Yn Business Language Services, rydym yn dibynnu ar dîm amlddiwylliannol o arbenigwyr, pob un â’i brofiad ei hun o amrywiol sectorau cyfreithiol, i gyflawni’r cyfieithiadau cyfreithiol o safon uchel y mae ein cleientiaid yn eu disgwyl gennym ni. Gyda phrofiad a gasglwyd o'r gyfraith ledled nifer o wledydd a sectorau, gallwch ddibynnu arnom i ddarparu gwybodaeth gyfoes, arbenigol ar y pwnc dan sylw, gan arwain at gyfieithiadau cywir a hyderus.

Gwyddom fod pob gair yn cyfrif mewn dogfennau cyfreithiol, boed yn gontractau, telerau ac amodau neu'n ymwadiadau. Dyna pam mae pob un o'n cyfieithiadau yn mynd trwy broses aml-gam, gan gynnwys gwiriad manwl gan ddarllenydd brodorol. Mae ein hardystiad ISO 9001 yn golygu eich bod yn derbyn yr ansawdd uchel sydd ei angen arnoch, ond rydym yn mynd â hyn ymhellach fyth trwy adeiladu ar ein harbenigedd yn gyson - gan gadw ein tîm wedi'i hyfforddi gyda'r wybodaeth a'r ymchwil ddiweddaraf sydd ar gael.

O gyfieithiadau patent i gyfieithiadau contract, byddwn yn sicrhau bod eich dogfennau cyfreithiol yn cael eu trosglwyddo'n gywir ac yn ddibynadwy i'r iaith o'ch dewis. Mae ein tîm a'n technoleg yn golygu mai dim ond y derminoleg gywir sy'n cael ei defnyddio yn eich cyfieithiad.

Bydd Gwasanaethau Iaith Busnes yn gwneud unrhyw beth posibl i wneud y broses gyfieithu mor llyfn â phosibl i chi. P'un a yw'ch dogfennau mewn fformat y gellir eu golygu neu ddim ond sganiau neu luniau, byddwn yn gweithio gyda'n tîm i greu dogfen darged gwbl olygadwy a hyblyg.

Mae dogfennau cyfreithiol yn aml yn cynnwys gwybodaeth gwbl gyfrinachol. Dyma pam mai ein polisi yw i'n holl gyfieithwyr lofnodi Cytundebau Peidio â Datgelu er mwyn sicrhau diogelwch data. Er mwyn rhoi eich meddwl i orffwys hyd yn oed yn fwy, cedwir unrhyw ddogfennau ar weinydd diogel, ac nid ydynt byth yn aros ar ffeil yn hirach na'r angen.

Os hoffech ofyn am gyfieithiad cyfreithiol, os gwelwch yn dda cwblhewch y ffurflen neu ei anfon trwy e-bost i'r cyfeiriad canlynol: info@businesslanguageservices.co.uk. Gallwch hefyd ein ffonio unrhyw bryd yn ystod oriau gwaith ar 02920 667666 i drafod eich gofynion ardystio.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab