ASESIAD LEFEL AC AMCANION

Yn dilyn eich ymholiad, byddwn yn anfon dyfynbris a rhai argymhellion cychwynnol atoch. Yna byddwn yn cynnal Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi, i asesu unrhyw wybodaeth flaenorol o'ch dewis iaith ac i ddarganfod beth rydych chi am ei gyflawni a'r amserlenni dan sylw.

Gwneir y dadansoddiad fel arfer gyda holiadur a / neu gyfweliad ffôn. Pan fydd hyfforddiant yn cynnwys nifer fawr o gynrychiolwyr, mae ein Rheolwr Hyfforddiant Iaith yn gallu cynnig hyn ar eich gwefan.

Nod yr asesiad cyn-cwrs hwn yw sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen i grwpio hyfforddeion yn ôl eu lefel a'u hamcanion, a'n bod yn dylunio rhaglen sy'n berthnasol i chi. Yna mae'r deunyddiau wedi'u teilwra'n benodol, fel bod yr hyfforddiant yn adlewyrchu'ch steil dysgu a'ch bod chi'n ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi yn yr amser byrraf, a thrwy hynny sicrhau bod yr hyfforddiant hefyd yn gost-effeithiol.

GRWP UN-I-UN NEU?

Un i un gall cyrsiau dargedu gofynion penodol aelodau staff allweddol. Gall hyfforddiant fod ar adegau hyblyg y cytunwyd arnynt ar y cyd ac mae'r hyfforddai yn pennu cyfradd y cynnydd. Mae hyfforddiant grŵp yn opsiwn i hyfforddeion o'r un cwmni sydd â'r un anghenion ac argaeledd yn fras.
Byddai BLS yn falch o'ch cynghori ynghylch y fformat hyfforddiant iaith gorau i fodloni'ch gofynion.

FFURFLENNI HYFFORDDIANT

Mae gan y Gwasanaethau Iaith Busnes (BLS) ganolfan hyfforddi wedi'i chyfarparu'n llawn yn Aberystwyth Caerdydd ond gallwn ddarparu hyfforddiant yn eich cartref neu'ch swyddfa, mewn lleoliadau eraill yn y DU.

Mae pedwar prif fath o fformat hyfforddi:

  • Hyfforddiant porthiant diferu:
   Mae sesiynau hyfforddi wythnosol rheolaidd sy'n para dwy awr yn gyffredinol yn aml yn ddelfrydol pan nad oes brys i ddysgu iaith, yn enwedig i grwpiau yn y gweithle.
  • Cyrsiau dwys:
   Mae cyfres o ddiwrnodau dwys (6 awr y dydd) neu wythnos lawn yn dda pan fydd angen cyflawni lefel benodol erbyn dyddiad penodol, efallai oherwydd rôl allforio newydd, cyn swydd sy'n postio dramor neu fel 'cic' -start 'i gwrs hyfforddi porthiant diferu. Mae rheolwyr prysur yn aml yn ei chael hi'n haws gwagio wythnos o'u dyddiadur a dianc rhag canu ffonau i ymgolli yn y broses dysgu iaith.
  • Cyrsiau lled-ddwys:
   Yn debyg i'n cyrsiau dwys ond trefnir hyfforddiant fel cyfres o hanner diwrnod (sesiynau 3 awr).
  • Hyfforddiant trochi, ar gyfer ein cyrsiau Saesneg fel iaith dramor:
   Dewch i ddysgu Saesneg yn y DU a Chaerdydd, prif ddinas Cymru. Mae'r math hwn o hyfforddiant yn gweddu i'r rhai sydd am wneud cynnydd cyflym, oherwydd eich bod wedi ymgolli yn iaith a diwylliant Prydain ac yn cael cyfle ar unwaith i ymarfer eich sgiliau newydd.

Yn ogystal â'r fformatau uchod, rydym yn falch iawn o lansio'r fformatau newydd canlynol:

 • Dwys-Ymarferol - Edrychwch ar ein taflen pdf: hyfforddiant dwys.pdf
 • “Dosbarthiadau” ffôn. Mae hyn yn arbennig o addas ar gyfer pobl sydd eisoes â meistrolaeth dda ar yr iaith ac sydd am gynnal eu sgiliau llafar mewn fformat strwythuredig, ond sydd ag amser cyfyngedig ar gael iddynt. Mae angen briffio'r athro yn fanwl iawn beth yw'r amcanion. Mae'r sgwrs yn para rhwng 15 a 30 munud. Wedi hynny, mae'r tiwtor yn paratoi adroddiad cryno o gamgymeriadau cyffredin a thechnegau gwella, ac yn gosod rhai tasgau i chi eu paratoi cyn yr apwyntiad ffôn nesaf.
 • Iaith yn y Gwaith - Cyflwyniad byr i iaith dramor fodern, gyda ffocws busnes - Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a llawer mwy. Cyflwynir y cwrs dros 10 awr (5 sesiwn) a'i nod yw arfogi staff â sgiliau cyfarfod a chyfarch sylfaenol, trwy astudio pum pwnc a ddewiswyd yn ofalus am eu perthnasedd yn y gweithle.

Os hoffech drafod fformatau cwrs eraill nad ydynt wedi'u rhestru yma, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i edrych i mewn iddynt.

RHEOLI ANSAWDD

Bydd y Rheolwr Hyfforddiant Iaith yn cadw mewn cysylltiad agos â chi'ch hun, adran hyfforddi / adnoddau dynol eich sefydliad a'ch tiwtoriaid penodedig, beth bynnag yw hyd eich cwrs. Byddwn yn trefnu adolygiad canol cwrs i sicrhau ein bod ar y trywydd iawn a'ch bod yn hapus â'ch gwersi, neu'n datrys unrhyw faterion ac yn mireinio unrhyw beth yr hoffech i ni ei wneud yn wahanol. Bydd unrhyw sylwadau'n cael eu hystyried a'u trosglwyddo i'ch tiwtor. Byddwn hefyd yn trefnu holiadur diwedd cwrs.

I drafod eich gofynion neu i gael dyfynbris, llenwch y ffurflen isod neu ffoniwch 02920 667666.

  Eich Enw (gofynnol)

  Eich E-bost (gofynnol)

  Rhif Ffon

  Iaith o Ddiddordeb

  Dy neges

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  NODIADAU PWYSIG

  Trwy nodi'ch e-bost cyswllt a'ch rhif ffôn yn ein ffurflen ddyfynbris rydych yn cydsynio i'r Gwasanaethau Iaith Busnes gysylltu â chi trwy e-bost a / neu ffôn i drafod y dyfynbrisiau rydych chi wedi'u cael o'n gwefan. Ein llawn Mae polisïau GDPR ar gael yma

  Rhai o'n Cwsmeriaid

   
   

  Adborth Cwsmer


  , Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

  Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

  Rhif TAW: 615891128

  Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab