Yn 2003 enillodd Gwasanaethau Iaith Busnes y National Gwobrau Hyfforddiant Iaith - mae ein hyfforddiant iaith yn siarad drosto'i hun!

Mae Gwasanaethau Iaith Busnes (BLS) yn darparu'r cyrsiau Saesneg fel Iaith Dramor ganlynol:

Saesneg Busnes ar gyfer swyddogion gweithredol sy'n byw y tu allan i'r DU

Hyfforddiant un i un yn y DU yw'r ffordd gyflymaf i dysgu Saesneg. Mae BLS yn darparu ystod o gyrsiau dwys (hyd at 35 awr o hyfforddiant yr wythnos) a lled-ddwys trwy gydol y flwyddyn, ar adeg sy'n addas i chi. Gellir cyflwyno hyn naill ai ar sail un i un neu un i ddau (ar yr amod bod gan y ddau fyfyriwr yr un lefel ac amcanion).

Yn dilyn asesiad ffôn a phrawf ysgrifenedig byddwn yn cynllunio'ch cwrs i wneud y mwyaf o'r cynnydd a wnewch yn yr amser sydd gennych ar gael. Byddwn yn cynhyrchu deunyddiau hyfforddi sy'n berthnasol i'ch gwaith, a bydd ein hyfforddwyr Saesneg busnes profiadol yn eich helpu i gyflawni'ch nodau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu, yn y dosbarth a'r tu allan iddo. Yn wir, gallwn drefnu sesiynau 'awyr agored' i roi ffocws gwahanol ac ymarfer bywyd go iawn i chi o'r hyn rydych chi wedi'i astudio yn y dosbarth - yn y siop goffi, yn y farchnad, yn crwydro o amgylch y strydoedd, ymweliad diwylliannol neu gysylltiedig â busnes. Ar ôl wythnos o hyfforddiant dwys gyda ni, byddwch chi'n synnu at y cynnydd rydych chi wedi'i wneud. Yn amlwg, gall hyfforddiant bara mwy nag wythnos.

Canolfan hyfforddi BLS wedi ei leoli yn Ninas ddeniadol, brysur Caerdydd, Prifddinas liwgar Cymru. Os ydych chi'n hedfan i Lundain o'ch mamwlad, mae'n hawdd cyrraedd Caerdydd mewn car neu drên ond mae ganddo hefyd ei faes awyr ei hun. Dewis arall arall yw defnyddio maes awyr Bryste, tua awr i ffwrdd, sy'n darparu llwybrau hedfan da hefyd. Mae gan Gaerdydd lawer o westai da a byddwn yn hapus i wneud argymhellion a'ch helpu chi i ddod o hyd i lety addas.

Os ydych chi'n ymestyn eich arhosiad y tu hwnt i'ch hyfforddiant ei hun, beth am gymryd amser i ymweld â Chymru a'r cyfan sydd ganddo i'w gynnig, o ddiwylliant tafarn a rygbi (rydyn ni gyferbyn â Stadiwm y Mileniwm!) I'r awyr agored gwych a bryniau Cymru (yr Bannau Brycheiniog, y Mynyddoedd Du, Eryri).

Cael Hyfforddiant Saesneg yn y DU yn eich galluogi i gael digon o gyfleoedd i ymarfer eich Saesneg y tu allan i'r gwersi, pan ewch allan am bryd o fwyd, gwneud man siopa, cymryd tacsi, gwirio i mewn ac allan o'ch gwesty neu ofyn eich ffordd yn y stryd. Dyma gyfle delfrydol i wella eich sgiliau iaith Saesneg a byddwch yn ymgolli yn niwylliant Prydain trwy gydol eich arhosiad.

Gallwn ddarparu adroddiad ar ddiwedd pob un Hyfforddiant iaith Saesneg cwrs a gall hefyd drefnu tystysgrif presenoldeb.

Saesneg i bobl sy'n gweithio yn y DU

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u bwriadu ar gyfer unigolion neu grwpiau sydd eisoes yn byw ac yn gweithio yn y DU ac sydd angen gwella eu Saesneg. Ar ôl asesiad, bydd y cwrs wedi'i gynllunio i fodloni'ch gofynion, p'un a ydyn nhw am wella'ch sgiliau trafod neu gyflwyno, eich cyfathrebu mewn cyfarfodydd neu ar y ffôn neu'ch gallu i ddarllen neu ysgrifennu e-byst neu adroddiadau.

Ein Saesneg i gyd cyrsiau hyfforddiant iaith yn hyblyg, i weddu i'ch argaeledd. Rydym yn cynnig cyrsiau dwys (hyd at 35 awr o hyfforddiant yr wythnos) neu sesiynau byr rheolaidd dros sawl mis. Gall hyfforddiant ddigwydd yn eich gweithle neu gartref, canolfan hyfforddi BLS yng Nghaerdydd neu leoliad arall yn y DU.

Saesneg i deuluoedd pobl sy'n gweithio yn y DU

Mae'r cyrsiau hyn ar gyfer gwragedd, gwŷr a phlant, ac unrhyw berthnasau i bobl sydd wedi symud i'r DU. Rydym yn deall y gall hwn fod yn gyfnod anodd i deuluoedd, gan orfod addasu i wlad a diwylliant newydd, a gall llwyddiant symud yn aml ddibynnu ar ba mor dda a chyflym y mae teuluoedd yn ymgartrefu. Gall Gwasanaethau Iaith Busnes ddarparu datrysiad hyblyg i deulu aelodau o bob oed.

I drafod eich gofynion neu i gael dyfynbris, llenwch y ffurflen isod neu ffoniwch 02920 667666.

  Eich Enw (gofynnol)

  Eich E-bost (gofynnol)

  Rhif Ffon

  Iaith o Ddiddordeb

  Dy neges

  [cf7sr-simple-recaptcha]

  NODIADAU PWYSIG

  Trwy nodi'ch e-bost cyswllt a'ch rhif ffôn yn ein ffurflen ddyfynbris rydych yn cydsynio i'r Gwasanaethau Iaith Busnes gysylltu â chi trwy e-bost a / neu ffôn i drafod y dyfynbrisiau rydych chi wedi'u cael o'n gwefan. Ein llawn Mae polisïau GDPR ar gael yma

  Rhai o'n Cwsmeriaid

   
   

  Adborth Cwsmer


  , Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

  Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

  Rhif TAW: 615891128

  Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab