Gwasanaethau Iaith Busnes A ddylai cyfieithwyr proffesiynol boeni am gyfieithu peiriannau? Am ganrifoedd, mae cyfieithwyr wedi gweithio’n galed i gyfieithu testunau ymestynnol, hir ac yn aml yn dechnegol iawn fel y gall pob un ohonom elwa o’u darllen yn ein hiaith frodorol. Efallai ein bod nawr yn dechrau mewn oes lle bydd peiriannau'n ymgymryd â'u gwaith a byddwn ni'n gallu cyfieithu ein testunau trwy glicio botwm yn unig neu hyd yn oed gael ein geiriau llafar wedi'u cyfieithu i unrhyw iaith rydyn ni'n ei dewis yn uniongyrchol wrth i ni siarad.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, bu datblygiadau sylweddol ym myd cyfieithu peiriannau.
Ar wahân i'r gwasanaeth adnabyddus a ddarperir gan y peiriant chwilio, Google, mae nifer o gwmnïau eraill yn gweithio ar feddalwedd cyfieithu chwyldroadol sy'n bwriadu dileu'r rhwystr iaith wrth gyfathrebu â'r rhai nad ydym yn siarad eu hiaith.

Mae Microsoft wedi ymuno â Skype i ddatblygu system o sgyrsiau amser real wedi'u cyfieithu. Fel yr eglura Gurdeep Pall o Skype: “… dychmygwch yn y dyfodol agos iawn dechnoleg sy'n caniatáu i fodau dynol bontio ffiniau daearyddol ac iaith i gysylltu meddwl â'r meddwl a chalon wrth galon mewn ffyrdd nad oedd erioed o'r blaen yn bosibl”.

Er gwaethaf y datblygiadau mawr ym maes cyfieithu peirianyddol, mae cynnydd yn y galw am gyfieithwyr proffesiynol, y mae rhai wedi'u priodoli i e-lyfrau sy'n dod yn fwyfwy poblogaidd na'r copïau caled. Rheswm arall yw bod cyfieithu peirianyddol yn amherffaith, yn aml air am air ac yn brin o naws cyd-destunol a diwylliannol, a dyna'r angen am ôl-olygu testunau.

Y gwahaniaeth rhwng peiriannu a chyfieithu â llaw yw nad yw peiriannau'n gweithredu ar lefel semantig, fel yr eglura Evan Davis o'r Sefydliad Cyfieithu a Dehongli: “Os gall cyfrifiaduron bennu ystyr a chynnig trosglwyddiad semantig yn hytrach na throsglwyddiad geirfaol o edrych yn unig cynyddu geiriau mewn un geiriadur ac ailadrodd y rhai yn yr iaith darged; unwaith y byddwn yn mynd y tu hwnt i hynny a bod cyfrifiadur yn dechrau ein deall, bydd bywyd wedi newid y tu hwnt i bob deall ”.

Gallwn ddefnyddio peiriannau i wneud cyfrifiadau mathemategol oherwydd bod rhifyddeg yn seiliedig ar reolau penodol y gallwn eu bwydo i'r cyfrifiadur tra nad yw iaith yn seiliedig ar reolau sefydlog parhaol. Gall ystyr geiriau newid dros amser ac mae yna wahaniaethau diwylliannol sylweddol i'w hystyried oherwydd gall yr un geiriau mewn gwahanol ieithoedd gael arwyddocâd hollol wahanol.

Dim ond cyfieithiadau llythrennol o'r geiriau a'r ymadroddion rydyn ni'n eu teipio y gall rhaglenni fel Google Translate a Linguee eu cynnig, ond er mwyn cadw arddull, tôn a bwriad y testun gwreiddiol mae'n llawer mwy diogel a chywir i logi gwasanaethau cwmni cyfieithu parchus. . Mae technoleg yn rhywbeth y gellir ei ddefnyddio yn sicr i gynorthwyo'r broses gyfieithu ond byddai'n ffôl meddwl y bydd yn disodli cyfieithwyr proffesiynol, yn y dyfodol agos o leiaf.

Nid oes amheuaeth y bu cynnydd sylweddol mewn cyfieithu peirianyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd wedi gwneud bywyd yn haws i'r rhai sydd ei angen ar gyfer busnes neu at ddefnydd personol. Fodd bynnag, mae cyfieithu peirianyddol yn gweithredu ar y broses ddethol geirfaol ac nid ar lefel semantig sy'n golygu bod angen ôl-olygu brawddegau yn aml gan nad yw'r dechnoleg yn gallu deall naws iaith naturiol. Oherwydd y cyfyngiadau hyn, gall cyfieithu â pheiriant ein helpu i oresgyn y rhwystr iaith mewn rhai sefyllfaoedd ond ni all ddisodli'r angen am gyfieithydd 'dynol' ar unrhyw gyfrif.

 

Rhai o'n Cwsmeriaid

 
 

Adborth Cwsmer


, Rhan o'r Llawr Gwaelod, Tŷ James William, 9 Museum Place, Caerdydd, De Morgannwg, CF10 3BD

Wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr Rhif: 2861501

Rhif TAW: 615891128

Rheolir gan Asiantaeth Marchnata Digidol The DM Lab