Gwasanaethau Iaith Busnes A yw cyfieithwyr yn gwneud athrawon iaith da?

[https://www.all-languages.org.uk/student/become-a-language-teacher. Cyrchwyd ar y ddelwedd: 25 Mehefin 2018]

Sgiliau cyfnewidiadwy?

Ydy athrawon iaith yn gwneud cyfieithwyr da? Neu efallai mai'r cwestiwn ddylai fod, a yw cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd yn gwneud athrawon iaith da? A yw'r hen adage o, 'Y rhai sy'n gallu, gwneud, y rhai na allant, addysgu' yn wir yn y cyd-destun hwn? Siawns os ydych chi'n athro un neu fwy o ieithoedd modern, yna gallai rhywfaint o gyfieithu ar yr ochr fod yn enillydd bach neis?

Hanfod Addysgu

Wrth wraidd addysgu da a llwyddiannus mae'r gallu i gyfleu syniadau a gwybodaeth gymhleth yn aml i'r derbynnydd, ar lefel a fydd yn cael ei deall ac, yn bwysicaf oll, fel rhan o raglen barhaus o ddatblygu ac addysg. Cymhwyso'r egwyddor hon at ddysgu iaith ac mae'n ymddangos ei bod yn awgrymu efallai nad cyfieithwyr sy'n hercian dros y wal i ddysgu iaith yw'r ymgeiswyr gorau ar gyfer y swydd. Yn ddiau, mae ganddynt wybodaeth helaeth o ramadeg, cystrawen, darllenadwyedd a strwythur brawddegau ond, fel unrhyw arbenigwr mewn unrhyw bwnc, nid yw bod â gwybodaeth fanwl am rywbeth yn golygu eich bod o reidrwydd yn arfog gyda'r sgiliau i rannu hynny i rywun arall. Mae'n ymddangos bod rhai pobl yn ei chael hi'n haws esbonio rhywbeth maen nhw'n ei ddeall a'i wneud, tra nad yw eraill yn cael eu bendithio â'r anrheg hon. Gall pob un ohonom gofio athrawon yn yr ysgol a oedd yn naturiol wych wrth gyfleu neges eu pwnc, a'r rhai nad oeddent yn sicr.

Mater o Bersonoliaeth?

Efallai bod y daith yn cael ei chynnal yn well y ffordd arall; hynny yw, gallai athro iaith gael y trosglwyddiad i gyfieithydd neu gyfieithydd yn llwybr haws na rhywun sy'n mynd i'r cyfeiriad arall. Mae'r unigolion hynny sy'n perfformio'r ddau yn proffesu bod angen sgiliau gwahanol iawn arnyn nhw a bod angen i chi gael eich dysgu i addysgu mewn gwirionedd. Daw addysgu yn fwy naturiol i rai pobl nag eraill a dyma lle mae personoliaeth yn debygol o gael ei chwarae. Mae yna eithriadau bob amser, ond mae cyfieithwyr yn tueddu i fod yn fwy unig, yn enwedig o gofio bod y broses gyfieithu yn breifat ac yn aml yn ynysig, tra bod addysgu fel arfer yn addas ar gyfer personoliaeth fwy allblyg. Yr allwedd i unrhyw athro iaith yw y dylent fod ag awydd cynhenid i gyfleu gwybodaeth, ac efallai mai dyna'r prawf litmws ar gyfer unrhyw gyfieithydd neu gyfieithydd ar y pryd sy'n anelu at newid gyrfa.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab