Gwasanaethau Cyfieithu Eidaleg

Cyfieithu Eidaleg i Saesneg a Chyfieithu Saesneg i Eidaleg

Amdanom ni

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn ddarparwr gwasanaeth iaith blaenllaw, wedi'i leoli yng Nghaerdydd ac yn cefnogi busnesau yn Ne Cymru a ledled y byd. Rydym yn arbenigo mewn proffesiynol Cyfieithiad Eidaleg (y ddau Saesneg i Eidaleg a Eidaleg i Saesneg cyfieithu). Rydym yn cynnig arbenigedd mewnol mewn Eidaleg, felly gallwch fod yn sicr bod eich prosiectau iaith Eidaleg mewn dwylo diogel. Mae gennym rwydwaith helaeth o bobl hynod brofiadol, cwbl gymwysedig cyfieithwyr Eidaleg proffesiynol. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Eidaleg yn cael eu hadolygu gan ail ieithydd annibynnol.

Rydym yn a Aelod Corfforaethol o'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli (ITI) ac a Aelod Llawn o Gymdeithas y Cwmnïau Cyfieithu (ATC). Rydym yn falch ein bod wedi cael ein caniatáu Ardystiad ISO 9001: 2008 ac rydym yn gweithredu yn unol â'r holl safonau a chanllawiau ansawdd cyfatebol.

Yn ogystal â'n tîm mewnol profiadol o ieithyddion, rydym yn gweithio gyda grŵp dethol o gyfieithwyr arbenigol, y mae gan bob un ohonynt brofiad ynddo Cyfieithiad Eidaleg, golygu a phrawfddarllen. Rydym yn gweithio'n galed i greu perthnasoedd cryf gyda'n cyfieithwyr ar eu liwt eu hunain, ac rydym yn falch ein bod wedi cydweithio â llawer ohonynt am fwy na degawd. Rhaid i bob cyfieithydd ar ei liwt ei hun sy'n gweithio gyda BLS gyflawni meini prawf llym, sy'n cynnwys pasio o leiaf un cyfieithiad prawf. At hynny, mae'r holl waith cyfieithu yn destun adolygiad rheolaidd ac asesiad ansawdd rheolaidd.

Cyfieithiad Eidaleg i Saesneg

Cyfieithiad Saesneg i Eidaleg yn un o arbenigeddau Gwasanaethau Iaith Busnes ac, o'r herwydd, mae gennym gyfoeth o brofiad yn cyfieithu testunau o bob math. Rydym yn gweithio'n agos gyda sawl cwmni, gan ddarparu cyfieithiadau rheolaidd, cyson iddynt i'r Eidaleg ar amrywiaeth eang o bynciau. Rydym yn cyfieithu cynhwysion a rhybuddion alergenau ar gyfer cynhyrchydd creision tatws adnabyddus ac annwyl, rydym yn cyfieithu llawlyfrau technegol sylweddol a llinynnau meddalwedd cyfatebol ar gyfer sawl gweithgynhyrchydd diwydiannol mawr, ac rydym yn cyfieithu deunyddiau addysgol ar gyfer cwmni sy'n arbenigo mewn cyhoeddi adnoddau addysgu.

Mae llawer o'n prosiectau cyfieithu Eidaleg wedi ymestyn dros gyfnod o fisoedd. Mae ein Rheolwyr Prosiect yn brofiadol iawn o oruchwylio prosiectau hirhoedlog a sicrhau allbwn o ansawdd uchel bob tro, a chynnal cysondeb ieithyddol a sgematig yn hollbwysig. Rydyn ni wir yn deall y ffordd orau o gydlynu prosiectau sy'n para sawl mis, a'r rhai sy'n cynnwys ffeiliau lluosog ac sy'n gymhleth eu natur. Yn BLS, rydym yn falch o'r dull hyblyg a ddefnyddiwn o ran prosiectau ein cwsmeriaid; er enghraifft gallwn weithio gydag amrywiaeth enfawr o fformatau ffeiliau gan gynnwys holl raglenni MS Office, HTML, InDesign, PDFs a meddalwedd Adobe arall.

Rydym yn deall bod pob prosiect yn wahanol ac, o'r herwydd, rydym yn teilwra ein dull i weddu i'r cwsmer unigol a phob prosiect penodol. Pan roddir swydd gyfieithu i Business Language Services, mae Rheolwr Prosiect pwrpasol yn goruchwylio'r prosiect o'r dechrau i'r diwedd. Mae'r Rheolwr Prosiect hwn yn bwynt cyswllt cyson i'r cwsmer ac mae'n cadw mewn cysylltiad agos â'r cyfieithwyr a'r adolygwyr. Maent hefyd yn cynnal y gwiriadau ansawdd hanfodol cyn cyflwyno'r prosiect yn derfynol. Mae pob un o'n Rheolwyr Prosiect yn gyfieithwyr proffesiynol, cymwys ac felly maent mewn sefyllfa dda iawn i gynorthwyo a chynghori ar unrhyw agwedd ar y swydd.

Gwasanaethau Cyfieithu Eidaleg

Business Language Services yn gallu darparu proffesiynol Dehonglwyr Eidaleg i ddiwallu'ch holl anghenion busnes. P'un a oes angen cefnogaeth arnoch i gyfathrebu ag ymwelwyr tramor, bythau ar gyfer cynadleddau amlieithog neu rywun i fynd gydag aelod o staff ar drip busnes, mae gennym rwydwaith eang o ddehonglwyr, yn lleol, yn Ne Cymru, ac ymhellach i ffwrdd. Gallwn ddewis yr ieithydd Eidaleg perffaith yn unol â gofynion y swydd. Gallwch chi bob amser fod yn sicr o ddibynadwyedd proffesiynol ac agwedd gyfeillgar.

Mae BLS hefyd yn cynnig Hyfforddiant iaith Eidaleg. Gall ein tiwtoriaid brodorol Eidalaidd helpu i gael chi neu'ch staff i siarad eu hiaith, gyda chyrsiau wedi'u teilwra i chi am brisiau cystadleuol iawn. Gall dosbarthiadau fod yn un i un neu'n drefnus mewn grwpiau bach, a gallwn ddod i'ch man gwaith ar amser sy'n addas i chi. Os yw'n well gennym, gallwn gynnal dosbarthiadau yn ein swyddfeydd llawn offer yng nghanol dinas Caerdydd.

Os ydych chi'n chwilio am ddarparwr gwasanaeth iaith dibynadwy, cyfeillgar a chystadleuol, yna rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Rydym yn cynnig dull hyblyg a phersonol o ymdrin â'ch holl anghenion iaith. Rydym yn angerddol am iaith ac yn ymdrechu i adeiladu perthnasoedd gwerth chweil gyda'n cwsmeriaid a'n cyflenwyr.

Os oes angen gwasanaeth iaith Eidaleg proffesiynol arnoch chi, cysylltwch â ni dros y ffôn + 44 (02920) 667666 neu drwy e-bost i info@businesslanguageservices.co.uk. Byddwn yn hapus i helpu.

Os hoffech ddysgu mwy am yr iaith Eidaleg, beth am edrych ar ein Iaith Eidaleg adran?

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab