Gwasanaethau Iaith Busnes A yw Testun yn Siarad, Emoji a SnapChat Yn ein Gwneud yn Ddiog gydag Iaith? I'r genhedlaeth sy'n gweithio, mae pwysigrwydd mabwysiadu iaith arall yn hanfodol ar gyfer llwyddiant busnes, ac eto mae Prydeinwyr iau wedi dod o hyd i ffordd o gwmpas hyn ac yn gweld fawr o bwynt dysgu iaith newydd pan allan nhw ei llun yn lle.

Wrth i iaith ddatblygu, mae siarad testun yn ymdreiddio, gan wneud Saesneg hyd yn oed yn anoddach i'w ddysgu i'r rhai nad ydyn nhw'n ei siarad fel iaith gyntaf. Mae gan eirfa Saesneg eisoes y nifer uchaf o eiriau yn y byd gyda dros wyth can mil, ac erbyn hyn mae ganddo fyrfoddau y mae angen eu cyfieithu.

Tra bod rhai yn amddiffyn y shifft hon, gan alw'r rhai sy'n casáu testun yn siarad hen ffasiwn neu dduwiol ac yn labelu'r acronymau fel dilyniant naturiol o iaith, mae eraill yn poeni am sut mae'n effeithio ar iaith yr oeddem mor falch ohoni.

Lle i'r Wyneb Gwên

Mewn busnes heddiw, mae e-byst yn chwarae rhan bwysig. Pe bai ein gohebiaeth â chysylltiadau busnes a chwsmeriaid yn cael ei hysgrifennu â llaw ar bapur ar ffurf llythyr am un diwrnod yn unig, rwy'n siŵr y byddem yn synnu'n fawr at faint o bapur ac amser a fyddai'n cael ei wastraffu. Mewn sawl ffordd, mae e-bost yn arbed y gair ysgrifenedig, ond mae lle o hyd i'r wyneb hapus.

Yn wahanol i siarad wyneb yn wyneb, neu yn wir ar y ffôn, mae'n amlwg na all mewnosodiadau llais ymrwymo i gyfathrebu ysgrifenedig. Mae defnyddio'r wyneb hapus yn dileu unrhyw amwysedd ynghylch coegni neu fwriad geiriau ac mae'n anfeidrol well na “lol”.

Ewch Emoji Go

Nid yw'r wyneb hapus yn ddigon, serch hynny; erbyn hyn mae gennym fysellfwrdd cyfan yn llawn cymeriadau sy'n mynegi gwahanol ymadroddion, emosiynau a theimladau mewn un eicon syml. Yn hwylusydd gwych rhwng y rhai sy'n siarad gwahanol ieithoedd, mae'n debyg eu bod yn cael eu defnyddio fwyaf gan bobl ifanc yn eu harddegau sy'n siarad yr un tafod. Erbyn hyn mae yna gannoedd o emoticons i ddewis o'u plith ac i lawer, mae chwilio am yr wyneb bach perffaith yn cymryd mwy o amser nag y byddai i sillafu'r ymadrodd go iawn.

Yr Adran Oed

Fel enghraifft o’r rhaniad cenhedlaeth ynglŷn â siarad testun, roedd achos pan oedd un fenyw, fel llawer ohonom dros ddeg ar hugain, yn tybio bod “LOL” yn fyr am “Llawer o Gariad”. Sylweddolodd ei chamgymeriad ar ôl derbyn atebion i destun robin goch yr oedd hi wedi'i anfon at ddegau o aelodau'r teulu, yn agos ac yn bell, i adael iddyn nhw wybod bod “Modryb Fawr Marge wedi marw, LOL”.

Ac eto nid dyma sy'n poeni athrawon fwyaf: mae'n tynnu dros 16,000 o gysylltnodau o'r iaith Saesneg oherwydd “nid oes gan bobl amser i fewnosod cysylltnod mewn geiriau” wrth anfon neges destun.

Mae'n hollol amlwg, waeth beth fo'n hiaith frodorol, bydd yn rhaid i ni ddysgu ac addasu yn gyson er mwyn cadw i fyny â'r tueddiadau sy'n newid yn barhaus.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab