Gwasanaethau Iaith Busnes Gwasanaethau Cyfieithu Japaneaidd

Gwasanaethau Iaith Busnes Gwasanaethau Cyfieithu Japaneaidd

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn Cyfieithiad Japaneaidd (y ddau Saesneg i Japaneeg a Japaneaidd i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Japaneaidd proffesiynol, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Japaneaidd yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Japaneaidd, wedi'i dewis yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Japaneaidd gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion a gweddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Cliciwch Yma i gael Dyfyniad Cyfieithu Japaneaidd

Japaneaidd (日本語) yn cael ei siarad gan fwy na 130 miliwn o bobl ledled y byd, yn bennaf yn Japan ond hefyd mewn rhai cymunedau ymfudol. Amcangyfrifir bod 1.5 miliwn o siaradwyr Japaneaidd ym Mrasil, a mwy nag 1 filiwn yn UDA. Mae gan oddeutu 12% o Hawaiiaid dras Siapaneaidd, oherwydd ymfudo ar raddfa fawr ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn dilyn y ffyniant yn y diwydiant siwgr.

Mae Japaneeg wedi'i ysgrifennu mewn cymysgedd o dair sgript: cymeriadau Tsieineaidd (kanji) a dwy sgript sillafog (gan ddefnyddio cymeriadau Tsieineaidd wedi'u haddasu, o'r enw kana). Mae'r wyddor Ladin hefyd yn cael ei defnyddio fwyfwy ar gyfer brandio cwmnïau, fel enwau a logos, a hefyd byrfoddau ac acronymau fel 'CD' neu 'NATO'. K.ōewch yw'r system amlycaf ar gyfer ysgrifennu Japaneaidd heddiw, ar ôl disodli'n raddol byngo ers troad yr ugeinfed ganrif.

Yn draddodiadol, mae Japaneeg wedi'i ysgrifennu o'r top i'r gwaelod, yna o'r dde i'r chwith, gan gopïo'r system Tsieineaidd draddodiadol. Mae Japaneeg fodern, fodd bynnag, yn aml wedi'i ysgrifennu fel Saesneg, hy o'r chwith i'r dde, yna o'r top i'r gwaelod. Mae yna fwy na 250 o gymeriadau Japaneaidd.

Siapaneaidd safonol (hyōjungo) yn dod o'r iaith a siaredir yn Tokyo dosbarth uchaf ar ôl Adferiad Meiji ym 1868. Dyma'r iaith swyddogol a addysgir mewn ysgolion ac a ddefnyddir mewn cyfryngau a chyfathrebu swyddogol. Mae yna hefyd sawl tafodiaith o Japaneeg yn cael eu siarad ledled y wlad, ond mae'r rhain i raddau helaeth yn ddealladwy i'r ddwy ochr.

Mae Tsieineaidd wedi dylanwadu'n drwm ar Japaneaidd ac felly mae'n cynnwys nifer sylweddol o eiriau benthyca Tsieineaidd, a fenthycwyd o'r hen amser. Mae gwledydd eraill wedi dod i gysylltiad â Japan yn y gorffennol ac wedi cynnig geiriau benthyca, fel Lloegr, Portiwgal, yr Iseldiroedd, yr Almaen a Ffrainc. Daw'r geiriau 'tybaco' a 'cot law' o Bortiwgaleg, tra bod y geiriau am 'scalpel' a 'morwr' yn dod o'r Iseldireg. Mae'r Saesneg hefyd wedi mabwysiadu rhai geiriau Japaneaidd, gan gynnwys 'bonsai', 'geisha' a 'kamikaze'.

Mae gan Japaneeg system ramadegol gywrain i fynegi cwrteisi a ffurfioldeb. Defnyddir iaith ostyngedig i siarad amdanoch chi'ch hun a'ch teulu neu gwmni eich hun, ond defnyddir iaith anrhydeddus i siarad am bobl y tu allan i'r grŵp siaradwr. Defnyddir pedair lefel o ffurfioldeb: kun, chan, haul a sama, ac mae'r gwahaniaethau mewn defnydd yn gymhleth.

Yn ystod y cyfnod pan oedd Japan yn cael ei llywodraethu gan y dosbarth samurai (y ddeuddegfed i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg), datblygodd rhai o'r dulliau a ddefnyddiwyd i hyfforddi milwyr yn grefftau ymladd trefnus, er enghraifft jujitsu a sumo. Yna datblygwyd rhai o'r celfyddydau hyn yn chwaraeon modern, fel jiwdo, ac yn cael eu hymarfer yn eang heddiw.

Cliciwch Yma i gael Dyfyniad Cyfieithu Japaneaidd

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab