Gwasanaethau Iaith Busnes Disgyblion â Saesneg fel Ail Iaith Cyflawni'r Canlyniadau Gorau yng Nghyfnod Allweddol Dau

Mae'r Adran Addysg wedi cyhoeddi canlyniadau profion a gymerwyd gan blant ysgolion cynradd 11 oed a chyflawnwyd y sgorau uchaf gan y rhai nad Saesneg oedd eu hiaith gyntaf. Mae'r canlyniadau wedi gosod cynsail gan mai hwn yw'r tro cyntaf erioed i blant o rannau tlawd o'r wlad sicrhau canlyniadau mor uchel.

Mae canlyniadau profion cam allweddol dau wedi dangos y gall siaradwyr estron, yn yr achos hwn plant ysgolion cynradd, oresgyn y rhwystr iaith a chyflawni'r un canlyniadau, os nad yn well, â'u cymheiriaid sy'n siarad Saesneg. Mae disgyblion o Ysgol Bygrove Dwyrain Llundain wedi profi hynny. Daw mwy na 80% o'r disgyblion o'r ysgol gynradd hon o gefndiroedd difreintiedig ac nid Saesneg yw eu hiaith gyntaf.

Cafwyd canlyniadau tebyg mewn rhannau eraill o ganol Llundain, megis ym mwrdeistref ddifreintiedig Tower Hamlets, lle sgoriodd 84% o ddisgyblion sy'n siarad Saesneg fel ail iaith farciau uchel yn hytrach na 75% o ddisgyblion brodorol Saesneg eu hiaith. Wrth sôn am y canlyniadau rhagorol a gyflawnwyd gan ddisgyblion ysgolion cynradd Llundain, dywedodd y gweinidog ysgolion David Laws: “Mae hefyd yn galonogol gweld y bwlch cyrhaeddiad rhwng plant difreintiedig a’u cyfoedion yn parhau i gulhau ac mae rhieni, athrawon a disgyblion yn haeddu cael eu llongyfarch am eu ymdrechion ”.

Mae llawer o'r disgyblion uchel eu cyflawniad yn blant mewnfudwyr sydd wedi dod i fyw yn y DU yn ddiweddar. Mae'r bobl ifanc yn amlwg yn cael eu hannog i weithio'n galetach gan eu rhieni sy'n poeni y byddent dan anfantais oherwydd y rhwystr iaith. Mae peidio â bod yn siaradwr brodorol wedi profi i fod yn ysgogiad cadarnhaol yn hytrach nag yn rhwystr i'r disgyblion hyn sy'n sicr yn galonogol i bawb sy'n ystyried dysgu iaith newydd neu hyd yn oed ystyried addysg dramor.

Allan o holl ysgolion cynradd y wlad, cyflawnodd ysgolion cynradd Llundain y canlyniadau gorau gyda Blackpool, Gogledd Tyneside a St Helens yn dilyn yn agos y tu ôl. Y rhai na wnaeth mor dda yn y profion oedd ysgolion yn Doncaster, Bradford a Wakefield tra bod ysgolion cynradd yn Luton, Peterborough, Bedford a Poole yn Dorset wedi sicrhau'r canlyniadau isaf.

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab