Iaith yw un o'r arfau mwyaf effeithiol a defnyddiol sydd gan fodau dynol. Mae dysgu iaith yn ein helpu i gyfathrebu a chysylltu ag eraill, gan roi cyfle inni fynegi ein hunain, gweithio gyda'n gilydd a ffurfio perthnasoedd. Yn y bôn, mae iaith yn ymwneud â chyfathrebu yn unig. Yma rydym yn dadorchuddio rhai o'r ieithoedd mwy rhyfedd sy'n dal i gael eu siarad yn y byd heddiw, gyda geiriau a gramadeg a fyddai'n baffio'r meddwl a'r glust heb eu hyfforddi.

Gwasanaethau Iaith Busnes Mae ieithoedd anghyffredin ac anghyffredin yn dal i gael eu siarad heddiw

Ar fin diflannu, mae'r Pawnee tafodiaith o Indiaid Brodorol America sy'n byw yn ardal Nebraska yw tafod. Erbyn hyn mae bron pob un o'r plant Pawnee yn dysgu Saesneg fel eu hiaith gyntaf, gan syfrdanu'r Iaith Pawnee; Penaethiaid a Blaenoriaid y llwyth yn bennaf sy'n dal i ddefnyddio'r iaith unigryw hon. Mae'r wyddor Pawnee yn un o'r rhai hawsaf i'w gafael, gydag 8 llafariad a dim ond 9 cytsain. Mae'r graddau y defnyddir y geiriau hyn yn wirioneddol ryfeddol; mae gan bob gair a siaredir yn Pawnee o leiaf 10 sillaf. Mae rhai o'r cytseiniaid yn cael eu ynganu mewn ffordd debyg i'r Saesneg, er bod synau'r llafariad yn llawer mwy tebyg i'r Ffrangeg, gyda synau hir y gellir eu codi neu eu gostwng mewn tôn i gyfleu ystyr gwahanol.

Gwasanaethau Iaith Busnes Mae ieithoedd anghyffredin ac anghyffredin yn dal i gael eu siarad heddiw

Xhosa yn iaith ryfedd ond hardd arall a siaredir yn rhanbarthau deheuol Affrica. Mae yna lawer o filiynau o bobl sy'n ei siarad mewn rhyw amrywiaeth, ond cliciau byr a chyflym yw nodwedd ddiffiniol yr iaith hon mewn gwirionedd a gynhyrchir trwy smacio'r tafod o do'r geg. I'r rhan fwyaf ohonom, mae'n rhaid gwneud y weithred hon yn ymwybodol, gan symud y tafod i fyny ac i lawr, ond ar gyfer yr iaith Bantu hon mae'r siaradwyr yn defnyddio'r sain yn awtomatig i gyfleu geiriau. Deunaw cytsain yn y Iaith Xhosa yn cynnwys y synau clicio hyn, gan ei gwneud yn un o'r ieithoedd mwyaf cyfareddol i'w siarad.

Gwasanaethau Iaith Busnes Mae ieithoedd anghyffredin ac anghyffredin yn dal i gael eu siarad heddiw

Mwy o gasgliad o nodiadau a chaeau nag iaith wirioneddol, mae'r Silbo mae iaith yn dal i gael ei defnyddio ar ynys hardd La Gomera yn Sbaen, oddi ar arfordir Affrica. Yn gyntaf oll, nid oes unrhyw eiriau gwirioneddol. Mae La Gomera yn folcanig a mynyddig, ac am y rheswm hwnnw datblygodd y bobl leol ddull hyfryd o gyfathrebu. Cadarnhawyd yr iaith o reidrwydd; roedd y buchesi defaid a geifr ar ochrau arall y mynydd ac roedd angen i fugeiliaid siarad â'i gilydd. Byddai'r cymoedd yn cael effaith atseinio i'r gwrthwyneb, gan foddi unrhyw araith o dan lain benodol. Roedd yr hyn a ddarganfuodd yr ynyswyr, serch hynny, yn eu helpu’n aruthrol - sŵn chwibanu syml a gynhyrchwyd trwy drin y gwefusau a’r tafod i wneud i’r sain gario yn ôl ac ymlaen o lethrau’r bryniau. Roedd hyn yn galluogi bugeiliaid i greu cod a oedd yn gyffredin i bawb ar yr Ynys: defnyddir caeau byr, hir, isel ac uchel gyda'i gilydd i 'siarad â', neu yn hytrach gyfathrebu â'i gilydd. Gellir clywed y chwibanu heddiw ar draws La Gomera, er y byddai'n hawdd camgymryd y araith o'r trigolion gyda twitter yr adar.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab