Trumpese


Gwasanaethau Iaith Busnes Trumpese

 

Dyn Doeth Unwaith y dywedir…

Ni siaradwyd gair mwy gwir erioed pan ddywedwyd mai dim ond gyda rhywun deallus y gallwch gael dadl: '... gallwch ddadlau â dyn doeth ond mae'n ddamniol bron yn amhosibl ennill dadl gyda ffwl', a'r gobaith o ddehongli i rywun sydd heb afael da ar ei iaith frodorol ei hun mae'n debyg y bydd yn dwyn y dywediad hwn i'r cof.

Yr Her i Ddehonglwyr

Breuddwyd pob dehonglydd yw dehongli ar gyfer y rhai sydd â meistrolaeth hyddysg ar iaith, ac sy'n gallu mynegi eu hunain yn glir, heb droi at jargon. Felly sut felly ydych chi'n rheoli siaradwyr sy'n mynd oddi ar y piste, fel petai, ac sy'n dibynnu ar iaith y corff ac ymadroddion wyneb i roi hwb? Enghraifft wych o hyn yn ddiweddar yw Donald Trump, y mae ei air yn cael ei ddehongli, ei gyfieithu a'i ailadrodd ledled y byd.

Trump vs Johnson

Mae Donald Trump yn sicr yn siarad o'r galon, yn saethu o'r glun ac anaml y mae'n defnyddio ysgrifennwr sgript. Yn fwy na hynny, mae ei ddefnydd o'r Saesneg yn aml mor aneglur, digyswllt a thorri fel nad yw'n prin cyfieithu. Cymharwch ef â Boris Johnson, Ysgrifennydd Tramor presennol Prydain, a ddisgrifiwyd unwaith fel neges byth yn fwriadol. Ond mewn gwirionedd mae Boris Johnson yn ddyn y mae ei eiriau byrlymus ac ymddangosiadol ar hap yn credu deallusrwydd miniog iawn ac addysg eang, ac yn wir ddrud. Mae cyferbyniad llwyr â'i allu i fynegi ei hun. Mae Trump yn sefyll ar ei ben ei hun ymhlith arweinwyr cyfredol y byd pan fydd yn traddodi areithiau mewn modd nas ysgrifennwyd ac sy'n ymddangos yn ddigynllun, a rhoddodd gur pen parhaus i lawer o ddehonglwyr ar ôl iddo ennill etholiad Arlywyddol yr UD. Felly beth sy'n ei wneud mor anodd ei ddehongli?

Trumpese

Mae Trump yn tueddu i neidio o un cysyniad i'r llall, gan ddilyn unrhyw feddwl a ddaw i'w ben. Mae'n crwydro llawer ac nid yw bob amser yn gorffen brawddeg, cadwyn dadl na phroses briodol; rhaid i ddehonglwyr fod yn ysgafn ar eu traed i'w ddilyn. Mae ei areithiau bob amser yn emosiynol iawn, felly efallai y bydd dehonglwyr yn cael eu hunain yn brin o'r ymdeimlad hwnnw o sicrwydd o wybod i ble maen nhw'n mynd. Mae Trump yn dibynnu ar ymadroddion wyneb, ystumiau, tôn y llais a jargon, a bydd llawer ohono'n aml yn cael ei golli wrth gyfieithu. Mae newyddiadurwyr hefyd wedi ei chael yn anodd hidlo a aralleirio’r hyn a elwir yn ‘Trumpese’, gan fod ei feddyliau yn aml yn anghynhenid neu heb eu mynegi’n llawn, heb eu helpu pan fydd yn torri i ffwrdd ganol y frawddeg ac yn gwyro i rywbeth arall cwbl orfodol. Mae Trump yn enghraifft o rywun y gellir dadlau ei fod yn cael ei glywed yn well yn bersonol, gyda brand sy'n anodd ei ailadrodd, unigryw ym mhob ystyr o'r gair.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab