CYFEIRIAD Y DU AC EWROP

Mae'r holl hyfforddiant a gynigir gan Business Language Services Ltd. (BLS) yn cydymffurfio â Safonau Iaith Galwedigaethol y DU a gallwn hefyd asesu lefelau unigol yn erbyn Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin Ieithoedd Cyngor Ewrop.

HYFFORDDIANT BESPOKE

Yn BLS rydym yn ymfalchïo yn ein cyrsiau pwrpasol; nid yn unig y maent yn diwallu anghenion busnes cyffredinol a ddarperir gan gymhwyster ffurfiol, ond maent hefyd yn cynnwys pynciau sy'n benodol i'ch swydd, tasgau a chyfrifoldebau. Boed yn ffurfiol neu'n anffurfiol, byddwn yn monitro cynnydd ein myfyrwyr ac yn asesu eu gafael ar wybodaeth newydd yn barhaus. Gallwn hefyd gyflawni ein Tystysgrif cyflawniad ein hunain.

CYMWYSTERAU

Pa bynnag gymhwyster y mae gennych ddiddordeb ynddo (er enghraifft TGAU, Safon Uwch, DELF, DALF, tystysgrifau Caergrawnt, ac ati), rydym yma i helpu:

 • Byddwn yn eich cynghori ar ymarferoldeb astudio tuag at y cymhwyster a ddewiswyd gennych, o ran eich lefel bresennol;
 • Byddwn yn ymchwilio i'r gofynion ac yn eich cynghori ar nifer yr oriau y credwn y bydd angen i chi eu paratoi'n ddigonol;
 • Byddwn yn cynllunio cwrs pwrpasol i'ch helpu chi i gyflawni'r safon gymhwyster honno, gan dynnu ar y maes llafur cyfredol;
 • Byddwn yn argymell prynu deunydd penodol ar gyfer gwaith cartref, gwaith astudio ac adolygu pellach a byddwn yn dod o hyd i ymarferion a gweithgareddau nodweddiadol ar eich rhan, yn ogystal â phapurau blaenorol;
 • Byddwn yn briffio'ch tiwtor yn llawn fel y gall ef neu hi eich tywys gam wrth gam trwy wahanol rannau'r arholiad (darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad yn nodweddiadol);
 • Byddwn yn ymdrechu i'ch helpu i ddod o hyd i ganolfan arholi leol (ysgol neu goleg yw hon fel rheol), yn agos at ble rydych chi'n byw neu'n gweithio, lle gallwch chi eistedd fel ymgeisydd annibynnol.

I drafod eich gofynion neu i dderbyn dyfynbris, llenwch y ffurflen isod neu ffoniwch ni ar 02920 667666.

  Eich Enw (gofynnol)

  Eich E-bost (gofynnol)

  Rhif Ffon

  Iaith o Ddiddordeb

  Dy neges

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  NODIADAU PWYSIG

  Trwy nodi'ch e-bost cyswllt a'ch rhif ffôn yn ein ffurflen ddyfynbris rydych yn cydsynio i'r Gwasanaethau Iaith Busnes gysylltu â chi trwy e-bost a / neu ffôn i drafod y dyfynbrisiau rydych chi wedi'u cael o'n gwefan. Ein llawn Mae polisïau GDPR ar gael yma

  Rhai o'n Cwsmeriaid

   
   

  Adborth Cwsmer


  , Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

  Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

  Rhif TAW: 615891128

  Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab