Dehongli yn cynnwys y gair llafar, a gall dewis y dehonglydd cywir wneud byd o wahaniaeth. Boed hynny ar gyfer cyfarfod busnes neu daith ffatri, achos llys, ymweliad ysbyty neu gynhadledd fawr, amlieithog, Dehonglwyr BLS ac mae gan dechnegwyr offer y profiad a'r sgiliau proffesiynol i roi hyder llwyr i chi.

Mae yna nifer o fathau o ddehongli:

Dehongli ar y Pryd

Defnyddir yn bennaf ar gyfer cynadleddau, gweithdai a phan fydd nifer fawr o bobl yn cymryd rhan, mae'r dehonglydd proffesiynol yn gwrando ac yn dehongli ar yr un pryd. Mae'r dull hwn yn cynnwys lefelau sgiliau uchel iawn ac mae'n flinedig, felly mae dehonglwyr bron bob amser yn gweithio mewn parau, gan ddefnyddio offer fel bythau gwrthsain, clustffonau a meicroffonau.

Dehongli yn olynol

Yn cael ei ddefnyddio fel rheol mewn cyfarfodydd, llys, cyrsiau hyfforddi neu drafodaethau grŵp bach, mae'r cyfieithydd ar y pryd yn gwrando ar yr hyn sy'n cael ei ddweud ac yna'n ei ddehongli ar ôl i'r siaradwr oedi, fel arfer tua bob 10 eiliad. Ar gyfer grwpiau mwy neu pan fydd sŵn cefndir, defnyddir system ddehongli tywysydd yn aml.

Sibrwd

Yn sibrwd dehongli (chuchotage, yn Ffrangeg), mae'r cyfieithydd ar y pryd yn eistedd neu'n sefyll wrth ymyl y gynulleidfa iaith darged wrth sibrwd dehongliad cydamserol o'r mater wrth law; nid oes angen unrhyw offer ar gyfer y dull hwn, ond gellir ei wneud trwy feicroffon a chlustffonau os yw'n well gan y cyfranogwyr. Defnyddir tsuchotage mewn amgylchiadau lle mae mwyafrif grŵp yn siarad yr iaith ffynhonnell, ac nid yw lleiafrif (yn ddelfrydol dim mwy na thri o bobl).

Ras gyfnewid

Ras gyfnewid dehongli yn digwydd pan fydd sawl iaith darged. Mae dehonglydd iaith ffynhonnell yn rhoi'r neges i iaith sy'n gyffredin i bob cyfieithydd, sydd wedyn yn rhoi'r neges i'w iaith darged benodol. Er enghraifft, mae neges ffynhonnell Japaneaidd yn cael ei rhoi i'r Saesneg i grŵp o ddehonglwyr; yna caiff ei roi i Arabeg, Ffrangeg a Rwseg, yr ieithoedd targed eraill.

Cyswllt

Dehongli cyswllt yn golygu trosglwyddo'r hyn a siaredir ag un, dau neu fwy o bobl. Gellir gwneud hyn ar ôl araith fer, neu yn olynol, brawddeg wrth frawddeg, neu fel chuchotage (sibrwd); ar wahân i nodiadau a gymerwyd ar y pryd, ni ddefnyddir unrhyw offer.

Mae Business Language Services (BLS) Ltd. yn darparu offer dehongli llawn a gwasanaeth llogi clyweled, a byddwn yn eich cynghori ar yr ateb gorau ar gyfer eich digwyddiad.

Os rhowch eich ymddiriedaeth yn BLS bydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi, fel y gallwch ganolbwyntio ar y busnes dan sylw.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab