Gwasanaethau Iaith Busnes Mae ieithoedd chwibanu yn gwneud i'r ymennydd weithio ddwywaith mor galed

Mae yna rai dulliau cyfathrebu sy'n dibynnu'n fawr ar iaith ddi-eiriau. Efallai eich bod wedi clywed am chwibanu uchel y Iaith Silbo, sy'n tarddu o Ynys Sbaenaidd La Gomera, a ddefnyddir gan goatherds i gyfathrebu ar draws ardaloedd mynyddig helaeth, ond mae iaith lawn o chwibanau wedi bod yn bresennol ar gyfandir Ewrop ers canrifoedd lawer - chwibanu Twrceg. Yn hytrach na defnyddio llythrennau traddodiadol gyda chytseiniaid a llafariaid, mae Twrceg chwiban yn defnyddio amrywiaeth o gliciau, chwibanau a galwadau i gyfleu ystyr trwy estyn neu fyrhau 'chirps' olynol i ffurfio brawddeg gyfan.

Gellid tybio, oherwydd bod dau berson yn cyfathrebu ac yn deall ei gilydd, er mewn ffordd hollol wahanol, y byddai'r un rhannau o'r ymennydd yn goleuo wrth gael eu defnyddio. Canfuwyd yn ddiweddar, fodd bynnag, fod yr ymennydd mewn gwirionedd yn ymateb yn wahanol i'r iaith chwibanu hon o ran prosesu gwybodaeth sy'n dod i mewn ar ffurf tonau traw.

Deellir yn gyffredin bod hemisffer chwith yr ymennydd yn drech o ran prosesu iaith, a gall unrhyw ddifrod i'r ochr hon i'r ymennydd arwain at leferydd aneglur ac anallu i feddwl yn rhesymol am sefyllfa. Mae papur a gyhoeddwyd yn y Fioleg Gyfredol fawreddog wedi dangos bod astudiaethau’n dangos bod pobl sy’n defnyddio Twrceg chwibanu yn ddyddiol yn fwy tebygol o ddefnyddio dwy ochr eu hymennydd, yr hemisfferau chwith a dde, wrth gyfathrebu.

I ddeall pam mae hyn yn digwydd, dychmygwch gael ceg yn llawn bwyd a gofyn i'ch ffrind basio'r halen. Rydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei olygu pan fyddwch chi'n dweud, 'paff-ver-falt-preez' (pasiwch yr halen os gwelwch yn dda), ac mae'r strwythur geiriau a'r synau yno i raddau helaeth, ond yna mae'n rhaid i'ch ffrind ddehongli'r hyn sy'n cael ei ddweud - mae angen ychwanegol arno ymdrech o hanner arall yr ymennydd. Mae hyn yn debygol oherwydd bod angen gwybodaeth o'r ochr dde ar sut i'w brosesu'n effeithiol ar y banc geiriau sydd wedi'i storio ar ochr chwith yr ymennydd. Dyma pryd y mae'n rhaid i ni wneud gwaith dyfalu a thybiaethau am leferydd neu iaith y mae ein hymennydd dde yn cael ei sbarduno, gan sganio ein hatgofion i ddeall yr hyn sy'n cael ei ddweud.

Mae'r papur a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn gwyddoniaeth hwn hefyd yn awgrymu y gallai'r goblygiadau a geir o'r darganfyddiad hwn o ddefnyddio Twrceg chwiban fod yn hynod arwyddocaol. Nid yn unig mae'n caniatáu inni gymryd cam yn nes yn ein dealltwriaeth o gyfathrebu di-eiriau mewn bodau dynol ac anifeiliaid, ond yn nes ymlaen gallai'r canfyddiadau hefyd helpu i nodi meysydd ymchwil allweddol wrth ailsefydlu'r rhai sydd wedi dioddef o strôc. . Ar ben hynny, mae hefyd yn rhoi mewnwelediad penodol i bobl sy'n dioddef o anableddau dysgu difrifol, a gallai helpu i sicrhau dulliau cyfathrebu mwy effeithiol ar lefel ddi-eiriau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab