Gwasanaethau Iaith Busnes A yw Siarad Testun yn difetha'r iaith Saesneg? Bydd y rhai sy’n coleddu’r iaith Saesneg yn ei ffurf buraf wedi bod yn gythryblus clywed am gynnwys testun yn siarad byrfoddau fel “LOL” yng Ngeiriadur Rhydychen. Honnir bod 'LOL' yn dalfyriad anffurfiol am 'chwerthin yn uchel' neu 'chwerthin yn uchel'. Mae'r byrhau ymadrodd hwn yn beth cyffredin mewn testunau ac ar-lein, ond mae llawer yn teimlo y bydd yr iaith y mae'r byrfoddau hyn yn ei disodli yn cael ei cholli yn y pen draw.

Mae rhai yn honni nad yw tecstio yn iaith fel y cyfryw - mae'n fwy o amrywiad o'r iaith lafar yn hytrach na'r un ysgrifenedig. Mae eraill yn teimlo bod testun a thestun llaw-fer yn cael cymaint o le yn ein hiaith fodern ag unrhyw gystrawen.

Y Golwg Negyddol

Mae'r rhai sy'n imiwn i ddenu defnyddio geiriau byrrach fel “l8r” (diweddarach), neu “lol” i ddangos difyrrwch, yn dadlau bod safonau dirywiol mewn addysg gyfan, nid Saesneg yn unig, yn rhannol o ganlyniad i lygredd y Iaith Saesneg o oedran ysgol ymlaen.

Mae adroddiadau diweddar yn dangos bod safonau addysgol y rhai a addysgwyd yn y chwedegau a'r saithdegau yn sylweddol uwch na safonau'r genhedlaeth heddiw, yn enwedig yn achos sgiliau sylfaenol fel darllen, gramadeg, sillafu ac atalnodi.

Y Golwg Gadarnhaol

Mae iaith wedi bod o gwmpas ers dros wyth deg mil o flynyddoedd, ond mae wedi datblygu hyd yn hyn ers ei dyddiau cynharaf nad yw'n debyg i'r hyn ydoedd ar un adeg. Dadleua rhai ieithyddion mai dim ond achos o iaith sy'n parhau i ddatblygu yw'r duedd o ddefnyddio siarad testun, fel y mae ers canrifoedd dirifedi.

Gallai tystiolaeth o safonau dirywiol mewn ysgolion fod yn ganlyniad i amrywiaeth o faterion, o'r diffyg cefnogaeth athrawon i'r ffordd yr ymdrinnir â disgyblaeth yn yr ysgol y dyddiau hyn.

Defnydd Priodol

Mae hwn yn bwnc iaith a fydd bob amser yn cael ei rannu'n wersylloedd cadarn 'o blaid' ac 'yn erbyn'; fodd bynnag, mae'r tir canol rhwng y ddau yn perthyn i'r rhai sy'n dadlau'r achos yn seiliedig defnydd priodol.

Mae gwefannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter yn caniatáu hyd at gant a deugain nod yn unig i bob trydariad neu ddiweddariad. Felly mae byrhau geiriau a defnyddio byrfoddau yn dod yn naturiol ac efallai y bydd angen yn aml. Mae'r un peth yn berthnasol i anfon negeseuon testun, sydd wedi'i gynllunio i fod yn ffordd gyflym i gysylltu â rhywun; byddai llawer yn dadlau bod ysgrifennu neges mewn llaw hir yn canslo'r amser ymateb cyflym.

Ar y llaw arall, ystyrir bod defnyddio testun yn siarad mewn dogfennau ffurfiol, e-byst, traethodau a hysbysebion swyddi yn amhriodol ac efallai mai dyma lle mae'r mater go iawn; iaith yn cael ei chamddefnyddio yn hytrach na'i difetha.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab