Gwasanaethau Iaith Busnes Dydych chi byth yn Rhy Hen i Ddysgu Iaith Newydd

Mae yna theori adnabyddus bod dysgu a chyflawni rhuglder mewn iaith newydd yn dod yn llawer anoddach wrth i chi heneiddio. Gall hyn atal llawer o oedolion rhag ceisio cael gafael ar hanfodion dysgu iaith newydd hyd yn oed, ond mae rhywfaint o newyddion da wrth i astudiaethau diweddar ddangos bod rhai agweddau ar ddysgu iaith newydd yn dod yn haws mewn gwirionedd. Yn fwy na hynny, gall dysgu iaith newydd yn hŷn wella iechyd yr ymennydd ac oedi rhai o effeithiau henaint sy'n gysylltiedig â'r cof. Yn sicr mae yna lawer o heriau a rhwystrau i'w hwynebu ar y ffordd o'n blaenau fel oedolyn sy'n dysgu, ond gyda'r agwedd gywir, y meddwl a'r ymrwymiad i lwyddo, gall dysgwyr hŷn wneud cystal â'r bobl ifanc.

Agwedd at Ddysgu

Un o'r rhesymau pam mae'n ymddangos bod plant ifanc yn cael amser llawer haws gydag iaith yw eu hagwedd ddi-hid a'u diffyg ataliad a hunanymwybyddiaeth ymddangosiadol. Nid ydyn nhw'n tueddu i boeni am y stigma cymdeithasol sy'n gysylltiedig â gwneud camgymeriadau ac nid ydyn nhw'n tueddu i ofni edrych yn wirion pan maen nhw'n cael rhywbeth o'i le. Dylai oedolion ddysgu mabwysiadu'r un agwedd ddi-ofn yn hytrach na chanolbwyntio ar y ffaith y gallant wneud camgymeriadau neu gael rhywbeth o'i le yn gyhoeddus; derbyn bod gwneud camgymeriadau yn rhan sylfaenol o ddysgu, a pheidiwch â bod ofn ymarfer eich sgiliau iaith ar bobl leol a defnyddwyr iaith eraill. Byddwch mor ddi-glem â phlentyn o ran ymarfer eich iaith newydd a dylech ddarganfod eich bod yn cael ei hongian yn gynt o lawer.

Geirfa Ehangach

Mae gan bobl hŷn eirfa ehangach a gwell dealltwriaeth o ystyr a chysyniadau diolch i'w profiadau mewn bywyd. Mae hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws i oedolion adeiladu sylfaen eirfa fwy mewn iaith newydd. Maent hefyd yn ei chael yn haws nodi pa un yw'r gair mwyaf priodol i'w ddefnyddio i gyflawni'r un ystyr gywir. Mae'r meysydd lle bydd oedolion yn cael mwy o drafferth na phlant yn cynnwys gramadeg a seineg. Mae'n anodd iawn dynwared sain fel oedolyn nad ydych erioed wedi'i glywed o'r blaen neu y bu'n rhaid i chi ei wneud trwy gydol eich plentyndod. Yn yr un modd, wrth ddysgu strwythur gramadeg a brawddeg newydd, yn y bôn mae'n rhaid i oedolion fynd yn groes i'r hyn sy'n dod yn naturiol iddynt er mwyn dysgu a mabwysiadu'r gystrawen newydd.

Buddion Iechyd

Yr anawsterau sy'n gysylltiedig â dysgu iaith newydd, mewn gwirionedd, yw'r hyn sy'n ei gwneud yn fwyaf gwerth chweil. Nid yn unig ydych chi'n cael ymdeimlad enfawr o gyflawniad bob tro y byddwch chi'n goresgyn rhwystr neu'n cael datblygiad arloesol, ond rydych chi hefyd yn rhoi ymarfer corff buddiol iawn i'ch ymennydd. Mae astudio a chyfnewid rhwng ieithoedd trwy gydol oes yn gofyn am ddefnyddio sawl rhan o'r ymennydd ac mae'n cadw gwahanol brosesau i weithredu'n gyflym ac yn effeithlon. Mae astudiaethau wedi dangos bod dysgu iaith yn helpu i wella'r cof a swyddogaethau ymennydd eraill, a gall hyd yn oed helpu i ohirio cychwyn dementia. Beth bynnag fo'r oedran neu'r cymhelliant y tu ôl i ddysgu iaith newydd, mae'n bendant yn deg dweud nad ydych chi byth yn rhy hen i ddechrau!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab