Dehonglydd Iaith Arwyddion Gwasanaethau Iaith Busnes yng nghynhadledd i'r wasg Efrog Newydd sy'n cael yr holl benawdau Pan ddefnyddir dehonglwyr a chyfieithwyr ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus fel sesiynau llys neu gynadleddau i'r wasg, maent fel arfer yn anymwthiol; yn gefndir i'r prif ddigwyddiad. Nid felly, fodd bynnag, mewn cynhadledd i’r wasg yn Ninas Efrog Newydd yn ddiweddar lle bu’r cyfieithydd ar ddyletswydd yn byw, siglo a rhoi sylwebaeth fynegiadol i’r digwyddiad - achos Ebola cyntaf y ddinas.

Roedd swyddogion y ddinas yn darparu diweddariad i Efrog Newydd yn sgil newyddion bod meddyg, Dr. Craig Spencer, wedi profi’n bositif am Ebola ar ôl taith feddygol i Guinea. Fodd bynnag, buan y gwthiwyd y prif ddigwyddiad o'r neilltu wrth i'r weithred gefnogol ddod yn ganolbwynt.

Defnyddiodd y dehonglydd iaith arwyddion, Jonathan Lamberton, ystod o ymadroddion ac ystumiau dramatig yn atgoffa rhywun o ddihiryn pantomeim er mwyn darlledu teimladau o bryder, pwyll, syndod a phryder. Bu i ddefnyddwyr Twitter ddal ymlaen yn gyflym i berfformiad animeiddiedig y cyfieithydd ar y pryd, gan ei ddisgrifio fel 'doniol' a 'swynol'. Atafaelwyd yr hashnod #EbolaMan yn gyflym wrth i'r digwyddiad ddechrau tueddu. Ond a oedd y dehonglydd iaith arwyddion dros ben llestri am ddim rheswm?

Mae Lamberton yn Ddehonglydd Byddar Ardystiedig (CDI), achrediad Americanaidd sy'n profi hyfedredd mewn cyfathrebu a dehongli, ond sydd hefyd yn ymgorffori offer eraill sydd wedi'u cynllunio i gyfathrebu gwybodaeth yn effeithiol, megis meim, propiau ac ystumiau, fel y gwelwyd yn y gynhadledd i'r wasg ddiweddar. Wrth i'r stori ennill momentwm ar gyfryngau cymdeithasol, esboniodd y cyfieithydd ar y pryd ei fod yn fynegiadol wrth arwyddo fel ffordd i gyfleu ystyr y pwnc. Yn yr achos hwn, roedd y maer a'r swyddogion iechyd yn egluro beth oedd Ebola, ond hefyd yn gofyn i ddinasyddion aros yn ddigynnwrf. Dywedodd y cyfieithydd ar y pryd mai rhan o'i rôl oedd cyfleu'r neges hon.

Yn y digwyddiad newyddion, roedd Lamberton yn eistedd wrth ymyl Pennaeth Ysbyty Efrog Newydd, Dr. Ram Raju a Maer Efrog Newydd, Bill de Blasio ac roedd yn rhan o dîm dau berson gyda phartner yn eistedd yn y rheng flaen yn wynebu'r siaradwyr. Roedd hyn yn ofynnol yn y gynhadledd i'r wasg benodol hon oherwydd bod Lamberton yn fyddar tra bod ei bartner yn ddehonglydd clyw.

Nid dyma'r tro cyntaf i gyfieithydd ddwyn y sylw. Y llynedd, cynhyrchodd dyn amrywiaeth o ystumiau nonsensical wedi'u gwisgo fel iaith arwyddion yn angladd Nelson Mandela, a fynychwyd gan oddeutu 95,000 o bobl ac a wyliwyd gan filiynau ledled y byd. O leiaf roedd y cyfieithydd ar y pryd yng nghynhadledd i'r wasg Dinas Efrog Newydd yn wirioneddol!

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab