Mae Indonesia (Bahasa Indonesia, yn llythrennol “iaith Indonesia”) yn iaith Awstronesaidd ac yn fersiwn safonol o Maleieg. Mae Indonesia yn iaith swyddogol yng Ngweriniaeth Indonesia ac yn iaith waith yn Nwyrain Timor, yn ogystal â chael ei siarad yn Singapore, Brunei a de Gwlad Thai. Indonesia yw'r 6th yr iaith fwyaf llafar yn y byd: mae 23 miliwn o siaradwyr brodorol ac mae 140 miliwn o bobl yn ei siarad fel ail iaith. Mae gan y mwyafrif o boblogaeth Indonesia ieithoedd rhanbarthol eraill fel eu mamiaith, er enghraifft Jafanese, ond mewn gwlad sydd â 18,000 o ynysoedd a 300 o ieithoedd brodorol mae Indonesia yn chwarae rhan uno bwysig a hi yw'r iaith a ddefnyddir ar gyfer busnes, yn y cyfryngau ac yn y llywodraeth. Indonesia hefyd yw iaith addysg ledled y wlad. Gall bron i 100% o'r boblogaeth siarad Indonesia ac fe'i siaredir fel iaith frodorol mewn ardaloedd trefol fel Jakarta.

Mae Indonesia yn deillio o'r iaith Maleieg, sef y lingua franca o ynysoedd Indonesia am 500 mlynedd. Roedd hi'n iaith fasnach bwysig yn Indonesia, gan ganiatáu i grefftwyr brodorol gyfathrebu â'i gilydd a chyda dynion busnes Ewropeaidd, ac fe'i siaradwyd yn nhalaith fasnach ganoloesol bwysig Malacca. Pan wladychodd yr Iseldiroedd yr ynysoedd (a'u hailenwi'n India'r Dwyrain yn yr Iseldiroedd) fe wnaethant barhau i ddefnyddio Maleieg gan mai dyna'r unig ffordd i'r llywodraeth gyfathrebu â'r bobl. Yn y 1930au dewiswyd Malay fel iaith annibyniaeth gan y mudiad annibyniaeth a ddaeth i'r amlwg. Cafodd ei safoni ac enwyd y gofrestr safonol hon yn 'Bahasa Indonesia', a ddaeth wedyn yn iaith swyddogol ym 1945 ar ôl datganiad annibyniaeth Indonesia. O ganlyniad i'r iaith fod â chysylltiad mor agos â Maleieg, mae Malaysia ac Indonesia yn gyd-ddealladwy heddiw - mewn gwirionedd mae tua 80% o Indonesia yn ddealladwy i siaradwr Malaysia.

Mae Indonesia wedi cael ei dylanwadu gan lawer o ieithoedd eraill yn ystod ei hanes. Er mwyn gwneud Indonesia yn haws i'w mabwysiadu fel yr iaith swyddogol, derbyniodd ddylanwadau o'r gwahanol ieithoedd rhanbarthol a siaredir ar draws yr ynysoedd. Jafanese oedd y dylanwad mwyaf gan mai hi yw'r iaith leiafrifol fwyaf yn Indonesia - mewn gwirionedd, mae mwy o siaradwyr brodorol Jafaneg nag sydd o Indonesia. Mae yna hefyd eiriau benthyca o Sansgrit, er enghraifft 'manusia' (dynolryw); Arabeg, sy'n dermau sy'n ymwneud yn bennaf â chrefydd, a Tsieinëeg, sydd yn bennaf yn eiriau sy'n ymwneud â masnach. Mae Iseldireg wedi bod yn ddylanwad mawr ar Indonesia; mae wedi cyfrannu tua 10,000 o eiriau i'r iaith gan gynnwys 'kantor' yn lle 'office' (o 'kantoor') a 'polisi' ar gyfer 'police' (o 'politie'). Mae Indonesia hefyd wedi cyfrannu rhai geiriau i'r Saesneg, fel 'gong', 'orangutan' a 'sarong', ac mae'r ymadrodd 'to run amok' yn dod o'r ferf Indonesia 'amuk' sy'n golygu 'i redeg allan o reolaeth gan ladd pobl yn ddiwahân '.

Mae Indonesia yn defnyddio'r wyddor Ladin a gyflwynwyd gan y gwladychwyr Iseldiroedd. Heddiw mae yna lawer o wahanol dafodieithoedd o Indonesia, yn aml yn deillio o gyfuniad o Indonesia â'r ieithoedd brodorol lleol. Nid yw Indonesia bob amser yn gwahaniaethu rhwng y ddau ryw. Fodd bynnag, mae'n gwahaniaethu ar sail oedran, er enghraifft mae 'adik' yn frawd neu chwaer iau o'r naill ryw neu'r llall, ond mae 'kakak' yn frawd neu chwaer hŷn o'r naill ryw neu'r llall. Ar hyn o bryd mae'r Ganolfan Datblygu Iaith yn gyfrifol am ymchwilio, safoni a chreu termau Indonesia newydd.

Mae Business Language Services Ltd. (BLS) yn arbenigo mewn Indonesia cyfieithu (Saesneg i Indonesia ac Indonesia i Saesneg). Mae gennym rwydwaith eang o gyfieithwyr Indonesia cymwys, profiadol iawn, sydd ddim ond yn cyfieithu i'w mamiaith. Yn fwy na hynny, mae ein holl gyfieithiadau Indonesia yn cael eu prawfddarllen gan ail ieithydd annibynnol. Mae gan BLS gronfa ddata helaeth o ddehonglwyr Indonesia, a ddewiswyd yn ôl eu harbenigedd, gwybodaeth arbenigol, agwedd gyfeillgar a dibynadwyedd proffesiynol. Mae BLS hefyd yn gweithio gyda rhai o'r tiwtoriaid iaith Indonesia gorau, gan ein galluogi i gynnig cyrsiau wedi'u teilwra i gyd-fynd â'ch union anghenion ac i weddu i'ch ymrwymiadau gwaith parhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab