei BA (Anrh) Almaeneg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Southampton, a oedd yn cynnwys blwyddyn yn Philipps-Universität Marburg yn yr Almaen ac un mis yn gweithio yn Sbaen. Mae ganddi hefyd lefel ganolradd o Bortiwgaleg ac mae wedi dilyn ei hangerdd dros ieithoedd trwy astudio Arabeg, Twrceg, Rwmaneg a Chorea i ddechreuwyr yn ei hamser rhydd.

Ar ôl cwblhau ei gradd, bu’n gweithio fel rheolwr prosiect cyfieithu mewn darparwr gwasanaeth iaith yn Southampton, cyn symud i Dde Cymru ac ymuno â BLS ar ddechrau 2021.

Yn ogystal â'i chyfrifoldebau rheoli prosiect, mae hi hefyd yn cyfieithu ac yn prawfddarllen Almaeneg a Sbaeneg i destunau Saesneg.

 

Cymwysterau: BA (Anrh) Almaeneg a Sbaeneg

Mae Amelia yn siaradwr brodorol Sbaeneg. Astudiodd gyfieithiad tyngu Sbaeneg <> Saesneg yng Nghanolfan Iaith Rhydychen, Guatemala, Canolbarth America ac mae ganddi hefyd radd BSc Busnes a Marchnata a gradd Meistr mewn Cyllid. Symudodd i'r DU gyda'i theulu o Gymru yn 2014 ac mae wedi gweithio fel cyfieithydd ar ei liwt ei hun i BBC Cymru, a chyfieithodd yn llwyddiannus The Fugitives, Cyfres II. Mae hi hefyd wedi gweithio mewn rolau gweinyddol ac fel dadansoddwr prisiau. Daw hi'n wreiddiol o Guatemala, America Ladin, lle bu ganddi swyddi fel rheolwr masnachol, marchnata a gwerthu yn y diwydiant adeiladu a busnesau pwysig eraill fel Shell Oil Company a Chymdeithas Allforwyr Guatemalan. Dysgodd Eidaleg ac Almaeneg ar lefel sylfaenol hefyd ac mae'n awyddus i barhau i astudio'r ieithoedd hyn, yn ogystal â Ffrangeg.

Ymunodd Amelia â BLS ym mis Hydref 2020 fel Rheolwr Datblygu Busnes. Hi sy'n gyfrifol am y Rhaglen Gofal Cwsmer, sy'n galluogi BLS i fod mewn cysylltiad cyson â'n cwsmeriaid newydd a phresennol. Mae cefnogi ein rheolwyr prosiect yn allweddol i rôl Amelia a hwyluso cyfathrebu gweithredol ac agored gyda'n cwsmeriaid fel bod ein prosesau cyfieithu a rheoli ansawdd yn cael eu deall yn glir.

BSc mewn Marchnata a Busnes, Meistr mewn Cyllid; Saesneg <> Astudiaethau Cyfieithu Sbaeneg

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab