Llys neu dehongli cyfreithiol yn digwydd mewn llysoedd cyfiawnder, tribiwnlysoedd gweinyddol, swyddfeydd cyfreithwyr a siambrau cyfreithiol. Llys neu gall dehongli cyfreithiol fod ar ffurf dehongli datganiadau tyst yn olynol, er enghraifft, neu dehongli ar yr un pryd o'r holl drafodion.

Mae'n bwysig bod gan ddehonglwyr llys neu gyfreithiol wybodaeth drylwyr o delerau cyfreithiol a gweithdrefnau'r llys. Mae'n well gan y Gwasanaeth Llysoedd i ddehonglwyr feddu ar y Diploma mewn Dehongli Gwasanaethau Cyhoeddus (DPSI), cymhwyster proffesiynol sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddehonglwyr feddu ar wybodaeth ddigonol a'r technegau dehongli sy'n ofynnol i weithio yn y llysoedd.
Business Language Services Ltd. wedi ymrwymo i'r DPSI a'i nod, lle bynnag y bo hynny'n bosibl, yw darparu dehonglwyr llys sydd â'r cymwysterau proffesiynol hyn neu gymwysterau tebyg. Efallai na fydd yn bosibl gwneud hyn ar gyfer pob iaith sy'n ofynnol (nid yw'r DPSI yn bodoli ar gyfer pob iaith sy'n ofynnol gan y llysoedd).

Ar ben hynny, nodwch fod llawer o'n dehonglwyr llys a chyfreithiol wedi cynnal gwiriadau Swyddfa Cofnodion Troseddol ac wedi arfer gweithio gydag unigolion bregus a / neu mewn sefyllfaoedd sensitif.
Argymhellir eich bod yn archebu cyn gynted ag y gwyddys bod dyddiadau perthnasol yn sicrhau bod cyfieithydd ar gael.

Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech archebu llys neu ddehonglydd cyfreithiol, cysylltwch â ni neu ffoniwch 02920 667666.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab