Gwasanaethau Iaith Busnes Mae athrawon yn troi at Google Translate mewn ymgais i ymdopi â myfyrwyr tramor Mae'r sectorau addysg a mewnfudo yn y DU fel arfer yn ddau endid gwahanol, ond mewn sawl rhan o'r wlad mae'r polisïau bellach yn gorfod gorgyffwrdd oherwydd y nifer uchel o fyfyrwyr mewnfudwyr sydd yn ysgolion Prydain ond eto'n siarad ychydig neu ddim Saesneg o gwbl.

Clywodd cynhadledd addysg yr wythnos hon farn athrawon o bob cwr o'r wlad sy'n ei chael hi'n anodd dysgu llif cynyddol o fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu deall gwersi neu sgyrsiau sylfaenol. Am bron i ddegawd, mae polisi drws agored Llafur wedi creu cenedl sy'n hyfryd o amrywiol ac amlddiwylliannol, ond mae hefyd wedi dod â chyfoeth o broblemau gyda hi, gyda biliynau ychwanegol yn cael eu tywallt i gyfieithiadau iaith i ddarparu ar gyfer hyd at 300 o ieithoedd a siaredir. yn y DU.

 

Mae un athro wedi gorfod dysgu Wrdw a Pherseg elfennol fel bod o leiaf lefel sylfaenol o gyfathrebu rhwng yr athro a'r myfyriwr, fel arall byddai effeithiau cymdeithasol ynysu ac allgáu. Roedd yn rhaid i athro arall droi at ddefnyddio gwasanaeth poblogaidd, ond cyfyngedig Google Google Translate, i gynhyrchu cynlluniau gwersi Portiwgaleg ar gyfer myfyriwr penodol na fyddai wedi gallu gwneud unrhyw synnwyr o'r brif wers yr oedd wedi'i chynllunio.

Er bod y corff addysgu yn ei gyfanrwydd yn fwy na pharod i addysgu unrhyw blentyn waeth beth fo'i hil neu genedligrwydd, mae'n amlwg bod pryder ynghylch y rhwystrau iaith, un na ellir ond ei oresgyn mewn gwirionedd gyda chyllid cyhoeddus sylweddol. Yn ogystal â thaflu arian at y sefyllfa, mae athrawon wedi mynd i'r afael â'r angen i rieni chwarae eu rôl wrth helpu plant i ddysgu iaith y tir maen nhw'n byw ynddo; mae hyn oherwydd iddynt wneud y dewis i ymgartrefu yn y DU ac mae cyfran o'r cyfrifoldeb am gynorthwyo eu plant i integreiddio yn y ffordd fwyaf cynhyrchiol bosibl. Mae miliynau o oedolion yn fewnfudo sy'n cael eu dysgu Saesneg gan eu plant mewn gwirionedd, nad yw'n ddelfrydol ond mae'n lleihau'r straen ar wasanaethau cyfieithu cyhoeddus mewn ysbytai a llysoedd.

Nid yn unig plant tramor sy'n ei chael hi'n anodd yn ysgolion Prydain, canfu'r gynhadledd hefyd nad yw plant brodorol Prydain yn derbyn 'cyfran deg' o addysg gan fod yn rhaid dargyfeirio sylw at y rhai sy'n ei chael hi'n anodd deall unrhyw beth o gwbl. Mae'r astudiaethau diweddaraf yn dangos nad yw un o bob chwech o blant ysgol gynradd yn dod o deuluoedd Saesneg eu hiaith - un o bob saith ar gyfer ysgolion uwchradd. Mae maint dosbarthiadau eisoes yn llawn gyda 32 disgybl ar gyfartaledd ym mhob dosbarth, ac ni ellir disgwyl i un athro gynnal lefel y byddai OFSTED yn falch ohoni os cânt eu tynnu i ffwrdd yn gyson at ychydig o unigolion. Dangoswyd eleni bod gan ysgol gynradd yn Nwyrain Llundain ddim ond un o bob deg disgybl oedd â Saesneg fel eu hiaith gyntaf.

Rhoddodd ffigwr hŷn yn OFSTED, Syr Michael Wilshaw, adroddiad damniol y llynedd ar absenoldeb cyfleusterau ar waith i gefnogi plant sy'n dal Saesneg fel ail, neu hyd yn oed drydedd iaith. Yn brin o logi cyfieithydd ar gyfer pob disgybl tramor, rhaid i'r llywodraeth edrych ar bob ffordd bosibl i hwyluso a gwella'r broses dysgu iaith i bawb dan sylw.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab