Gwasanaethau Iaith Busnes Twitter ar dân am ddiffyg amrywiaeth iaith

O ran busnes, mae'n hanfodol marchnata a hysbysebu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau mor effeithiol â phosibl er mwyn sicrhau twf llwyddiannus, p'un a yw'n dod ar ffurf brandio prif ffrwd neu'n rhannu cynigion hyrwyddo trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn unig. Twitter, yn benodol, heb os, yw un o dechnolegau gwych ein hamser, gan ganiatáu i unigolion a busnesau gysylltu â'r byd fel erioed o'r blaen. Fe'i defnyddiwyd dros y degawd diwethaf i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ffrindiau a theulu am unrhyw beth o'r hairdo diweddaraf i'r hyn sydd wedi'i fwyta ar gyfer te, ond mae'r posibilrwydd o ddefnyddio Twitter ar gyfer busnes wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Byddech chi'n meddwl y byddai gwasanaeth byd-eang o'r fath sy'n croesi rhwystrau diwylliannol hefyd wedi gwneud ymdrech sylweddol i groesi rhwystrau iaith hefyd, ond ar hyn o bryd dim ond mewn llond llaw o ieithoedd y mae Twitter yn caniatáu ar gyfer trydariadau taledig, neu drydar wedi'i hyrwyddo. Mae trydariadau a hyrwyddir yn gweithredu yn yr un ffordd yn union â diweddariadau rheolaidd, ond mae ganddynt y potensial i gyrraedd cynulleidfa lawer ehangach a allai fod â diddordeb yn eich busnes. Nid oes unrhyw gyfyngiadau yn erbyn anfon trydariadau rheolaidd yn Gymraeg, ond mae trydariad wedi'i hyrwyddo yn rhywbeth ychwanegol, gan ymddangos ar ddechrau sylwadau a chynhyrchion sy'n debyg i'r gwasanaethau y mae eich busnes yn eu cynnig.

Nid yw'n afrealistig dweud bod gan drydariad taledig y gallu i ddenu cwsmeriaid newydd naill ai ar-lein neu'n lleol, felly mae'n ddealladwy y gallai perchnogion busnes sy'n gweithredu'n bennaf mewn iaith ranbarthol deimlo eu bod yn cael eu gadael allan o'r farchnad ac yn ynysig. Mae un perchennog busnes o’r fath o Aberystwyth, Craig Edwards, wedi cyflwyno cwyn ffurfiol gyda Meri Huws, yr Comisiynydd dros y Gymraeg. Mae'n anfon trydariadau dwyieithog ar gyfer ei siop bysgod bob dydd, gyda llawer o gwsmeriaid lleol yn datgelu sut maen nhw wedi dod yn enwedig oherwydd neges drydar a bostiwyd yn gynharach yn yr wythnos. Mae Mr Edwards wedi gweld y potensial y gall un trydariad ei gynnig i'w fusnes sy'n ceisio gweithredu mewn economi anodd, ond mae'n gwybod yn iawn y gallai wneud cymaint mwy: 'Rydym yn masnachu ynddo Cymru felly dylem allu hysbysebu yn y Gymraeg '.

Mae cwmnïau bach yng Nghymru ac ymgyrchwyr dros y Gymraeg wedi deisebu'r Comisiynydd Huws i weithredu yn erbyn y safle, TwitterAds yn benodol, yr oedd hi'n hapus i'w wneud, ac ar hyn o bryd mae'n aros am ateb. Mae'r wefan yn caniatáu trydar wedi'i hyrwyddo yn Saesneg a deg iaith arall a siaredir yn gyffredin yn Ewrop, gan gynnwys Sbaeneg a Ffrangeg, ond bydd ychwanegu eraill fel y Gymraeg yn rhywbeth sy'n digwydd os a phan fydd y wefan yn ehangu.

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru yn sicrhau perchnogion busnesau bach bod camau'n cael eu cymryd i sicrhau bod y Gymraeg ar gael ar lawer mwy o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gan nodi, 'Rydyn ni eisiau gweld cwmnïau technoleg mawr yn defnyddio ac yn hwyluso'r Gymraeg, gan gynnwys hysbysebu yn Gymraeg'. Mae'r sylweddoliad bod miloedd o drigolion yn siarad yr iaith ac yn ei defnyddio ym mywyd beunyddiol wedi dod ychydig yn rhy hwyr i'r mwyafrif o gwmnïau, ond mae gwefannau'n cael eu cyfieithu i ieithoedd newydd bob dydd ac maen nhw'n elwa ar wneud hynny; agor yn awtomatig i farchnad newydd a oedd gynt yn anghyraeddadwy.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab