Gwasanaethau Iaith Busnes Toriadau Sector Cyhoeddus mewn Cyfieithu a Dehongli Siomedig iawn oedd darllen yn rhifyn Hydref / Tachwedd 2010 o’r Ieithydd y bydd gwasanaethau iaith, yn ôl Siambrau Masnach Prydain, ymhlith yr anafusion gwaethaf o doriadau gwariant y llywodraeth. Ar adeg pan mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i lacio ei reolaethau ffiniau ac annog rhyddid masnach a symud, mae'n ymddangos yn gam yn ôl i leihau cyllideb y Sector Cyhoeddus ar gyfer Cyfieithu a Dehongli. Os yw Prydain i gael ei hamsugno'n llwyddiannus i Ewrop a manteisio i'r eithaf ar y farchnad rydd, yna onid y ffordd orau ymlaen i sicrhau bod gennym wasanaethau iaith digonol ar waith a fydd yn ymdopi â mewnlifiad dinasyddion newydd?

Mae'n amlwg bod y llywodraeth, dros y degawd diwethaf, wedi bod yn awyddus i annog mewnfudo i fodloni'r galw cryf mewn rhai sectorau o'r farchnad lafur. Fodd bynnag, mae'n sicr bod y fenter hon yn gyfrifol am ddarparu cyllid digonol i Gynghorau Lleol ar gyfer cyfieithu a dehongli. Ar lefel bersonol cefais wybod gan ffrind i mi (athrawes ysgol leol) sut mae ei swydd weithiau'n cael ei gwneud yn anodd iawn gan blant sy'n mynychu'r ysgol sydd heb lawer o afael ar y Saesneg. Tybed a fydd y toriadau hyn yn gwneud ei thasg hyd yn oed yn anoddach!

Yn olaf, os yw'r sector cyhoeddus yn mynd i gynorthwyo'r sector preifat i sicrhau contractau dramor, yn enwedig yn sector gweithgynhyrchu cythryblus y DU, yna mae'n rhaid bod gallu cyfathrebu yn yr iaith briodol mewn modd clir a chryno yn un o'r prif flaenoriaethau. .

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab