Gwasanaethau Iaith Busnes A yw technoleg yn newid arferion darllen?

Gydag E-Lyfrau yn gwerthu'n gyflymach na chopïau caled, mae mwy a mwy o bobl yn darllen gan ddefnyddio dyfeisiau digidol fel tabledi ac E-Ddarllenwyr. Wrth i dechnoleg ddatblygu, mae'r mwyafrif o sgriniau bellach â datrysiad uchel iawn, sy'n gwneud i destun ymddangos yn llawer cliriach ac mae cyfuchliniau'r llythrennau'n finiog ac yn grimp. Mae hyn yn lleihau straen llygaid yn fawr sy'n golygu y gall defnyddwyr ddarllen yn hirach.


Newid Arferion Darllen

Fel yr eglura guru defnyddioldeb, Jakob Nielsen, “Mae gwell caledwedd yn arwain at ddefnyddio mwy o eiriau yn unig, sy’n golygu mwy o ymgysylltu â’r cynnwys”. Mae astudiaethau amrywiol wedi rhoi cipolwg inni ar sut rydym yn darllen cynnwys o sgrin mewn gwirionedd. Datgelwyd ein bod yn darllen 20% i 30% yn arafach gan ddefnyddio dyfeisiau yn hytrach na llyfrau neu bapurau newydd ac o ran cynnwys gwe, mae defnyddwyr fel arfer yn sganio yn hytrach na darllen gair am air. Mae defnyddwyr rhyngrwyd yn tueddu i fod yn fwy diamynedd ac eisiau cyrraedd y wybodaeth y maent yn chwilio amdani yn gyflym, felly maent yn sganio penawdau, yn edrych ar ddolenni ac fel arfer yn treulio mwy o amser ar frig y dudalen neu 'uwchben y plyg' fel y dywedant yn y byd newyddiaduraeth.

Mae astudiaethau olrhain llygaid, gan ddefnyddio 'mapiau gwres' fel y'u gelwir, wedi olrhain symudiadau llygaid defnyddwyr wrth ddarllen o sgrin ac wedi dangos eu bod yn symud yn siâp y llythyren 'F' sy'n golygu bod y rhan fwyaf o amser yn cael ei dreulio yn darllen y pennawd a'r ddau gyntaf paragraffau testun.

Mae defnyddwyr rhyngrwyd fel arfer yn dilyn trywydd gwybodaeth, yn chwilio am ddarnau penodol o wybodaeth, felly nid yw'n syndod nad ydyn nhw wedi ymgolli'n llwyr yn y copi gwe ac yn arllwys dros bob gair o ryddiaith ysgrifenedig rhai ysgrifennwr copi. Fodd bynnag, mae darllenwyr sy'n lawrlwytho E-Lyfrau neu'n darllen nofelau gan ddefnyddio dyfais fel Kindle neu iPad, yn darllen yn yr un modd â'r rhai sy'n darllen copïau caled. Neu ydyn nhw?

Dangosodd astudiaeth ddiweddar a gynhaliwyd gan brifysgol yn Norwy nad oedd y rhai a oedd yn darllen gan ddefnyddio dyfais mor ymgolli yn y testun gymaint â'r rhai a ddewisodd ddarllen o gopi caled. Cyhoeddwyd y canfyddiadau yn y Guardian lle dywedwyd, “Perfformiodd darllenwyr Kindle yn sylweddol waeth ar y mesur ailadeiladu plotiau (yn hytrach na darllenwyr y papur) hy pan ofynnwyd iddynt roi 14 digwyddiad mewn trefn gronolegol”.

Dangosodd astudiaeth gynharach hefyd fod darllenwyr wedi ymateb gyda mwy o emosiwn wrth ddarllen stori fer ofidus o lyfr yn hytrach na'r rhai a ddarllenodd yr un stori ar iPad.

Yr agwedd gyffyrddadwy o ddarllen llyfr, hy troi'r tudalennau sy'n rhoi ymdeimlad o
dyfynnwyd cynnydd fel un esboniad o berfformiad gwell darllenwyr y copi caled yn hytrach na'r rhai sy'n darllen yr un testun ar Kindle.

Mae angen ymchwil pellach i effaith technoleg ar ddarllen fel y gellir cynghori cyhoeddwyr pa fathau o lyfrau fyddai fwyaf addas i'w hargraffu a pha rai ar gyfer dyfeisiau digidol.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab