METHODOLEG HYFFORDDIANT IAITH

Mae methodoleg ar bob lefel yn canolbwyntio ar rai cysyniadau allweddol.

Mae Gwasanaethau Iaith Busnes yn annog ei hyfforddwyr i gadw'r pwyntiau uchod mewn cof bob amser ym mhob sefyllfa hyfforddi.

 • 1. Cymhwysedd Cyfathrebol

  Cymhwysedd Cyfathrebol

  Dylai nod unrhyw hyfforddiant iaith fod i alluogi'r dysgwr i gyfathrebu'n fwy effeithiol a nod hyfforddiant i bobl fusnes yw eu galluogi i wneud hyn yn yr amgylchedd gwaith.

 • 2. Sgiliau

  Sgiliau

  Mae cyfathrebu effeithiol mewn unrhyw iaith yn sgil ac, fel gydag unrhyw sgil, yr unig ffordd i wella yw ymarfer. Dylai unrhyw hyfforddiant iaith fod yn brif nod i ddefnyddio sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu gan y dysgwr, yn dibynnu ar amcanion pob unigolyn. Rhaid i'r dysgwr chwarae rhan weithredol yn y defnydd o'r sgiliau hyn bob amser.

 • 3. Strwythurau

  Strwythurau

  Strwythurau iaith yw offer iaith sy'n galluogi cysylltu geiriau ag ymadroddion ystyrlon. O'r herwydd, maent yn hanfodol ar gyfer defnydd cymwys o'r iaith. Fodd bynnag, nid yw dysgu strwythurau yn ddiben ynddo'i hun a rhaid eu hystyried fel ffordd o alluogi cyfathrebu mwy effeithiol yn unig.

 • 4. Amrywiaeth

  Amrywiaeth

  Er mwyn cynnal cymhelliant ac ymglymiad y dysgwr, mae'n hanfodol bod detholiad o wahanol ddulliau a chymhorthion yn cael eu defnyddio yn y broses dysgu iaith. Mae hyn yn golygu amrywiaeth o:

  • gwahanol sgiliau iaith
  • gwahanol dechnegau - athro-ganolog a dysgwr-ganolog
  • gwahanol gyfryngau - CDs, DVDs, cardiau fflach, tapiau, fideos, adnoddau ar y we, ac ati.
  • gwahanol weithgareddau - ymarferion, chwarae rôl, cyfnewid gwybodaeth, gemau, ac ati.

 • 5. Atgyfnerthu

  Atgyfnerthu

  Gan fod iaith yn sgil, mae ailadrodd elfennau allweddol yn sylfaenol yn y broses dysgu iaith. Mae angen cydbwysedd rhwng yr angen am ailadrodd a'r angen am amrywiaeth. Mae'n bwysig galluogi defnyddio elfennau allweddol dro ar ôl tro, ond trwy amrywiaeth o wahanol ddulliau.

 • 6. Atmosffer

  Atmosffer

  Mae'n bwysig iawn bod yr awyrgylch cywir yn cael ei greu ar gyfer dysgu iaith yn effeithiol. Mae cymhwysedd ieithyddol yn sgil gyhoeddus iawn ac mae awyrgylch hamddenol yn hanfodol os yw'r dysgwr i deimlo ei fod yn gallu ceisio cyfathrebu heb ofni gwneud gwallau.

 • 7. Addasrwydd

  Addasrwydd

  Dim ond un ffordd gywir sydd i ddysgu iaith, ac mae hynny yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl i'r dysgwr. Mae pob dysgwr yn wahanol a byddant yn dysgu ar gyflymder gwahanol a chydag amrywiaeth o wahanol strategaethau dysgu. Rhaid i unrhyw hyfforddiant iaith sicrhau cyfeiriad cyson at ofynion a hoffterau'r dysgwr.

 • 8. Iaith Darged

  Iaith Darged

  Nod yr holl hyfforddiant iaith yw defnyddio'r iaith darged fel dull effeithiol o gyfathrebu, ac ni fydd y dysgwr yn cael cymorth yn hyn o beth oni bai bod yr hyfforddwr yn defnyddio'r iaith darged i gyfathrebu lle bynnag y bo modd. Rhaid ymdrin yn sensitif â defnyddio mamiaith y dysgwr ac ni ddylid gadael i'r hyfforddai gael ei ddrysu gan ei dan-ddefnyddio yn y camau cynnar. Nod yr hyfforddwr, fodd bynnag, ddylai fod i ddefnyddio'r iaith darged gymaint â phosibl ar gyfer yr holl gyfathrebu yn ystod amser cyswllt a cheisio sefydlu sefyllfa lle na ddefnyddir y famiaith o gwbl. Ar lefel uwch mae hyn o'r pwys mwyaf, oni bai bod sgiliau cyfieithu a dehongli yn cael eu datblygu.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab