Mae astudiaeth ddiweddar wedi datgelu y gall rhegi achlysurol fod yn fuddiol i les emosiynol-Gwasanaethau Iaith Busnes Mae Tyngu yn Dda i Chi bod. Mae hefyd wedi tynnu sylw bod canfyddiadau traddodiadol o iaith fudr yn anghywir.

Roedd yr astudiaeth wedi i gyfranogwyr ddioddef sefyllfaoedd rhwystredig a phoenus ysgafn, er mwyn edrych ar y gwahaniaethau mewn ymateb wrth dyngu rhegi. Gorffennodd y rhai a leisiodd esboniadau â phwysedd gwaed is, yn ôl pob tebyg oherwydd effeithiau gallu allanoli a lleisio eu dicter: y diffiniad o “ollwng stêm”.

Mewnoli eu rhwystredigaeth i'r rhai nad oeddent yn rhegi, gan gynhyrfu fwyfwy wrth i'r arbrawf wisgo.

Mae hyn yn gwrth-ddweud rhai honiadau cynharach gan therapyddion ac arbenigwyr rheoli poen sy'n credu mai mewnoli poen ac anadlu trwyddo yn dawel yw'r ffordd orau i'w reoli, a bod gweiddi amdano yn ei wneud yn waeth yn unig.

Dangosodd yr astudiaeth hefyd, er gwaethaf y gred bod geiriau rhegi yn cael eu defnyddio gan bobl llai addysgedig, mewn gwirionedd mae'r gwrthwyneb yn wir. Canfu fod y rhai â lefelau deallusrwydd uwch yn fwy tebygol o dyngu, er yn gymedrol.

Beth yw Gair Tyngu?

Yn syml, gair sy'n cael ei ystyried yn dabŵ yw gair rhegi. Gall y rhain newid o dref i dref, ac o deulu i deulu. Yn dilyn yr astudiaeth hon, cafodd rhegi ei labelu fel “rhyddhad emosiynol diniwed”.

Er gwaethaf hyn, mae geiriau penodol yn dal i gael eu gwgu a bydd darlledwyr yn mynd i drafferth fawr er mwyn osgoi defnyddio'r rhai mwyaf cyffredin yn eu rhaglenni. Mae Vladimir Putin, Arlywydd Rwsia, wedi cyflwyno system ddirwyo ledled ei genedl yn y gobaith o dynnu geiriau rhegi o wyneb cyhoeddus yr iaith Rwsieg.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab