Gwasanaethau Iaith Busnes Lloegr & #039; s Amrywiadau Iaith Arwyddion Rhanbarthol Edrychwch i Fod Yn Marw Allan Defnyddir yr iaith Saesneg ledled y byd; fodd bynnag, mae yna lawer o amrywiadau a thafodieithoedd rhanbarthol sy'n rhoi eu fersiwn leol eu hunain o'r iaith i bob ardal ddaearyddol. Mae'r un ffenomen yn digwydd mewn iaith arwyddion, gyda gwahanol ardaloedd yn defnyddio arwyddion ychydig yn wahanol ar gyfer ystod o eiriau.

Yn yr un modd â llawer o ffurfiau rhanbarthol ar yr iaith Saesneg, mae ymchwilwyr bellach yn adrodd bod amrywiadau iaith arwyddion rhanbarthol yn diflannu, yn ôl pob tebyg yn cael eu disodli gan y BSL (Iaith Arwyddion Prydain) a gydnabyddir yn gyffredinol. Ar un adeg, roedd dwy ffordd ar hugain wahanol i arwyddo'r gair “porffor”, yn dibynnu ar ble roedd yr arwyddwr yn byw neu wedi ei fagu, ond mae'r nifer hwn wedi gostwng yn ddramatig.

Mae amrywiaeth yr iaith arwyddion a ddefnyddir ledled y DU ac mewn gwledydd Saesneg eu hiaith yn golygu bod cam-gyfathrebu yn digwydd gan nad yw llofnodwyr yn deall yr amrywiadau y mae eraill yn eu defnyddio, er bod y ddau yn defnyddio math tebyg o gyfathrebu di-eiriau.

Mae llawer o ieithyddion yn poeni am ychwanegu byrfoddau siarad testun fel “LOL” a thermau bratiaith fel “selfie” i mewn i Eiriadur Saesneg Rhydychen, tra bod eraill yn adrodd am y pryder mwy difrifol bod ystumiau iaith arwyddion rhanbarthol yn diflannu yn gyfan gwbl. Ni fydd y rhai sy'n cael trafferth gydag amrywiadau rhanbarthol yn siomedig o weld gostyngiad mewn ystumiau rhanbarthol. Cyn belled ag y mae datblygiad iaith yn mynd, mae hwn yn bwnc sy'n destun dadl gan fod nifer o safbwyntiau, pob un â phryderon dilys.

Mae'r rhai sy'n mwynhau'r ystod o ystumiau daearyddol benodol fel rhan o'u hiaith arwyddion yn pryderu'n naturiol ei bod yn ymddangos bod y rhain yn diflannu, yn rhannol am resymau diwylliannol ac yn rhannol oherwydd ei fod yn golygu y gallant fod yn gorfod tymer eu cyfathrebu eu hunain i weddu i'r mwyafrif , a fyddai'n ei chael hi'n anodd eu deall. Mae llawer o lofnodwyr wedi nodi eu bod yn gallu dweud o ble mae person yn dod yn ddibynnol ar y ffordd y mae'n llofnodi, yn debyg iawn i berson clyw o bosibl yn gallu canfod acen benodol. Cyn bo hir, gallai hyn fod yn beth o'r gorffennol.

Mae ymchwil o'r Ganolfan Ymchwil Gwybyddiaeth ac Iaith Byddardod (DCAL) yn Llundain yn awgrymu bod yr amrywiaeth o iaith arwyddion a ddathlwyd yn flaenorol mewn perygl, yn bennaf oherwydd mai BSL yw'r iaith arwyddion safonol a addysgir yn bennaf. Defnyddir BSL ym mhob cefndir ac fe'i gwelir yn gynyddol mewn digwyddiadau cyhoeddus ac ar y teledu i ganiatáu i'r gymuned ehangach fwynhau'r hyn sydd ar gael.

Er bod llawer wedi cynhyrfu wrth feddwl am golli amrywiadau iaith rhanbarthol, hoffai eraill sy'n ffafrio BSL ei gweld fel yr un iaith a gydnabyddir yn gyffredinol i'r rhai sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw. Efallai mai'r senario achos gorau yma fyddai un lle gallai'r ddau fath o gyfathrebu gydfodoli; fodd bynnag, gyda thafodieithoedd rhanbarthol yn cael eu gwthio allan ar hyn o bryd nid yw'n eglur ar hyn o bryd a yw hyn yn bosibl neu a fydd yr ystumiau lleol hyn yn cael eu colli yn gyfan gwbl cyn bo hir.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab