Mae Adroddiadau Cychwyn Gwasanaethau Iaith Busnes yn Dangos nad yw Athrawon Ysgol Gynradd yn Gyfarpar i Ddysgu Ieithoedd Mae'r ymchwil ddiweddaraf yn dangos nad oes gan bron i chwarter ysgolion cynradd Lloegr neb ar y staff addysgu sydd â chymwysterau digonol i ddysgu ieithoedd ar y lefel fwyaf sylfaenol hyd yn oed. Nid oes gan yr athrawon hyn unrhyw gymwysterau cysylltiedig ag iaith sy'n uwch na lefel TGAU.

Mae'r adroddiad yn deillio o ymchwil a gyhoeddwyd fel rhan o astudiaeth a gomisiynwyd gan Ymddiriedolaeth Addysg CFBT a'r Cyngor Prydeinig. Mae'n awgrymu, o ran ieithoedd, bod ysgolion Saesneg ar ei hôl hi yn academaidd o gymharu ag ysgolion Ewropeaidd.

O fis Medi, bydd disgwyl i bob ysgol yn Lloegr gynnig gwersi iaith i ddisgyblion rhwng saith ac un ar ddeg oed, sydd wedi achosi rhywfaint o ddychryn ymysg athrawon cynradd. Nododd 591 o athrawon a arolygwyd fel rhan o'r Arolwg Tueddiadau Ieithoedd blynyddol bryderon am y newidiadau hyn a diffyg hyder wrth allu addysgu'r gwersi newydd hyn yn ddigonol i'r safonau sy'n ofynnol. Mae’r diwygiadau hyn wedi’u cyflwyno gan y llywodraeth mewn ymgais i “yrru adfywiad ieithoedd”.

Cymwysterau a Phryderon Athrawon

Mae pryderon, yn ôl yr adroddiad, na fyddai athrawon ond ychydig yn fwy gwybodus na'u disgyblion o ran ieithoedd, a byddai hyn yn amlwg yn effeithio'n negyddol ar safon yr addysgu. O fewn y 23% o ysgolion a arolygwyd, dim ond lefel iaith TGAU oedd gan hanner y staff addysgu tra bod gan 31% Lefel A yn eu dewis iaith.

Gyda dim ond 30% o athrawon a arolygwyd yn meddu ar radd iaith wirioneddol, a llai yn dal i ddefnyddio eu sgiliau iaith ers gadael y brifysgol, mae'n ddealladwy pam mae llawer o staff yn teimlo nad oes ganddyn nhw'r gallu i reoli'r heriau sy'n cael eu rhoi iddyn nhw.

Nododd yr adroddiad hefyd, er bod llawer o ysgolion Ewropeaidd yn edrych i ddysgu ail iaith dramor i'w disgyblion, mae llawer o ysgolion cynradd yn Lloegr yn ei chael hi'n anodd sicrhau bod eu disgyblion yn cael eu haddysgu'n ddigonol i amgyffred hanfodion un iaith newydd.

Dangosodd ystadegau ychwanegol a gynhwyswyd yn yr adroddiad, er bod cymaint â 85% o ysgolion cynradd yn cefnogi'r newidiadau i yrru ieithoedd i ysgolion cynradd, cyfaddefodd 29% o athrawon na fyddent yn hyderus yn dysgu iaith dramor i blant.

Cefnogi'r Cwricwlwm Newydd

Nododd llefarydd ar ran yr Adran Addysg fod y diwygiadau yn angenrheidiol ac yn hwyr, gan fod y safon ddirywiol mewn ieithoedd wedi bod yn fater parhaus ers blynyddoedd. Disgwylir i'r adfywiad fynd i'r afael â'r pryderon hyn a dod â Lloegr i lefel ei chymheiriaid yn Ewrop.

Parhaodd, gan gadarnhau y byddai'r llywodraeth yn rhyddhau £ 350,000 i gefnogi'r symudiad arfaethedig i ddysgu iaith orfodol i ddisgyblion rhwng saith ac un ar ddeg oed.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab