Gwasanaethau Iaith Busnes Mesur Cymraeg 2010

O Wefan y BBC

Cymerodd hanes y Gymraeg dro arall yr wythnos diwethaf gyda mabwysiadu Mesur Cymraeg 2010.

Yn ôl ym 1536 nododd Deddf yr Undeb mai'r Saesneg fyddai'r iaith swyddogol yn y llysoedd, gwaharddwyd y rhai nad oeddent yn siarad Saesneg o swydd gyhoeddus a daeth uchelwyr Cymru yn fwyfwy Saesneg eu hiaith. Yna ym 1847 daeth y digwyddiad o'r enw Brad y Llyfrau Glas achosi dicter yng Nghymru pan honnodd arolygwyr ysgolion y llywodraeth mai'r Gymraeg oedd yn gyfrifol am gefn honedig y Gymraeg. Defnyddiwyd y Welsh Not (neu'r Nodyn) i warthnodi plant a oedd yn siarad Cymraeg yn yr ysgol a lleihawyd statws yr iaith. Mewn ymateb i'r dirywiad yn nifer y siaradwyr yn yr 20th Ganrif, rhoddodd Saunders Lewis araith ar y Tynged yr Iaith ym 1962 a ysbrydolodd protestwyr iaith i ymgyrchu dros statws cyfartal i'r iaith. Mae gweithredwyr wedi bod yn brwydro am ddwyieithrwydd ers hynny.

Roedd 7 Rhagfyr 2010 yn garreg filltir dros y Gymraeg. Y newydd Mesur Iaith Gymraeg yn cadarnhau statws swyddogol yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Bydd yn rhaid i gyrff cyhoeddus a rhai cwmnïau preifat gynnig gwasanaethau yn Gymraeg. Mae'r gyfraith hefyd yn darparu ar gyfer penodi Comisiynydd Iaith i amddiffyn hawliau siaradwyr Cymraeg, creu Tribiwnlys lle gellir cymryd cwynion a Chyngor Partneriaeth i gynghori'r llywodraeth ar strategaeth. Bydd y gyfraith newydd yn dod i rym yn y flwyddyn newydd.

Mae'r Ddeddf Gymraeg ddiwethaf yn dyddio'n ôl i 1993 ac yn gwneud cyrff cyhoeddus yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg. Bydd Mesur newydd 2010 hefyd yn cynnwys rhai cwmnïau preifat mawr, gan gynnwys cwmnïau cyfleustodau a thelathrebu.

Mae llawer o fusnesau eisoes wedi cofleidio'r Gymraeg. Fel y noda'r Bwrdd Cymraeg, mae siaradwyr Cymraeg yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau hyn ac mae ymchwil annibynnol wedi dangos bod siaradwyr Cymraeg a rhai nad ydynt yn Gymraeg yn credu ei bod yn bwysig i fusnesau ddefnyddio'r iaith.

P'un a yw'ch cwmni'n dod o dan gwmpas y Mesur neu'n un o'r nifer cynyddol o sefydliadau sy'n penderfynu cynyddu gwasanaethau dwyieithog o'u gwirfodd, gall Business Language Services Ltd. eich helpu chi. Fel cwmni yng Nghaerdydd rydym yn arbenigo mewn cyfieithu a dehongli Saesneg-Cymraeg a Chymraeg-Saesneg. Fel cyn-enillydd y Gwobrau Hyfforddiant Iaith, rydym hefyd mewn sefyllfa ddelfrydol i gynnig cyrsiau Cymraeg i'ch staff.

* Am ragor o wybodaeth am y Mesur, gweler gwefan y Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab