METHODOLEG HYFFORDDIANT IAITH

Mae ein methodoleg yn ymdroi o amgylch rhai cysyniadau allweddol.

  •  CYMHWYSEDD CYFATHREBU

Dylai unrhyw hyfforddiant ieithyddol anelu at alluogi’r dysgwr i gyfathrebu’n fwy effeithiol a nod hyfforddi pobl fusnes yw eu galluogi i wneud hyn oddi fewn i amgylchedd y gwaith.

  • SGILIAU

Mae cyfathrebu’n effeithiol drwy unrhyw iaith yn sgil ac fel gydag unrhyw sgil, yr unig ffordd i wella yw drwy ymarfer. Dylai defnyddio sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu fod yn ganolog i nod unrhyw hyfforddiant iaith, gan ddibynnu ar amcan pob unigolyn. Dylai’r dysgwr gymryd rhan weithredol drwy ddefnyddio’r sgiliau yma bob amser.

  • STRWYTHURAU

Strwythur iaith yw’r offer sydd yn galluogi cysylltu geiriau gyda’i gilydd i ffurfio cymalau ystyrlon. Maent, felly, yn hollbwysig i ddefnyddio’r iaith yn gymwys. Er hynny, nid yw dysgu strwythurau’n nod ynddo’i hun ac ni ddylid eu dysgu ond fel modd i alluogi cyfathrebu mwy effeithiol.

  • AMRYWIAETH

I gynnal ysgogiad ac ymlyniad y dysgwr, mae’n hanfodol bod detholiad o wahanol ymagweddau a chymhorthion yn cael eu defnyddio yn ystod y broses o ddysgu’r iaith. Golyga hyn amrywiaeth o:

   • sgiliau ieithyddol gwahanol
   • technegau gwahanol – yn ymdroi o amgylch yr athro neu o amgylch y dysgwr
   • cyfryngau gwahanol – CD, DVD, cardiau fflach, tapiau, fideos, adnoddau ar y we, etc.
   • Gweithgareddau gwahanol – driliau, chwarae rôl, cyfnewid gwybodaeth, gemau, ac ati.

 

  •  ATGYFNERTHU

Gan fod iaith yn sgil, mae ailadrodd elfennau allweddol yn hanfodol i’r broses o ddysgu iaith. Rhaid cael cydbwysedd rhwng yr angen i ailadrodd a’r angen am amrywiaeth. Mae’n bwysig galluogi defnyddio elfennau allweddol dro ar ôl tro, ond eich bod yn mynd ati mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol.

  • AWYRGYLCH

Mae’n bwysig bod yr awyrgylch gywir yn cael ei chreu i ddysgu iaith mewn ffordd effeithiol. Mae cymhwyster ieithyddol yn sgil gyhoeddus iawn ac mae awyrgylch gyfeillgar yn hanfodol er mwyn i’r dysgwr deimlo y gall geisio cyfathrebu heb fod ofn gwneud camgymeriadau.

  • HYBLYGRWYDD

Nid oes ond un ffordd gywir i ddysgu iaith, a’r ffordd sy’n fwyaf effeithiol i’r dysgwr yw honno. Mae pob dysgwr yn wahanol ac maent yn dysgu ar gyflymderau gwahanol a thrwy ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau gwahanol. Rhaid i unrhyw hyfforddiant iaith gyfeirio’n barhaol at anghenion a blaenoriaethau’r dysgwr.

  • DEFNYDD O’R IAITH DARGED

Defnyddio’r iaith darged fel cyfrwng cyfathrebol effeithiol yw nod pob hyfforddiant ieithyddol. Ni fydd y dysgwr yn cyrraedd y nod os nad yw’r hyfforddwr yn defnyddio’r iaith darged i gyfathrebu pryd bynnag fo hynny’n bosibl. Rhaid defnyddio mamiaith y dysgwr mewn ffordd sensitif ac ni ddylai’r dysgwr deimlo ar goll oherwydd diffyg ei defnyddio ar y dechrau. Er hynny, dylai’r hyfforddwr geisio defnyddio’r iaith darged gymaint â phosibl yn ystod yr oriau cyswllt ac anelu at sefyllfa lle na ddefnyddir y famiaith o gwbl. Mae hyn yn hollbwysig gyda myfyrwyr ar lefel uwch, os nad datblygu sgiliau cyfieithu yw’r bwriad.

Mae Business Language Services yn annog ei hyfforddwyr i gadw’r uchod mewn cof ymhob sefyllfa hyfforddi.

Some of our Customers

 
 

Customer Feedback


, The Cottages, Jones Court, Womanby Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 1BR

Registered in England and Wales No: 2861501

VAT No: 615891128

Managed by Digital Marketing Agency The DM Lab