Fis diwethaf gadawyd siom i lawer o siaradwyr Cymraeg wrth gyhoeddi toriadau i'w gwneud i'r opera sebon wythnosol 'Pobol y Cwm'. Mae'n debyg bod y costau wedi dod yn ormod i'r cynhyrchwyr a byddant yn lleihau nifer y penodau a ddarlledir. Wedi'i ffilmio yn Roath Lock ym Mae Caerdydd, mae'r sebon Cymraeg yn hoff iawn o lawer ac mae ganddo ddilyniant ymroddedig. Dylai'r toriadau hyn arbed miliwn o bunnoedd y flwyddyn i'r rhaglen, trwy gynlluniau i gael gwared ar yr omnibws dydd Sul yn ogystal ag un o'r pum pennod wythnosol. Bydd hefyd yn cael seibiant o bythefnos ym mhob cyfnod o ddeuddeng mis.

Dim Mwy o Omnibws

Er ei fod yn cael ei ariannu'n bennaf gan y BBC, S4C sy'n talu am yr omnibws ac maent wedi darganfod bod eu helw wedi gostwng, yn rhannol oherwydd y cynnydd mewn gwylio ar-lein.

Sian Gwynedd yw pennaeth rhaglenni BBC Cymru ac mae'n goruchwylio rhaglenni sydd yn gyfan gwbl yn yr iaith Gymraeg. Mae hi’n deall rhwystredigaeth y gwyliwr wrth iddi ddweud: “Mae hyn yn amlwg yn newyddion siomedig ond rydym yn cydnabod bod S4C, yn union fel y BBC, yn gweithredu mewn hinsawdd ariannol anodd iawn ar hyn o bryd. Rydym hefyd yn hyderus y bydd Pobol y Cwm pedair noson yr wythnos yn parhau i apelio at gynulleidfaoedd ledled Cymru. Mae Pobol y Cwm yn rhaglen flaenllaw ar gyfer y BBC a S4C ac mae gennym linellau stori gyffrous o'n blaenau yn y 40fed flwyddyn o'i hanes enwog. ”

Dyfodol Ansicr i'r Tîm Cynhyrchu

Ceisiodd Gwynedd hefyd dawelu meddwl y tîm cynhyrchu, gan ddweud: “Mae'n rhy gynnar ar hyn o bryd i ddweud beth fydd yr union effaith ar y tîm cynhyrchu ond ein ffocws ar unwaith yw trafod goblygiadau'r newid gyda staff cynhyrchu, artistiaid, undebau llafur. , Urdd yr Awduron ac Ecwiti. ”

Os gwnânt arbediad o £ 1 miliwn, mae S4C yn bwriadu ail-fuddsoddi yn natblygiad rhaglenni newydd. Mae ganddyn nhw gynlluniau hefyd i barhau i weithio gyda'r BBC er mwyn cyflwyno drama o ansawdd uchel. Nid yw hyn wedi bodloni'r protestwyr serch hynny, gyda chynlluniau ar droed ar gyfer cyfres o wrthdystiadau er mwyn codi ymwybyddiaeth.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab