Yn 2003 enillodd Business Language Services y Wobr Genedlaethol am Hyfforddiant Ieithoedd – mae’n cyrsiau’n siarad drostynt eu hunain.

Mae Business Language Services (BLS) yn darparu’r hyfforddiant canlynol mewn Saesneg fel iaith dramor.

Saesneg busnes i weithredwyr sy’n byw y tu allan i’r DU

Gwersi personol yw’r ffordd gyflymaf i ddysgu’r Saesneg. Gall BLS ddarparu ystod o gyrsiau dwys (hyd at 35 awr o wersi’r wythnos) a chyrsiau eithaf dwys drwy gydol y flwyddyn ar amser cyfleus i chi. Gall hyn fod ar lefel unigol neu gydag un tiwtor a dau ddisgybl (ar yr amod bod gan y ddau fyfyriwr yr un lefel a’r un amcanion).

Wedi asesiad dros y ffôn a phrawf ysgrifenedig, byddwn yn cynllunio eich cwrs i sicrhau eich bod yn dysgu cymaint â phosibl yn yr amser sydd ar gael i chi. Byddwn yn cynhyrchu deunydd hyfforddi perthnasol i’ch gwaith, a bydd ein hyfforddwyr Saesneg yn eich cynorthwyo i gyrraedd eich nod drwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Gallwn drefnu sesiynau ‘y tu allan’ i roi ffocws gwahanol a chyfle i ymarfer yr hyn rydych wedi ei astudio yn y dosbarth – yn y caffi, yn y farchnad, wrth gerdded y strydoedd neu ar ymweliad busnes neu ddiwylliannol. Yn naturiol, gall cwrs barhau am fwy nag un wythnos.

Mae canolfan hyfforddi BLS wedi ei lleoli yng nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru, dinas ddeniadol, brysur a lliwgar. Os ydych chi’n hedfan o’ch gwlad chi i Lundain, mae’n hawdd cyrraedd Caerdydd mewn car neu drên. Mae gan Gaerdydd faes awyr ei hun hefyd. Mae maes awyr Bryste’n opsiwn arall; mae awyrennau’n hedfan oddi yno i ddewis eang o ddinasoedd. Mae nifer o westai da yng Nghaerdydd a byddem yn hapus i roi argymhellion i’ch helpu i ffeindio llety addas.

Os ydych am aros yng Nghymru wedi i’ch cwrs orffen, beth am ymweld â’r wlad. Mae gan Gymru lawer i gynnig o fyd y dafarn a rygbi (mae ein canolfan yn union gyferbyn â Stadiwm y Mileniwm!) i’r awyr agored a’r bryniau enwog (Bannau Brycheiniog, y Mynyddoedd Duon, Eryri).

Bydd cyflawni eich hyfforddiant Saesneg yn y Deyrnas Unedig yn eich galluogi i gael digon o gyfleoedd i ymarfer eich Saesneg y tu allan i’r gwersi, wrth fynd allan am bryd, wrth wneud rhywfaint o siopa, wrth ddefnyddio tacsi, wrth gofrestru a dadgofrestru o’ch gwesty neu ofyn am gyfarwyddiadau yn y stryd. Dyma gyfle gwych i wella eich sgiliau ieithyddol Saesneg ac i drochi eich hunain yn niwylliant Prydain gydol eich arhosiad.

Gallwn ddarparu adroddiad ar ddiwedd pob cwrs hyfforddiant iaith Saesneg a gallwn hefyd drefnu tystysgrif presenoldeb.

Saesneg i rai sy’n gweithio yn y Deyrnas Unedig

Anelir y cyrsiau hyn at unigolion neu grwpiau sydd yn byw ac yn gweithio yn y Deyrnas Unedig yn barod ac sydd angen gwella eu Saesneg. Wedi asesiad, bydd y cwrs yn cael ei gynllunio i fodloni eich anghenion, pa un ai i wella eich sgiliau cyd-drafod neu sgiliau cyflwyno i gyfathrebu mewn cyfarfodydd neu dros y ffôn neu eich gallu i ddarllen neu ysgrifennu negeseuon e-bost ac adroddiadau.

Mae ein cyrsiau hyfforddiant Saesneg i gyd yn hyblyg i weddu i’ch dyddiadur. Rydym yn cynnig gwersi dwys (hyd at 35 awr o hyfforddi pob wythnos) neu gyrsiau byr, arferol, dros rai misoedd. Gall y gwersi gael eu cynnal yn eich gwaith neu eich cartref, yng nghanolfan hyfforddiant BLS yng Nghaerdydd neu rywle arall yn y Deyrnas Unedig.

Saesneg i deuluoedd pobl sydd yn gweithio yn y Deyrnas Unedig

Anelir y gwersi hyn at wragedd, gwŷr, plant ac unrhyw berthnasau i bobol sydd wedi symud i’r Deyrnas Unedig. Rydym yn deall bod hwn yn gallu bod yn amser anodd i deuluoedd sydd yn gorfod dod i delerau â gwlad a diwylliant newydd. Mae pa mor gyflym â pha mor dda mae’r teulu’n ymgartrefu yn y ddinas newydd yn pennu i ba raddau mae’r mudo yn llwyddiannus. Gall Business Language Services ddarparu trefniant hyblyg i bob aelod o’r teulu beth bynnag fo’u hoed.

I drafod eich anghenion neu i ofyn am bris, cwblhewch y ffurflen isod neu ffoniwch 02920 667666.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, Part Ground Floor, James William House, 9 Museum Place, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3BD

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab