Gwasanaethau Iaith Busnes Tair Ffordd y gall Iaith Dramor fod o fudd i'ch Gyrfa

Mae gwybodaeth am iaith dramor heblaw eich mamiaith nid yn unig yn ddefnyddiol ar gyfer teithio, ond profwyd hefyd ei bod yn cael effaith sylweddol ar eich llwybr gyrfa, gyda set ehangach o gyfleoedd ar gael - yn enwedig fel rhan o gwmni rhyngwladol . Bydd yr erthygl hon yn edrych ar y pum drws y gall iaith newydd eu hagor i chi o ran eich swydd.

  1. Mae astudio dramor yn dangos profiad gwerthfawr ar eich résumé

Yn y mwyafrif o brifysgolion ledled y byd, pan fydd myfyriwr yn penderfynu dysgu iaith dramor, mae elfen allweddol o'r radd neu'r cwrs sy'n cynnwys teithio i wlad ac ymgolli yn y diwylliant a'r iaith am gyfnod estynedig o amser - fel arfer yn blwyddyn ychwanegol i radd 3 blynedd. Mae hyn yn helpu myfyrwyr i fynd i'r afael â'r agweddau ar ryngweithio'n ddyddiol mewn tafod arall, ac mae'r profiad bywyd yn rhywbeth a fydd yn disgleirio ar CV yn ychwanegol at yr iaith a ddysgwyd, waeth beth yw'r lefel a gaffaelir. Ychydig o gyflogwyr sy'n mynd i wrthod cais oherwydd nad oes gan yr ymgeisydd ail iaith neu nad yw wedi astudio dramor; fodd bynnag, os oes gan ymgeisydd ail iaith a phrofiad teithio perthnasol, dim ond yn ffafriol yr edrychir arno.

  1. Cael eich ystyried yn gyntaf ar gyfer prosiectau rhyngwladol

Os ydych chi eisoes wedi dangos tueddfryd am iaith dramor arall yn y gweithle, naill ai'n anuniongyrchol trwy'ch CV neu'n uniongyrchol yn ystod cyfweliad, yna mae'n debygol iawn y bydd eich cyflogwr yn estyn allan atoch chi yn gyntaf os oes angen iaith benodol ar y busnes. medr. Cyn belled â'ch bod chi'n parhau i fod yn onest a pheidio â gorliwio'ch sgiliau iaith, rhywbeth a allai ôl-danio yn wael, yna gall hefyd fod yn gyfle i wella'ch hun. Hyd yn oed os yw'n rhywbeth mor syml â chyfieithu e-bost i'ch pennaeth a dderbyniwyd gan gleient tramor, bydd pob tasg yn eich sefyll mewn cyflwr da ac ni fydd eich ymdrechion i ddysgu'r iaith yn ofer.

  1. Mae byw a gweithio dramor yn dod yn bosibilrwydd go iawn

Mae symud i wlad arall yn rhywbeth y mae miliynau o bobl yn ei wneud bob blwyddyn, boed yn weithwyr proffesiynol ifanc neu'n ymddeol, ac mae gwybod iaith y wlad honno'n hanfodol i ffynnu yn hytrach na chyrraedd yno. Mae byw dramor yn mynd law yn llaw â gweithio dramor, ac oni bai eich bod chi'n ddigon ffodus i lanio swydd leol rydych chi'n ei charu lle gallwch chi siarad eich tafod brodorol, mae mor bwysig integreiddio, gan ddefnyddio'r iaith frodorol, i'r gymuned lle rydych chi'n gweithio. Gall symud dramor gyda gyrfa wahanol ddod â bywyd newydd, yn enwedig os yw hi i gyfnodau mwy heulog, ond gall breuddwydion droi’n gyflym at hunllefau os ydych chi bob amser yn brwydro i ddeall beth sy'n digwydd o'ch cwmpas.

Heb os, mae ail iaith dramor yn allweddol i agor drysau rhyngwladol ar gyfer unrhyw lwybr gyrfa, a gyda biliynau o bobl ledled y byd siarad deg prif iaith (sy'n cynnwys Saesneg, Sbaeneg, Tsieinëeg Mandarin a Hindi) mae'r posibilrwydd i gysylltu â chanran fawr o'r byd trwy eich hunanymdrech eich hun yn sicr yn rhywbeth i'ch sbarduno chi ym mywyd personol a bywyd gwaith.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab