Gwasanaethau Iaith Busnes Pa iaith ddylwn i ei dysgu? - Rhan 2

Parhad o rhan 1 - Pa Iaith Ddylwn i Ddysgu?

Ffrangeg

Mae'n debyg bod y langue a ddysgir amlaf yn yr ysgol, gall gwybodaeth flaenorol fod yn wych avantage os gwnaethoch chi fwynhau eich dosbarthiadau, er efallai ddim os oeddech chi'n unrhyw beth tebyg i'r glasoed portreadir yn y doniol hwn clip o The Catherine Tate Show. Er bod rhai myfyrwyr yn dod o hyd i'r grammaire a sillafu difficile, le français yn rhannu mawr cyfran o'i geirfa gyda'r Saesneg felly byddech chi hanner ffordd yno cyn i chi ddechrau hyd yn oed. Gyda rhai dyfalbarhad, byddech chi'n gallu gwneud hynny cyn bo hir sgwrsiwr gydag un o'n prif fasnachu partenaires, ymweld â'r wlad fwyaf poblogaidd yn y byd am tourisme yn ogystal â chyfathrebu â phobl Francophone yng Nghanada, Gwlad Belg, y Swistir a gwledydd yn Affrica a rhannau eraill o'r byd. Fel y lingua franca gwreiddiol, Ffrangeg hefyd yn cael ei siarad fel ail iaith gan filiynau o bobl ledled y byd. Mae'n dal i fwynhau rhywfaint bri fel hen iaith diplomyddiaeth ac mae'n iaith swyddogol ar gyfer ugeiniau o sefydliadau rhyngwladol. Felly, allez-y, commencez!

Almaeneg

Deutsch hefyd yn rhannu cyfran fawr o'i eirfa â'r Saesneg, yn enwedig geiriau bob dydd fel Wasser a Haus. Mae'r gramadeg yn aml yn cael ei ystyried yn anodd, gyda declensions ac achosion i'w meistroli. Mae'n cael ei siarad gan 80 miliwn o Almaenwyr a chan lawer o bobl eraill naill ai fel iaith gyntaf neu ail iaith, a hi yw'r iaith gyntaf a siaredir fwyaf yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae llawer o Almaenwyr addysgedig sy'n gweithio ym myd busnes a masnach yn siarad Saesneg y dyddiau hyn, ond nid yw hyn yn esgus i beidio â gwneud ymdrech. Dywedodd Willy Brandt, cyn arweinydd Gorllewin yr Almaen, yn enwog: “Os ydw i'n gwerthu i chi, dwi'n siarad eich iaith. Ond os ydw i'n prynu, dann müssen Sie Deutsch sprechen.”

Sbaeneg

Español, y drydedd iaith yn y byd o ran niferoedd y siaradwyr, nid yn unig ar gyfer gwyliau ar y Costa del Sol. Dyma hefyd iaith economïau sy'n dod i'r amlwg yn America Ladin ac mae'n tyfu mewn cryfder yn yr Unol Daleithiau. Yn aml yn cael ei hystyried yn iaith hwyliog a hawdd i'w dysgu, mae'n ffonetig ac felly'n syml i'w sillafu. Dylai unrhyw un sydd â Ffrangeg neu Ladin ar lefel ysgol fynd ag ef fel hwyaden i ddyfrio. Mae ei boblogrwydd yn cael ei ardystio gan y ffaith mai hi yw'r unig iaith dramor sydd wedi gweld nifer y myfyrwyr sy'n ei chymryd ar gyfer TGAU yn cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Cymraeg

Hyd yn oed yn yr amseroedd hyn o globaleiddio, mae gan bobl sy'n byw yng Nghymru lawer i'w ennill o ddysgu'r iaith frodorol. Dysgu Cymraeg byddai hefyd yn rhoi mynediad i chi i ddiwylliant hynafol o cerddoriaeth a barddoniaeth. Er gwaethaf y treigladau ofnadwy, dylid cofio bod y Gymraeg yn iaith Indo-Ewropeaidd, gan gynnwys benthyciadau o'r Lladin, Groeg a Saesneg. Nid yw mor anodd dysgu ag y gallai rhai gredu eich bod yn credu. Yn yr un modd â Sbaeneg, mae'r sillafu'n ffonetig ac yn rheolaidd ac yn hawdd iawn i'w feistroli ar ôl i chi gael eich pen o amgylch y 'll' a'r 'ch'. Gyda datblygiadau diweddar fel y Mesur iaith Gymraeg 2010 gan gyfuno statws yr iaith, mae'r Gymraeg yn llawer mwy nag iaith hynafol ar gyfer ymchwilio i hanes teulu, mae bellach yn ddefnyddiol mewn amrywiaeth eang o swyddi sy'n delio â phlant neu'r cyhoedd yn gyffredinol ac mae'n iaith gyd-swyddogol yn yr Undeb Ewropeaidd. Pob lwc! (Pob lwc).

Tsieineaidd Mandarin

Gyda thua biliwn o siaradwyr, Mandarin yw'r iaith fwyaf llafar ar y blaned. Cyplysu hyn â phŵer economaidd Tsieina nawr ac mae'r rhagamcanion ar gyfer y dyfodol a Tsieineaidd yn ymddangos yn gynnig deniadol iawn ... o leiaf nes i chi ystyried faint o waith sydd dan sylw. Ni ellir gwadu y byddai Mandarin yn cymryd mwy o amser i'r dysgwr cyffredin amgyffred na'r ieithoedd a grybwyllir uchod. Mae ganddo system ysgrifennu hollol wahanol o sawl mil o gymeriadau a byddai'n rhaid i siaradwyr feistroli'r tonau niferus i allu sgwrsio'n glir. Ar y llaw arall, honnir bod ei ramadeg yn eithaf syml heb unrhyw restrau o gyfamodau i'w dysgu trwy rote. Gellid ystyried bod y ffaith ei bod yn her tymor hwy yn fantais i'r dysgwyr mwyaf ymroddedig yn eich plith.

Arabeg

Arabeg yn iaith arall gyda system ysgrifennu hollol wahanol. Yna byddai gan y dysgwr llwyddiannus fynediad i iaith sydd, yn ei holl ffurfiau, yn cynnwys rhan fawr o'r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica gyda 280 miliwn o siaradwyr. Mae hefyd yn brif iaith mewn sefydliadau rhyngwladol ac fe'i defnyddir yn helaeth ymhlith cymunedau mewnfudwyr yn Ewrop yn ogystal â bod yn iaith y Quran ac Islam, un o brif grefyddau'r byd a ffydd gynyddol yn Ewrop.

 

Wedi dweud hyn i gyd, mae gan bob unigolyn ei ddiddordebau ei hun a bydd gwahanol bethau'n anodd neu'n hawdd. Bydd yn rhaid i chi, fel dysgwr, benderfynu pa iaith sydd orau i chi. Mae'r un peth yn wir am ddulliau dysgu. Yn y Gwasanaethau Iaith Busnes gallwn eu darparu cyrsiau pwrpasol wedi'i deilwra i'ch anghenion yn yr ieithoedd hyn a llawer o rai eraill. Mae gallu dysgu mewn grŵp bach neu un i un yn golygu nad oes unrhyw amser yn cael ei wastraffu ar weithgareddau nad ydynt o ddiddordeb i chi a threulir yr holl amser yn gweithio tuag at eich nodau. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion a'ch diddordebau penodol.

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab