Gwasanaethau Iaith Busnes Pobl Herero ac Himba Namibia

Yma yn Business Language Services cawsom gais anarferol yn ddiweddar gan gwmni lleol a oedd angen trawsgrifio a chyfieithu gan Otjiherero ac Otjihimba i'r Saesneg. Gan nad oes gan Otjihimba ffurflen ysgrifenedig, cawsom gyfweliadau lluosog a recordiwyd gyda phobl Herero ac Himba y gwnaethom wedyn eu cyfieithu i'r Saesneg i'w defnyddio fel is-deitlau. Mae'r rhain yn rhan o deulu iaith Bantu ac yn cael eu siarad gan bobl Herero ac Himba sy'n byw yn bennaf yng ngogledd Namibia. Mae'r ddau grŵp yn fugeilwyr sy'n tueddu da byw ac sydd â hanes hir, cythryblus yn ne Affrica. Yn ystod y 19 hwyrth a dechrau 20th canrifoedd, dioddefodd pobl Herero hil-laddiad creulon o dan wladychwyr Ewropeaidd; amcangyfrifir bod 65,000 o bobl Herero wedi marw mewn pedair blynedd yn unig rhwng 1904 a 1907.

Mae gan bobl yr Himba a Herero berthynas agos â'i gilydd ac maen nhw'n rhannu arferion a ffyrdd o fyw tebyg. Fodd bynnag, mae yna rai gwahaniaethau trawiadol: mae dylanwad cenhadon yr Almaen ar bobl Herero er enghraifft, yn eu gwahaniaethu oddi wrth yr Himba. Mae hyn i'w weld yn y ffordd maen nhw'n gwisgo, sydd mewn steil Fictoraidd mewn cyferbyniad â phobl yr Himba sy'n gwisgo loincloths yn bennaf. Yn ogystal, mae menywod yr Himba yn gorchuddio eu croen mewn cymysgedd o fraster ocr a menyn sy'n rhoi arlliw coch iddynt ac yn eu hamddiffyn rhag haul yr anialwch, a dangosir oedran a statws pobl yn y llwyth trwy eu steiliau gwallt. Er enghraifft, mae menywod priod yn gwisgo hetresses gyda sawl braids, mae dynion priod yn gwisgo twrban sy'n cynnwys nifer o blatiau ac mae dynion sengl yn gwisgo plait sengl yng nghefn eu pen.

Heddiw amcangyfrifir bod tua 240,000 o bobl Herero a rhwng 20,000 a 50,000 o bobl Himba yn dal i fyw yn y wlad yn Namibia a'r gwledydd cyfagos yn ne Affrica. Maent wedi coleddu buddion twristiaeth, ac mae teithwyr o bob cwr o'r byd bellach yn ymweld â phobl yr Himba a Herero i arsylwi ar eu ffordd o fyw a dysgu am eu diwylliant.

Felly p'un a oes angen cyfieithu arnoch sy'n cynnwys iaith o ychydig ar draws y sianel neu o rai o rannau mwyaf anghysbell y byd, gall Gwasanaethau Iaith Busnes helpu.

 

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab