Mae Gwasanaethau Iaith Busnes Hyfforddiant Cerddoriaeth i Bobl Ifanc yn Hybu Sgiliau Iaith Mae astudiaeth ddiweddar gan Nina Kraus, niwrowyddonydd ym Mhrifysgol Northwestern yn yr Unol Daleithiau, wedi dangos bod gan fyfyrwyr sydd â mynediad at hyfforddiant cerddorol lawer mwy o allu i berfformio'n academaidd[1]. Mae dysgu chwarae offeryn nid yn unig yn gwella sgiliau gwrando a chyfathrebu, ond, yn rhyfeddol, mae hefyd yn cyflymu'r gyfradd y mae'r ymennydd yn datblygu arni.

Yn ôl Kraus, mae'n ffaith anffodus yn yr UD mai rhaglenni cerdd yw'r cyntaf i gael eu tynnu pan fydd ysgol benodol yn cael ei hun ar gyllideb dynn[2]. Mae canfyddiadau'r astudiaeth yn sicr o wneud i addysgwyr a llunwyr polisi ailfeddwl am bwysigrwydd cerddoriaeth ym mywyd plentyn. Er efallai na fydd gwersi cerdd yn cael eu hystyried yn darparu sgiliau bywyd pwysig, maen nhw'n helpu myfyrwyr i ddysgu sut i ddysgu. Maent yn ehangu gorwelion plentyn ac yn creu cyfleoedd a all gysylltu â meysydd eraill o fywyd.

Dilynodd Kraus ddeugain o fyfyrwyr o ardaloedd incwm isel yn Chicago, a chynhaliodd brofion cyfnodol ar eu galluoedd clywedol a synhwyraidd. Cymharodd yr astudiaeth bobl ifanc a oedd yn aml yn mynychu grwpiau cerdd a'r rhai a oedd yn canolbwyntio mwy ar ffitrwydd. Roedd y rhai a fynychodd o leiaf dwy awr o ymarfer band bob wythnos yn llawer mwy tebygol o ymateb i symiau bach o ysgogiadau. Er enghraifft, gallent ddweud y gwahaniaeth rhwng rhai nodiadau a newidiadau mewn traw yn haws na'r rhai nad oeddent wedi dod i gysylltiad â dosbarthiadau cerdd, os o gwbl.

Effaith arall dod i gysylltiad cyson â gwersi cerdd yw gwella sgiliau iaith a chof, fel y gallu i gadw gwybodaeth newydd am iaith. Ar ddechrau a diwedd cyfnod o dair blynedd, barnwyd pob cyfranogwr yn ôl ei allu i gwblhau tasgau ieithyddol. Gofynnwyd iddynt hefyd siarad yn uchel i fesur eu gallu ffonolegol. Ailadroddwyd rhestr o eiriau i'r cyfranogwyr ac roedd y rhai a oedd wedi cymryd dosbarth cerdd yn lle dosbarth ffitrwydd am y tair blynedd yn llawer mwy tebygol o allu cofio geiriau o darddiad heblaw Saesneg.

Mae'r ffaith i Kraus astudio'r myfyrwyr tlotaf a chanfod cynnydd rhyfeddol yn eu gallu yn cael effeithiau pellgyrhaeddol. Gellid ystyried darparu un dosbarth cerdd yn unig yr wythnos fel ffordd i helpu i gau'r bwlch rhwng myfyrwyr o ardaloedd difreintiedig a myfyrwyr o deuluoedd incwm uchel, sydd â llawer mwy o adnoddau ar gael iddynt. Byddai agwedd gyfannol tuag at addysg sy'n ymgorffori cerddoriaeth fel rhan annatod o'r broses ddysgu, yn enwedig ym mlynyddoedd ffurfiannol yr arddegau, yn fuddiol i'r myfyrwyr unigol ac i'r gymdeithas gyfan. Gallai hyn chwarae rhan bwysig yn ymdrechion y DU a'r UD i 'adael dim plentyn ar ôl' yn ein byd sy'n datblygu.

[1] http://directorsblog.nih.gov/2015/07/28/sound-advice-high-school-music-training-sharpens-language-skills/

[2] http://www.northwestern.edu/newscenter/stories/2015/07/how-band-class-alters-the-teenage-brain.html

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab