Gwasanaethau Iaith Busnes Yr Eisteddfod Genedlaethol - Dathliad o Bopeth Cymraeg

Gyda'i wreiddiau'n dyddio'n ôl cyn belled â'r ddeuddegfed ganrif, mae'r Gŵyl Eisteddfod wedi cael ei gynnal yn swyddogol yng Nghymru bob blwyddyn ers y 1860au, gyda dathliadau’n rhychwantu wythnos gyntaf gyfan Awst. Mae mwy na 150,000 o drigolion ac ymwelwyr yn gorlifo'r dref letyol ar gyfer ystod eang o weithgareddau, cystadlaethau a gwobrau diwylliannol, pob un yn digwydd yn yr iaith Gymraeg.

Nid yn unig y mae perfformiadau, dawnsio, celfyddydau a cherddoriaeth wreiddiol, ond mae'r digwyddiad cyfan yn dathlu harddwch a treftadaeth o genedl Cymru. Eleni, cynhelir yr ŵyl yn Sir Drefaldwyn, felly bydd gan lawer o drefi a phentrefi’r rhanbarth ddigwyddiadau a gweithgareddau ar y gweill yn ystod y dydd a gyda’r nos. Mae yna leoliad canolog bob amser lle mae'r rhan fwyaf o'r gweithredu'n digwydd, fel arfer mewn man agored mawr, a elwir y 'Maes'. Mae'r Eisteddfod yn enwog am ei babell binc enfawr sy'n dominyddu'r safle, a dyma lle mae cystadlaethau traddodiadol a seremonïau gwobrwyo ar gyfer diwylliant Cymru yn denu pobl yn eu miloedd. O amgylch y Maes, mae bron i 400 o stondinau bob blwyddyn, gan gynnig pob math o gynnyrch Cymraeg y gallwch chi ei ddychmygu, felly os ydych chi'n edrych i ddangos eich cynnyrch eich hun dyma'r cyfle perffaith.

Disgwylir i fusnesau lleol o Gymru ffynnu hefyd, a rhagwelir y bydd £ 6 miliwn yn cael ei wario yn yr ardal leol ac o'i chwmpas yn ystod yr wythnos. Ar wahân i'r stondinau ar y safle sy'n amgylchynu'r Maes, bydd gwestai a bwytai sy'n agos at y gweithgareddau yn elwa'n fawr o'r cynnydd mewn masnach, ac yn y blynyddoedd blaenorol mae perchnogion busnes wedi cyflwyno eu lleoliadau fel lleoedd delfrydol i gynnal rhai o'r gweithgareddau. Mae'n hanfodol cysylltu â'r pwyllgorau lleol perthnasol o flaen amser er mwyn sicrhau stondin neu drefnu partneriaeth rhwng eich busnes a'r Eisteddfod am yr wythnos y mae'n cael ei chynnal.

Mae llawer o'r gwesteion sy'n ymweld o ymhellach i ffwrdd yn dewis aros yn un o'r carafanau a ddarperir gan drefnwyr yr ŵyl. Mae pob teulu sy'n rhentu carafán yn derbyn pecyn croeso sylfaenol gyda gwybodaeth am atyniadau lleol, felly os ydych chi am i'ch busnes gael ei gynnwys am ddim, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw anfon rhai taflenni at y prif drefnwyr cyn i'r ŵyl ddechrau ym mis Awst. Gallwch hefyd ddangos eich cefnogaeth i'r ŵyl trwy hongian baneri Eisteddfod yn ffenestri eich busnes lleol, sydd ar gael i'w harchebu ar y wefan o fis Mehefin 2015.

Er mwyn cael ysbryd a phethau i ysbryd y cwmni mewn gwirionedd, mae'r Eisteddfod yn partneru â chanolfannau Cymraeg lleol am yr wythnos, gan roi cyfle i unrhyw un fynychu gwersi Cymraeg byr ond addysgiadol. Sesiynau blasu dwyieithog am ddim yw'r rhain lle gallwch ddysgu siarad a chyfieithu cyfarchion Cymraeg syml, ynghyd ag unrhyw beth a fyddai'n berthnasol i'ch busnes fel cyfieithu bwyd a diod i'r Gymraeg i berchnogion bwytai.

Mae gŵyl yr Eisteddfod yn 2015 yn addo bod yr un mor gyffrous ag yn y blynyddoedd a fu, ac p'un a ydych chi'n ymweld am ddiwrnod yn unig neu'n penderfynu treulio'r wythnos gyfan yno, rydych chi'n sicr o ddod i ffwrdd â gwerthfawrogiad llawer mwy o'r Gymraeg. iaith a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog y wlad.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab