Gwasanaethau Iaith Busnes Am Wella'ch Teipio? Rhowch gynnig ar Deipio Unigol Yr Ymchwil:

Honnodd astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd yn Adran Seicoleg Prifysgol Waterloo yng Nghanada y gallai teipio gydag un llaw arwain at ysgrifennu o ansawdd gwell. Cyhoeddwyd yr astudiaeth yn y British Journal of Psychology ac roedd Srdan Medimorec yn bennaeth arno. Gofynnodd ymchwilwyr i 103 o fyfyrwyr ysgrifennu traethodau mewn dau gyflwr gwahanol - un trwy ddefnyddio un llaw a'r llall gan ddefnyddio'r ddwy law. Gofynnwyd i fyfyrwyr y brifysgol ysgrifennu traethodau am ddigwyddiad a gafodd effaith gadarnhaol arnynt, neu brofiad cofiadwy yn yr ysgol. Gallent hefyd ysgrifennu am eu safbwynt ar wahardd ffonau symudol ar gampysau.

 

Y Casgliad:

Defnyddiwyd meddalwedd dadansoddi testun i werthuso gwahanol elfennau'r traethawd, megis ystod geirfa, cymhlethdod brawddegau a chydlyniant ysgrifennu. Daeth yr ymchwilwyr i'r casgliad bod y myfyrwyr a deipiodd gan ddefnyddio un llaw yn unig yn cyflogi geirfa fwy soffistigedig. Dywedodd y tîm fod arafu’r broses trwy deipio ar ei ben ei hun yn caniatáu mwy o amser i’r ysgrifenwyr feddwl am eiriau, gan arwain at ddefnyddio geirfa ehangach. I'r gwrthwyneb, roedd y rhai a ysgrifennodd yn gyflymach trwy deipio â dwy law yn fwy tebygol o ddefnyddio'r gair cyntaf a ddaeth i'r meddwl.

Yn yr astudiaeth hon, arafodd y rhai a deipiodd gydag un llaw i gyflymder tebyg i gyflymder llawysgrifen. Mae'r Athro Evan Risko, un o uwch awduron yr astudiaeth, yn honni mai hon yw'r astudiaeth gyntaf un i ddangos y gall ysgrifennu rhywun wella pan fydd rhywun yn ymyrryd â theipio rhywun. Mae ei dîm yn honni, waeth beth fo'r offer, y gallai cyflymder ysgrifennu effeithio ar ansawdd ysgrifennu, p'un a yw hynny'n llawysgrifen, teipio neu destun-i-leferydd. Mae'n bwysig, fodd bynnag, i beidio ag arafu gormod, oherwydd gall hyn amharu ar ysgrifennu mewn gwirionedd, fel y dangoswyd mewn astudiaethau blaenorol.

Gwella'ch Teipio Nawr:

Os ydych chi'n cael trafferth gorffen eich gwaith ysgol neu'r llythyr busnes hwnnw, beth am geisio teipio gydag un llaw a gwirio'r canlyniadau.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab